GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SUBS1082014276 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli Ders Grubu 1 2 2.00

ÖnlisansKamu kurumları ve özel şirketlerin sundukları ürün ve hizmetlerin iç ve dış hedef kitleye tanıtımını yapmak, kurum ve markaya karşı sempati, ilgi oluşturmak ve bunu sürekli kılmak amacıyla oluşturulan Halkla İlişkiler departmanlarında istihdam edilecek ara elemanlara Halkla İlişkiler bilimsel temel bilgileri vermek, Halkla İlişkiler biliminin temellerini, doğuş nedenlerini, önemini ve ilkelerini kavratmak. Mesleğin icrasında gerekli hedef kitle analizi, etkinlik tasarım ve yönetimi, medya ilişkileri hakkında donanımlı hale getirmek.


Ögr. Gör. Yasin DUVAN


1 İletişimin iş hayatındaki gücünü özümser.
2 Kitle iletişim araçlarını ve kullanım metotlarını çözer.
3 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanı ile ilgili sorunların çözümünde karar alır.
4 Alanı ile ilgili üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirir.
5 İletişim, halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım alanındaki yasal ve etik değerleri insan haklarını da gözeterek uygular ve çözüm üretir.
6 Medya, halkla ilişkiler ve reklam ilişkisini planlar, projelendirir ve uygular.


Yok


Yok


Derste halkla ilişkiler mesleğinin tanımı, doğuşu ve öneminin yanı sıra bu kavrama yakın diğer kavramlar incelenecek, farklar ortaya konulacak ve halkla ilişkiler mesleğini icra edebilmek için gerekli temel bilgiler verilecektir. Halkla ilişkiler biliminin temeli, doğuşu ve tarihsel gelişimi halkla ilişkiler departmanlarının yapılanması, meslek elemanlarında bulunması gereken özellikler, halkla ilişkilerde kullanılan basılı ve görsel araçlar bu dersin konusudur.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Halkla ilişkiler kavramının tanımı, halkla ilişkilerin kapsamı ve içeriği, halkla ilişkilerin tarihçesi, dünyada halkla ilişkiler.
2 Türkiye’de halkla ilişkiler, doğuşu, gelişimi, ilk örnekler, mesleki ve akademik yapılanma. Türkiye’de ve dünyada halkla ilişkiler eğitimi
3 Halkla ilişkilerin önemi, iletişimin tanımı, kişilerarası iletişim-etkin iletişim, renkler, amblem, logo, slogan ve beden dili iletişimi
4 Halkla ilişkiler ve reklam, halkla ilişkiler ve pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve propaganda
5 Halkla ilişkilerin örgütlenme biçimi, halkla ilişkilerin yönetim fonksiyonu, halkla ilişkiler departmanlarının yapılanması
6 Halkla ilişkiler meslek elemanlarında bulunması gereken özellikler ile görev ve sorumlulukları, sunum, metin yazma.
7 Halkla ilişkiler meslek ilkeleri, halkla ilişkiler eğitimi
8 Ara sınav
9 Halkla ilişkilerde hedef kitle, hedef kitlenin tanımı
10 Halkla ilişkilerde medya ile ilişkiler, halkla ilişkilerde mecra seçimi, etkin medya yönetimi ve takibi, sektörsel analiz ve medya uyumu.
11 Kurum İçi Halkla İlişkilerin tanımı, kapsamı, uygulama alanları. İç hedef kitlenin tanımı ve belirlenmesi.
12 Haber nedir? Haber yazma teknikleri ve kuralları, haber ve fotoğraf uyumu ve seçimi
13 Basın bülteni nedir? Basın bülteni türleri, basın bülteni yazarken uyulması gereken kurallar, örnek haber metinleri.
14 Halkla ilişkilerde organizasyon, organizasyon süreci, basın toplantıları, basın dosyası hazırlama, sergi, fuar, yarışmalar, özel organizasyonlar
15 TV radyo yapımcı ve sunuculuk, haber yazma, toplantı yönetimi, seminer ve örnek olay analizleri
16 Dönem sonu sınavı.

1- BALTA PELTEKOĞLU, Filiz (2012), Halkla İlişkiler Nedir?, Beta Basım Yayım, İstanbul 2- KALYON, Yeşim. 2006. Halkla İlişkiler, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 4 32
Toplam İş Yükü (saat) 68

[PC] 1 [PC] 2 [PC] 3 [PC] 4 [PC] 5 [PC] 6 [PC] 7 [PC] 8 [PC] 9 [PC] 10 [PC] 11 [PC] 12 [PC] 13
[OC] 1 1 1 1 2 2 1 2
[OC] 2 2 1 2 2 2 1 2
[OC] 3 2 1 1 2 3 1 2
[OC] 4 1 1 2 2 2 1 2
[OC] 5 2 1 2 2 3 1 2
[OC] 6 2 1 1 2 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek