Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüleri Hemşirelik Anabilim Dalı Ortak Yüksek Lisans Programı 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılında eğitim öğretim faaliyetine başlamıştır. Programda Ordu Üniversitesi’nden 1 doçent ve 3 yardımcı doçent, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden 2 doçent toplam 6 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Hemşirelik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans diploması verilir ve mezunlar Bilim Uzmanı unvanı kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların: 1) Hemşirelik lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) nın ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Anabilim dalı tarafından yapılan sınavdan başarılı olmaları gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yüksek lisans programına kayıt yaptıran öğrencinin, daha önce başka bir üniversite veya enstitüden eşdeğer programda almış olduğu derslerin kredisine sayılması hususu ODÜ Lisansüstü Yönetmeliğince belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


a) En az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir seminer hazırlayıp sunmak, d) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp jüri önünde sunarak başarılı olmak.

Program Profili


Hemşirelik Anabilim Dalı Ortak Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı hemşirelik hizmetlerini daha etkin ve verimli duruma getirmek için planlayıcı, örgütleyici, denetleyici ve geliştirici özelliklere sahip; kaliteli hizmet anlayışı içinde bilgi, beceri ve ileri teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen; araştırma bulgularına dayalı eğitim planlayabilen; toplumun değişik kesimleri ile etkin iletişim kurabilen; bilimsel gelişmeleri izleyerek mesleki ve akademik alanda kullanabilen sorgulayıcı ve araştırıcı uzman hemşireler yetiştirmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Hemşireler; kamu ve özel hastanelerde, Sağlık Yüksekokulları, Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde, aile ve toplum sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, çocuk yuvalarında çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine (ÜDS, YDS, KPDS, TOEFL vb.) (Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) sahip olmaları ve ilgili anabilim dalı tarafından yapılan sınavdan geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sonu sınav puanının % 60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden 65 puandır. Yarıyıl sınav notu yüksek lisans programlarında en az 60 puan olması gerekir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI alanında yüksek lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


İletişim Bilgileri Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr.Nülüfer ERBİL Adresi : Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Cumhuriyet Yerleşkesi 52200 ORDU /TURKEY Telefonu : +90 452 234 5410-1791 Belge Geçer : +90 452 226 52 41 E-Posta : nilufererbil@mynet.com, nerbil@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Programımızda, ğrenciler üniversitenin sosyal ve kültürel olanaklarından yararlanabilecektir. Hemşirelik bölümü, Eğitim Fakültesine ait binada eğitim vermekte olup, bölümün alt yapı ve laboratuar imkanları şöyledir: Bölümde ders için 7 sınıf bulunmaktadır ve sınıfların tümünde bilgisayar ve projeksiyon cihazı mevcuttur. Beceri laboratuarında temel hemşirelik uygulamalarına (damar yolu açma, enjeksiyon yapma, vücut boşluklarına tüp uygulama vb) imkan veren iki adet yetişkin maket, kalp-solunum masajı yapılabilen KPR maketi, doğum simülasyon maketi, epizyo maketi, pelvik muyene ve RİA uygulama maketi, vajinal tuşe maketi, yenidoğan bakım ve uygulama maketi, iskelet, anatomi maketi, tansiyon aletleri, dereceler, baskül, aspiratör, göğüs tüpü drenaj aleti bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.
2 Hemşirelik alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
3 Hemşirelik alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
4 Hemşirelik alanına yönelik yapılan çalışmalarda istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
5 Hemşirelik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.
6 Hemşirelik alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
7 Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.
8 Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
9 Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
10 Deneysel araştırmalar yapar.
11 Hemşirelik alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konuları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
12 Hemşirelik alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
13 Hemşirelik alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır.
14 Hemşirelik alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.
15 Hemşirelik alanı ile ilgili konularda çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
16 Hemşirelik alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
17 Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
18 Hemşirelik alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
19 Hemşirelik alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
20 Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve hemşirelik alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
21 Bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
22 Hemşirelik alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
23 Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
24 Hemşirelik alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
25 Hemşirelik alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
26 Hemşirelik alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
27 Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
28 Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir, etik davranır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEM507 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 5
HEM517 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 5
HEM519 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA - I Zorunlu 1 4 0 5
HEM617175402 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 0
HEM619175402 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİM UYGULAMASI- I Zorunlu 1 4 0 0
HEM625175402 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ- I Zorunlu 3 0 0 0
HEM627175402 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HEM521 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 5
HEM523 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI - I Zorunlu 1 4 0 5
HEM605175402 FİZYOPATOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
HCH5000 FİZYOPATOLOJİ - I Zorunlu 3 0 0 5
HEM633175402 HALK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 0
HEM635175402 HALK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HEM603175402 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Zorunlu 3 0 0 0
HCH5007 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ - I Zorunlu 3 0 0 5
HEM501 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Zorunlu 2 2 0 5
HEM601175402 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA Zorunlu 3 0 0 0
HEM611175402 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 1 4 0 0
HEM609175402 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR- I Zorunlu 3 0 0 0
HEM613175402 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 0
HEM615175402 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI - I Zorunlu 1 4 0 0
HEM531 KORUYUCU RUH SAĞLIĞI UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 5
HEM631175402 KORUYUCU RUH SAĞLIĞI UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HEM621175402 PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
HEM623175402 PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HEM529 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 5
HEM629175402 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - I Zorunlu 3 0 0 0
HEM500-S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 5
HEM697175402 TEZ ÇALIŞMASI Zorunlu 0 1 0 0
HEM695175402 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
HEM500-I UZMANLIK ALAN DERSİ - I Zorunlu 8 0 0 5
HEM607175402 ÜREME SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEM604175402 BİLİM ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
HEM602175402 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
HEM514 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ - II Zorunlu 3 0 0 5
HEM614175402 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - II Zorunlu 3 0 0 0
HEM516 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 5
HEM616175402 CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI-II Zorunlu 1 4 0 0
HEM622175402 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ- II Zorunlu 3 0 0 0
HEM624175402 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HEM618175402 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
HEM518 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - II Zorunlu 3 0 0 5
HEM520 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ÖĞRETİMİ UYGULAMASI - II Zorunlu 1 4 0 5
HEM620175402 DOĞUM-KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HIH5001 FİZYOPATOLOJİ - II Zorunlu 3 0 0 0
HEM630175402 HALK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ -II Zorunlu 3 0 0 0
HEM632175402 HALK SAĞLIĞI VE HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HIH5011 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ - II Zorunlu 3 0 0 5
HEM606175402 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR - II Zorunlu 3 0 0 0
HEM608175402 HEMŞİRELİKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HEM610175402 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ- II Zorunlu 3 0 0 0
HEM612175402 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HEM628175402 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞ. KLİN. UYG. KLİN. UYGULAMASI Zorunlu 1 4 0 0
HEM626175402 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - II Zorunlu 3 0 0 0
HEM526 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - II Zorunlu 3 0 0 5
HEM528 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ KLİNİK UYGULAMA Zorunlu 1 4 0 5
HEM600175402 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
HEM500-II UZMANLIK ALAN DERSİ - II Zorunlu 8 0 0 53. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEM500-T TEZ DANIŞMANLIĞI - I Zorunlu 0 1 0 25
HEM500-III UZMANLIK ALAN DERSİ - III Zorunlu 8 0 0 5