Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Doktora Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji anabilim dalımında doktora programı 2013 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında başlamıştır. Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak kurulmuş ve Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji ve Zooloji bilim dallarında doktora eğitimi vermektedir. Bu proğramda eğitim verecek öğretim üyelerimizin akademik çalışma alanları Sistematik Entomoloji, Biyoakustik ve Davranışsal Ekoloji, Böcek immünolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi, Mikrobiyoloji, Balık Biyolojisi ve Yaş Belirleme, Sulak alan ve Fitoplankton, Moleküler Biyoloji, Bitki Ekolojisi, Sitotoksikoloji, Genetik Toksikoloji, Entomopatojeni, Koruma Biyolojisi gibi konuları içermektedir. Bölümümüze her dönem Anabilim dalır yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında adı geçen bilimdalları tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak doktora öğrencisi alınmaktadır.

Kazanılan Derece


Biyoloji alanında Bilim Doktoru

Kabul ve Kayıt Koşulları


Doktora programına, lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan ve yabancı dil koşulunu yerine getiren öğrenciler güz ve bahar yarıyıllarında başvuru yapabilirler. Doktora programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi belirtilir. Adayların Yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakültelerin lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuranların en az 75 puan almış olmaları gerekir yada Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavların sonuçları da sırasıyla en az 55 ve 75 ALES puanına eşdeğer olmaları halinde kabul edilir. Doktora programına öğrenci kabulünde; YDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı doktora programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, doktora programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75/100 olması, halen devam etmekte olduğu doktora öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması gerekir.Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin doktora programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir doktora programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 28 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 52 kredilik onbeş adet ders, en az iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması kredisizdir. Dersler seçmeli olarak alınmakta olup, Biyoloji Anabilim dalı Doktora öğrencileri, diğer anabilim dallarından adı, kodu, içeriği ve kredisi belirli olan dersleri, danışman önerisiyle alabileceklerdir.Seminer ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

Program Profili


Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Anabilimdalında yürütülen Doktora programının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır. Anabilim dalımızda yer alan çeşitli bilim dallarında çok sayıda doktora dersi verilmektedir. Bunların yanı sıra doktora çalışmaları anabilim dalı araştırma laboratuarlarında konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri danışmanlığında başarılı bir şekilde yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Doktora proğramından başarıyla Mezun olanlar ; Laboratuvarlarda, İlaç pazarlamada, Gıda sanayiinde, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol,Kalite Güvence ve Satış Pazarlamada, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, Araştırma kuruluşlarında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, Milli parklarda, gibi çok farklı geniş bir iş yelpazesinde görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ordu Üniversitesi Biyoloji Anabilim dalında Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, doktora sonrası eğitim (doktora sonrası araştırma) veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümü doktora programında öğrencinin aldığı derslere devamı ve öğretim üyesi tarafından yapılacak arasınav ve final sınavlarından geçer not alması gereklidir. Bir doktora dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir.Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sınavına alır. Doktora tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci Doktora diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Koşulları


Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümü Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 28 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, en az bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az 52 kredilik onbeş adet ders, en az iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamış olmalıdır. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Tel:+ 90 452 234 50 10 -1655 and 1656 Fax:+ 90 0452 233 91 49 e-posta:hsevgili@gmail.com Adresi: Ordu Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi,Biyoloji Bölümü,Cumhuriyet Yerleşkesi Ordu

Bölüm Olanakları


Biyoloji bölümünde Zooloji, Botanik, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genel Biyoloji anabilim dalları bulunmaktadır ve bölümde halen 1 Profesör, 4 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, ve 11 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Zooloji‘de 4, Botanik’te 3, Moleküler Biyoloji ‘de 1, Hidrobiyoloji’de 1 adet ve Genel Biyoloji’de 1 adet olmak üzere 10 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde Zooloji laboratuvarı, Botanik laboratuvarı, Hidrobiyoloji laboratuvarı, Moleküler Biyoloji laboratuvarı ve Genel Biyoloji laboratuvarı olmak üzere toplam 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projesi Fonu sayesinde, bölümümüzde bilimsel araştırmalar yapmak isteyen öğrencilerimize finansal olarak destek sağlamaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Bilimsel yöntemlerle biyoloji ile ilgili verileri kullanarak bilgi ve teoriyi geliştirebilme
2 Bilimsel makale okuma, anlama ve değerlendirebilme
3 Biyoloji alanında bilimsel literatüre katkı sağlamak amacıyla ulusal ya da uluslar arası bir makale hazırlayabilme
4 Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
5 Alanı ile ilgili gerek laboratuarda gerekse saha çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme
6 Disiplinler arası çalışmalara katılabilme
7 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme
8 Biyoloji alanında bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışma yapabilme
9 Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
10 Biyoloji alanındaki uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve sorumluluk sahibi bireyler olabilme
11 Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek araştırma projesi tasarlama, tez hazırlama ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ714 BALIK EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
FBİ741-16 POPULASYON İZLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
FBİ735-14 TÜRKİYE'NİN BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİĞİ Zorunlu 3 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ722 BAKTERİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ707 BİTKİ EKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ703 BİTKİ SİSTEMATİĞİNDE KULLANILAN TAKSONOMİK KARAKTERLER Zorunlu 3 0 0 6
FBİ736-14 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ731-14 EPİGENETİK Zorunlu 3 0 0 6
FBİ709 GENETİK TOKSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ713 HÜCRE DÖNGÜSÜ KONTROLÜ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ708 HÜCRESEL YAŞLANMA Zorunlu 3 0 0 6
FBİ711-13 KANSER GENETİĞİ Zorunlu 4 0 0 6
FBİ701 KARŞILAŞTIRMALI BİTKİ ANATOMİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ739-15 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ704 MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ737-14 NANOTOKSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ725 ORGAN SİSTEMLERİNİN EVRİMİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ715 OTOLİT BİYOMETRİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ700S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
FBİ729 SUCUL EKOSİSTEMDE BİYOLOJİK İZLEME Zorunlu 3 0 0 6
FBİ718 SUCUL EKOSİSTEMLERDE İSTİLACI TÜRLER Zorunlu 3 0 0 6
FBİ721 TATLISU BENTİK ALG EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ700T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
FBİ705 TÜRKİYE’NİN ÇEVRE SORUNLARI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ700-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
FBİ700I UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 8 0 0 62. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ717-13 BALIKLARDA YAŞ TAYİNİ DOĞRULAMA METODLARI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ740 BİLİM ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
FBİ706-13 BİYOİKLİM VE VEJETASYON Zorunlu 3 0 0 6
FBİ728-13 DİYATOME BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ712-13 DNA TAMİR MEKANİZMALARI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ711-13 KANSER GENETİĞİ Zorunlu 4 0 0 6
FBİ726 OMURGASIZLARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ727 PROTOZOONLARDA GEN TRANSFORMASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ724 SİSTEMATİK ENTOMOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ700II UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 8 0 0 63. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ700S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 24
FBİ700III UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 8 0 0 64. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ700TI TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 24
FBİ700IV UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 8 0 0 65. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ700TII TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 24
FBİ700V UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 8 0 0 66. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ700TIII TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 24
FBİ700VI UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 8 0 0 6