GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TRE503 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Lisansüstü öğrencileri, bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.


Doç. Dr. İlker AYDIN


1 Araştırma raporu hazırlamanın aşamalarını açıklayabilme
2 Hipotez, varsayım ve sınırlılığın tanımını yapabilme
3 Örneklem seçme süreçlerini açıklayabilme
4 Veri toplama ve analiz tekniklerini öğrenebilme
5 Temel istatistiksel teknikleri (Korelasyon, basit regresyon, t testi) kullanabilme
6 Etik standartlar, yazılımlar ve yasal sınırlamalar ile ilgili bilgileri uygulayabilme
7 Bilimsel yazım kurallarına uygun rapor yazabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve etik kurallara uygun biçimde raporlaştırılması.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilimin tanımı, özellikleri ve doğası
2 Bilimin tarihsel gelişimi, Bilimsel paradigmalar
3 Bilimsel araştırmada problem seçimi, amaç, önem sınırlılıklar, sayıtlılar
4 Bilimsel araştırmada yöntem: Tarama modelleri
5 Bilimsel araştırmada yöntem: Deneme modelleri
6 Evren ve örneklem
7 Geçerlilik ve güvenilirlik
8 Ara sınav
9 Veri Toplama Araçları
10 Gözlem
11 Görüşme
12 Bulgular, Tartışma
13 Verilerin analizinde kullanılan yöntemler
14 Araştırma Raporunun Biçimsel Yapısı ve Raporda Bulunması Gereken Bölümler. Dipnotlu Kaynak Gösterme
15 Bilimsel yayın etiği ilkeleri
16 Etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar

Balcı, A.(2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik ve İlkeler. (3.baskı). Ankara: Pegem Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. (10.baskı). Ankara: Nobel. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin. Arlı, M. ve Nazik, H. (2001). Bilimsel Araştırmaya Giriş. Ankara: Gazi Kitabevi. Cebeci, S. (2015). Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri. İstanbul: Alfa Yayınları. Day, R.A. (1996). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır. Ankara: Tübitak Yayınları. Kothari, C.R. 2004. Research Methodology Methods and Techniques. India: New Age International Publishers.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 10 10
Final Sınavı 1 10 10
Derse Katılım 3 10 30
Rapor Hazırlama 3 10 30
Rapor Sunma 3 10 30
Makale Yazma 2 20 40
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7
ÖÇ 1 5 3 3 3 5 4 3
ÖÇ 2 4 5 5 4 5 4 3
ÖÇ 3 4 5 5 4 5 4 4
ÖÇ 4 5 3 3 4 5 4 4
ÖÇ 5 4 3 4 5 5 4 3
ÖÇ 6 3 3 3 4 4 4 4
ÖÇ 7 4 3 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek