Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında akademik kariyeri hedefleyen akademisyenler yetiştirmek için kurulmuş olup, ileri düzeyde bilimsel müzik araştırmaları yapmak üzere çalışmalarını devam ettirmektedir.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayanlara (mezunlara) Müzik Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Müzik Yüksek lisans programına, mülakat(Uygulama) ve yazılı sınav yapılarak öğrenci alınır. Müzik Yüksek lisans programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Müzik( Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuarlar) ile ilgili alanlarda yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu öğrenciler için yapılacak değerlendirmede alan yeterliği ile ilgili olarak yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınav puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 olması gerekir. Müzik Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayların; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS veya geçerliliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer ulusal ya da uluslararası sınavlardan aldığı puan esas alınır. Bir adayın başarılı sayılmasındaki ilan edilen taban puanı ve bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjana göre ilgili programa yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre ve lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde kayıt hakkı tanınır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olan ve İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Bunun dışında; a)Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış, b) Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 puan olan başarılı öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. c) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programları arasında yapılır. Enstitü anabilim dalları her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirirler. Kontenjanları enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur. d) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını; yarıyıl başından en az 15 gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne, transkriptlerini de ekledikleri bir dilekçeyle yaparlar. e) Enstitü ana bilim dalınca adaylar; lisans, yüksek lisans başarı notu ile alınan lisansüstü ders sayısı, kredisi ve başarı notu değerlendirilerek sıralanır ve bu sıralama Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Müzik Ana Bilim Dalı(Programı) toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. 120 kredilik AKTS seviyesini başarı ile tamamlayan ve ilgili tez çalışmasını jüri önünde başarı ile savunan öğrenciler mezuniyet için yeterlilik koşulunu sağlamış olmaktadırlar. (Yeterlilik koşulunu sağlamak için eğitim süresince her bir dersten alınması gereken not 100 üzerinden 70 puandır.)

Program Profili


Müzik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında, öğrenciyi bu alanda doktora programına hazırlamak amacına yönelik olarak, müziğin ortaya çıkışı ve gelişme sürecini ele alan ve metodolojik araştırma yöntemlerini içeren dersler yer almakta olup, müziğin kültür, teknik, besteleme ve icra yönü, ayrıntıları ile araştırılmakta, öğrencilerin ilgileri ve ileride yapacağı araştırma alanları da göz önünde tutularak, bunların bir kısmı zorunlu, bir kısmı seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sosyal Bilimler Enstitü’sü Müzik Ana Bilim Dalı’ ndan mezun olan öğrenciler, doktora programına yönelerek, üniversitelerde çeşitli kademelerde araştırmacı, akademisyen ve alanlarında bilim uzmanı olmaya hak ve yetkinlik kazanırlar. Bunun dışında TRT radyo ve televizyonlarında ses ve saz sanatçısı, Kültür Bakanlığı Devlet Korolarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, ve formasyon almak koşulu ile ilköğretim ve liselerde; ayrıca halk eğitim merkezlerinde öğretmen olabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, (ALES KOŞULU OLMAKSIZIN), yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları


‘Yeterlilik Koşul ve Kuralları’ bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Cumhuriyet Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binası Kat: 1 52200 Merkez ORDU Tel: 0 (452)226 52 21 Fax: 0 (452)226 52 31 E- Posta:sbe.odu.edu.tr Koordinatör : Yrd. Doç. Deniz AYDAR

Bölüm Olanakları


Mevcudiyetinde 3 öğretim üyesi bulunan Müzik Ana Bilim Dalı, Müzik ve Sahne Sanatları bünyesinden olup, 1 bilgisayar laboratuarı, 10 adet derslik ve bireysel çalışma odası, 1 çok amaçlı salon, 1 orkestra dersliği, 1 koro dersliği, 1 enstruman odası, 1 toplantı odası ve kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Müziğin kimliği, kökenleri ve gelişmesi konusunda bilgi sahibi olma
2 Müzik alanında alan araştırma metotlarını öğrenme
3 Müzikle ilgili bir konuyu bilimsel yöntemlerle inceleme ve değerlendirme becerisi kazanma
4 Müzik alanında ayrıntılı fikir üretme ve yazı yazma yeteneği kazanma
5 Müziğin icrası ile ilgili ayrıntılı kavrayışa ve beceriye sahip olabilme
6 Müziğin tekniği ve besteleme ile ilgili ayrıntılı kavrayışa sahip olabilme
7 Müziğin toplumsal ve kültürel yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirme becerisi kazanmak
8 Müzik ile ilgili konuları karşılaştırma yöntemleri ile inceliyebilme
9 Bir müzikal sanat yapıtının inceliklerini görebilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ521 DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 3 0 0 0
MÜZ519 OSMANLI TÜRKÇESİ MÜZİK METİNLERİ İNCELEMESİ I Zorunlu 3 0 0 0
MÜZ600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
MÜZ600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
MÜZ600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ503 Besteleme Teknikleri I. Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ515 Çalğı Bilim (Organoloji) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ517 İLERİ MÜZİK TEORİSİ VE ÇİFT SESLİ İŞİTME YAZMA Zorunlu 3 0 0 0
MÜZ507 Karşılaştırmalı Armoni I. Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ509 Karşılaştırmalı Müzik Tarihi Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ513 Müzik ve Toplum Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ518 MÜZİKOLOJİDE METODOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
MÜZ511 Müzikte Ses Sistemleri Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501 Seslendirme Yorumlama I Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-2 Seslendirme Yorumlama I (Bağlama) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-5 Seslendirme Yorumlama I (Kanun) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-6 Seslendirme Yorumlama I (Kaval) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-9 Seslendirme Yorumlama I (Nefesli Çalgılar) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-3 Seslendirme Yorumlama I (Piyano) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-1 Seslendirme Yorumlama I (Ses Eğitimi) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-8 Seslendirme Yorumlama I (Ses Eğitimi-Batı Müziği) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-7 Seslendirme Yorumlama I (Ses Eğitimi-Türk Müziği) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-4 Seslendirme Yorumlama I (Ud) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ501-10 SESLENDİRME YORUMLAMA I.(Keman) Zorunlu 3 0 0 0
MÜZ600T TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 25
MÜZ505 Türk Müziği Araştırmaları I. Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ600 Uzmanlık Alan Dersi(Z) Zorunlu 8 0 0 52. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ504 Besteleme Teknikleri II. Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ508 Karşılaştırmalı Armoni II. Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ512 Müzikte Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 5
MÜZ502 Seslendirme Yorumlama II Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ502-2 Seslendirme Yorumlama II (Bağlama) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ502-5 Seslendirme Yorumlama II (Kanun) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ502-6 Seslendirme Yorumlama II (Kaval) Zorunlu 0 0 0 5
MÜZ502-9 Seslendirme Yorumlama II (Nefesli Çalgılar) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ502-3 Seslendirme Yorumlama II (Piyano) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ502-1 Seslendirme Yorumlama II (Ses Eğitimi) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ502-4 Seslendirme Yorumlama II (Ud) Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ600T-I TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 25
MÜZ506 Türk Müziği Araştırmaları II. Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ510 Türk Müziği Yazılı Kaynakları Zorunlu 3 0 0 5
MÜZ600-I Uzmanlık Alan Dersi(Z) I Zorunlu 8 0 0 53. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ600T-I TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 0
MÜZ600-III Uzmanlık Alan Dersi(Z) III Zorunlu 8 0 0 54. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ600-IV Uzmanlık Alan Dersi(Z) IV Zorunlu 8 0 0 5