GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB505 TEFSİR USULÜ VE TARİHİ I 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Tefsir tarihi ve usûlü hakkında öğrenciye yeterli düzeyde bilgi sunmak.


Prof. Dr. Sadık KILIÇ


1 1.Öğrenci, Kur\'ân tarihi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olur.
2 2.Tefsir metotlı ve ekolleri hususunda gerekli donanıma sahip olur.
3 3.Tefsirle ilgili kavramlar konusunda aydınlanır.
4 4-Öğrencinin kur'an kültürünün gelişmesini sağlar
5

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kur'ân, Kur'an tarihi, Kur'an ilimleri, Hz. Peygamberin ve sahabenin tefsirdeki yeri ve önemi, tefsir çeşitleri, Kur'an'ı anlamaya yönelik çağdaş yaklaşımlar.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kur'ân'ın tarifi, isimleri, vahiy, vahyin keyfiyeti ve çeşitleri, ayet, sure, Mekki-Medeni sureler
2 Kur'ân'ın cem'i, teksiri, harekelenmesi, noktalanması, yedi harf meselesi ve kıraat çeşitleri
3 Kur'ân ilimleri, tarifi, konusu, gayesi, nüzul sebepleri
4 Nasih-mensuh, muhkem-müteşabih ve hurufu mukattaa
5 Ğaribu'l-Kur'ân, Îcâzu'l-Kur'ân, Kısasu'l-Kur'ân
6 Vucûh ve Nezâir, Fedailu'l-Kur'ân
7 Ayetler ve sureler arası uygunluk
8 Tefsir, te'vil, tercüme, meal kavramları
9 Hz. Peygamberin tefsiri ve tefsirinden örnekler
10 Ara sınav
11 Sahabe, Tabiîn ve Tebei Tabiîn dönemlerinde tefsir ve tefsir ekolleri
12 Tefsir metotları: Rivayet Tefsiri ve meşhur kaynakları
13 Tefsir metotları: Dirayet Tefsiri ve meşhur kaynakları
14 Tefsir metotları: Dirayet Tefsiri ve meşhur kaynakları

1. Zerkeşî, el-Burhân, Mısır, 1972. 2. Zerkânî, Menâhilu'l-'Irfân, Beyrut, ty. 3. Cerrahoğlu,Tefsir Usûlü, Ankara, 1991. 4. Sofuoğlu, Tefsire Giriş, İstanbul, 1981.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 10 8 80
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 3 6
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek