GERİ DÖN

Lisans Programları


TIP FAKÜLTESİ - TIP FAKÜLTESİ - - Lisans


Program Tanımları

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakanlar Kurulunun 17 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunu ile kurulmuştur. Eğitim süresi altı yıldır. Eğitim dili Türkçedir.

Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler Tıp Doktoru ünvanı alırlar.

Yüksek Lisans

Tıp Fakültesi'ne kayıt ve kabul için lise Diploması ve merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavı ile yerleştirme gerekmektedir.

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE YÜKSEK LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir. Fakülteye yalnızca tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci kabul edilmez. Fakülteye diğer tıp fakültelerinden yapılacak yatay geçişlerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları ile belirlenen usul ve esaslar uygulanır. Bu öğrencilerin Fakültenin eğitim programına intibakları Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. Merkezî yerleştirme sınavı sonucunda Fakültenin birinci dönemine kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, daha önce devam ettiği program ve başarılı oldukları dersler, ders kurulları, staj ve dönemlerin eşdeğerliliği, Eğitim Komisyonunca önerilip, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylandığı takdirde muaf kabul edilebilir

Tıp Fakültesi'nde eğitim süresi altı yıldır. Toplam 360 AKTS kredisiyle eğitim programında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak gelişimini sürdürmektedir. Eğitim programı; hekimlik pratiğinde çağdaş uygulamaların temellerini vermek üzere tasarlanmıştır. Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin temel amacı; bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirmektir.

Tıp Fakültesi mezunları devlet ve özel kurumlarda Tıp Doktoru ünvanıyla pratisyen hekim olarak iş bulma imkanına sahiptir. Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir alanda uzmanlık eğitimine devam etme imkanı vardır. Bu eğitim sonrasında Uzman Hekim ünvanı kazanmaktadırlar. Ayrıca Yüksek Lisans diplomasına sahip olduklarından Üniversitelerin ilgili alanlarında Doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.

Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar Temel Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Doktora", Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nde "Tıpta Uzmanlık" programlarına başvurabilirler.

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme; Üniversite Senatosu tarafından düzenlenen yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Tıp eğitiminde öğretim dönem I, II ve III'de ders kurulları; dönem IV, V ve VI'da staj esasına göre yapılır. İlk üç yılda entegre eğitim sistemi gereği her komite sonunda pratik ve teorik sınav yapılmakta ve yıl sonunda final sınavları uygulanmaktadır. Notlar 100 üzerinden değerlendirilir. Dönem 1,2 ve 3'te kurul sonu sınav toplamının %60'ı ve final sınavının %40'ı toplanarak hesaplanır. Öğrencinin ilgili dönemi geçmesi için yıl sonu puan ortalamasının 100 üzerinden 60 puan olması gerekmektedir. Dönem IV ve V’de her stajın sonunda sınav yapılır. Bu sınavlar, genellikle yazılı veya sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak yapılan teorik ve pratik sınavlardır. Dönem IV ve V’teki staj sonu ve bütünleme sınavlarında, başarılı sayılabilmek için, alınan notun en az 60 olması gerekir. Dönem VI, aralıksız on iki ayı kapsar. Fakülte Kurulu kararı ile belirlenen dilimlere ayrılarak yapılır. Uygulama esasları Senato tarafından kabul edilen intörn esaslarına göre belirlenir. Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarında öğretim elemanı gözetiminde çalışır. Bu dönemde öğrenciler çalıştıkları her anabilim dalına ait poliklinik, klinik ve saha çalışmalarındaki performansları, bilimsel toplantılardaki katılımları göz önüne alınarak anabilim dalı kurulu tarafından not sistemine göre başarılı-başarısız olarak değerlendirilir. Dönem VI’daki stajlarda gerekli başarıyı sağlayamayan öğrencilere bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan staj tekrarlanır.

Toplam 360 AKTS kredisiyle altı yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır. Tıp Fakültesi mezunları, mezuniyet diplomalarını iki yıllık zorunlu hizmetlerini tamamladıktan sonra T.C. Sağlık Bakanlığı onayı ile alırlar.

Tam zamanlı

Dekan: Prof. Dr. Hakan TİMUR Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez/Ordu Telefon : 0 (452) 226 52 14 Faks : 0 (452) 226 52 28 E-Posta: odutip@odu.edu.tr AKTS/DE Koordinatörü: Prof. Dr. Ülkü KARAMAN Adres: Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 Merkez/Ordu Telefon : 0 (452) 226 52 14 Faks : 0 (452) 226 52 28 E-Posta: odutip@odu.edu.tr

Eğitim ve öğretim; Üniversitemiz Cumhuriyet Yerleşkesi içersinde yer alan Morfoloji Binasında ve 273 yatak kapasitesine sahip S.B. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürdürülmektedir. Morfoloji binası öğrencilerimizin hizmetine cevap verebilecek fiziki kapasiteye sahiptir. 567 kişilik konferans salonu, 200 kişilik üç adet anfi, 50 kişilik 3 adet derslik, 13 adet multidisiplin laboratuvarı, anatomi laboratuvarı, kütüphane, yemekhane ve kafeterya bulunmaktadır.


Program Çıktıları

1 Bireylerin fizik muayenesini yapar, tanısal testlerini değerlendirir, tanı ve tedavi süreçlerini uygun işlem basamaklarını kullanarak yönetir.
2 İnsan vücudunun temel yapısı, gelişimi ve normal işleyişini molekül, hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde açıklar.
3 Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
4 Birey olarak akademik yasa, yönetmelik ve mevzuata ve meslek etik kurallarına uygun davranır.
5 Hasta ve hastalıkları biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütüncül olarak değerlendirir.
6 Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular.
7 Bireysel ve toplumsal boyutta sağlığın korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların yönetilmesi süreçlerinde meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları ile ekip çalışması yapar.
8 Hastalıkların klinik karar verme ve yönetim süreçlerini kanıta dayalı tıp uygulamaları rehberliğinde değerlendirir.
9 Bireylerden ve toplumdan elde ettiği sağlık ve hastalıkla ilgili verileri tıbbi ve idari bağlamda düzenler ve kayıtlarını tutar.
10 Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır.
11 Meslek yaşamı boyunca öğrenmeyi birincil amaç olarak görür ve bu konuda kendini geliştirir.
12 Meslektaşlarına rol model ve toplum örneği olur.
13 Mesleğini özveriyle uygular.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BİLGİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Program Çıktıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OTF100201911 Türkçe DÖNEM-I Zorunlu - - - 47
OTF100202211 Türkçe DÖNEM-I Zorunlu - - - 46
SECTIP101 Türkçe SEÇMELİ_1 Seçmeli - - - 2
TDK101201911 Türkçe TÜRK DİLİ Zorunlu - - - 3
TIT101201911 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Zorunlu - - - 3
YDI101201911 Türkçe YABANCI DİL Zorunlu - - - 5
YÖKA202211 Türkçe ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Zorunlu - - - 4
YÖKT202211 Türkçe TÜRK DİLİ Zorunlu - - - 4
YÖKY202211 Türkçe YABANCI DİL Zorunlu - - - 4
Toplam 0 0 0 118
3. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OTF200201911 Türkçe DÖNEM-II Zorunlu - - - 58
SECTIP201 Türkçe SEÇMELİ_2 Seçmeli - - - 2
Toplam 0 0 0 60
5. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OTF300201911 Türkçe DÖNEM-III Zorunlu - - - 60
Toplam 0 0 0 60
7. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OTF401202111 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu - - - 12
OTF402202111 Türkçe İÇ HASTALIKLARI Zorunlu - - - 14
OTF403202111 Türkçe GENEL CERRAHİ Zorunlu - - - 11
OTF404201911 Türkçe KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu - - - 11
OTF405202111 Türkçe KARDİYOLOJİ Zorunlu - - - 4
OTF406201911 Türkçe RADYOLOJİ Zorunlu - - - 3
OTF408202111 Türkçe GÖĞÜS HASTALIKLARI Zorunlu - - - 3
OTF409202111 Türkçe KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Zorunlu - - - 2
Toplam 0 0 0 60
9. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OTF501201911 Türkçe NÖROLOJİ Zorunlu - - - 5
OTF502201911 Türkçe KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI Zorunlu - - - 5
OTF503201911 Türkçe DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR Zorunlu - - - 5
OTF504201911 Türkçe ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Zorunlu - - - 3
OTF505201911 Türkçe ÇOCUK CERRAHİSİ Zorunlu - - - 2
OTF506201911 Türkçe ADLİ TIP Zorunlu - - - 3
OTF508201911 Türkçe BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Zorunlu - - - 5
OTF509202111 Türkçe RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu - - - 4
OTF510201911 Türkçe ÇOCUK, ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu - - - 2
OTF511201911 Türkçe ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Zorunlu - - - 3
OTF512201911 Türkçe FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Zorunlu - - - 3
OTF513201911 Türkçe GÖZ HASTALIKLARI Zorunlu - - - 3
OTF515201911 Türkçe ÜROLOJİ Zorunlu - - - 5
OTF516201911 Türkçe ACİL TIP Zorunlu - - - 5
OTF517202211 Türkçe ENFEKSİYON HASTALIKLARI Zorunlu - - - 5
SECTIP501 Türkçe SEÇMELİ_5 Seçmeli - - - 2
Toplam 0 0 0 60
11. Dönem
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OTF601202111 Türkçe İÇ HASTALIKLARI Zorunlu - - - 9
OTF602202111 Türkçe ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu - - - 9
OTF603202111 Türkçe ACİL TIP Zorunlu - - - 9
OTF604201911 Türkçe HALK SAĞLIĞI Zorunlu - - - 5
OTF605201911 Türkçe AİLE HEKİMLİĞİ Zorunlu - - - 5
OTF606202311 Türkçe GENEL CERRAHİ Zorunlu - - - 4
OTF607202311 Türkçe KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Zorunlu - - - 4
OTF608202111 Türkçe KARDİYOLOJİ Zorunlu - - - 2
OTF610202111 Türkçe RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu - - - 3
OTF612202311 Türkçe ADLİ TIP Zorunlu - - - 2
SECTIP601 Türkçe CERRAHİ TIP Seçmeli - - - 4
SECTIP602 Türkçe DAHİLİ TIP Seçmeli - - - 4
Toplam 0 0 0 60
SECTIP101 - SEÇMELİ_1
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC101201911 Türkçe SAĞLIK HUKUKU VE İLETİŞİM Seçmeli - - - 2
SEC102201911 Türkçe SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli - - - 2
SEC103201911 Türkçe TIBBİ İNGİLİZCE Seçmeli - - - 2
SEC104201911 Türkçe SPOR Seçmeli - - - 2
SEC105201911 Türkçe FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli - - - 2
SEC106201911 Türkçe MÜZİK Seçmeli - - - 2
SEC107202011 Türkçe ETKİLİ İLETİŞİM Seçmeli - - - 2
SEC108202011 Türkçe İŞARET DİLİ I Seçmeli - - - 2
SEC109202011 Türkçe NÖROFİZYOLOJİK ÖĞRENME I Seçmeli - - - 2
SEC110202211 Türkçe KENDİNİ TANIMA Seçmeli - - - 2
SECTIP201 - SEÇMELİ_2
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
SEC201201911 Türkçe SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ Seçmeli - - - 2
SEC202201911 Türkçe ÇEVRE SAĞLIĞI VE SAĞLIKLI YAŞAM Seçmeli - - - 2
SEC203201911 Türkçe TIBBİ İNGİLİZCE Seçmeli - - - 2
SEC204201911 Türkçe SPOR Seçmeli - - - 2
SEC205201911 Türkçe BRİÇ Seçmeli - - - 2
SEC206201911 Türkçe MÜZİK Seçmeli - - - 2
SEC208202011 Türkçe İŞARET DİLİ II Seçmeli - - - 2
SEC209202011 Türkçe NANOTEKNOLOJİ VE NANOMEDİKAL Seçmeli - - - 2
SEC210202011 Türkçe NÖROFİZYOLOJİK ÖĞRENME II Seçmeli - - - 2
SEC211202211 Türkçe TIBBİ SOSYAL HİZMET Seçmeli - - - 2
SECTIP501 - SEÇMELİ_5
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OTFS501201911 Türkçe KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Seçmeli - - - 2
OTFS502201911 Türkçe GÖĞÜS CERRAHİSİ Seçmeli - - - 2
OTFS503201911 Türkçe PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Seçmeli - - - 2
OTFS504202011 Türkçe UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK Seçmeli - - - 2
OTFS505202111 Türkçe GÖĞÜS HASTALIKLARI Seçmeli - - - 2
OTFS506202111 Türkçe AİLE HEKİMLİĞİ Seçmeli - - - 2
OTFS507202111 Türkçe TIBBİ GENETİK Seçmeli - - - 2
SECTIP601 - CERRAHİ TIP
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OTCS601202311 Türkçe KULAK, BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI Seçmeli - - - 4
OTCS602202311 Türkçe BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ Seçmeli - - - 4
OTCS603202311 Türkçe ÇOCUK CERRAHİSİ Seçmeli - - - 4
OTCS604202311 Türkçe ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Seçmeli - - - 4
OTCS605202311 Türkçe ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Seçmeli - - - 4
OTCS606202311 Türkçe GÖZ HASTALIKLARI Seçmeli - - - 4
OTCS607202311 Türkçe GÖĞÜS CERRAHİSİ Seçmeli - - - 4
OTCS608202311 Türkçe KALP VE DAMAR CERRAHİSİ Seçmeli - - - 4
OTCS609202311 Türkçe PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Seçmeli - - - 4
OTCS610202311 Türkçe TIBBİ PATOLOJİ Seçmeli - - - 4
OTCS611202311 Türkçe ÜROLOJİ Seçmeli - - - 4
SECTIP602 - DAHİLİ TIP
Ders Kodu [DersinDili] Ders Adı Ders Türü [D] [U] [L] AKTS Rapor
OTDS601202311 Türkçe NÖROLOJİ Seçmeli - - - 4
OTDS602202311 Türkçe ÇOCUK, ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Seçmeli - - - 4
OTDS603202311 Türkçe DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR Seçmeli - - - 4
OTDS604202311 Türkçe RADYOLOJİ Seçmeli - - - 4
OTDS605202311 Türkçe ENFEKSİYON HASTALIKLARI Seçmeli - - - 4
OTDS606202311 Türkçe RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Seçmeli - - - 4
OTDS607202311 Türkçe ADLİ TIP Seçmeli - - - 4
OTDS608202311 Türkçe FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON Seçmeli - - - 4
OTDS609202311 Türkçe GÖĞÜS HASTALIKLARI Seçmeli - - - 4
OTDS610202311 Türkçe TIBBİ GENETİK Seçmeli - - - 4
OTDS611202311 Türkçe ANATOMİ Seçmeli - - - 4
OTDS612202311 Türkçe TIBBİ BİYOLOJİ Seçmeli - - - 4
OTDS613202311 Türkçe TIBBİ PARAZİTOLOJİ Seçmeli - - - 4
OTDS614202311 Türkçe BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM Seçmeli - - - 4
OTDS615202311 Türkçe KARDİYOLOJİ Seçmeli - - - 4
OTDS616202311 Türkçe HALK SAĞLIĞI Seçmeli - - - 4
OTDS617202311 Türkçe AİLE HEKİMLİĞİ Seçmeli - - - 4