Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, 2009 yılından itibaren Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece


Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalını bitiren öğrenciler, İktisat yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan düzeyde lisansüstü program yürütür. Enstitüde, ilgili Anabilim Dalının başvurusu , Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile yeni programlar açılabilir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplanması ile elde edilir. Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarınotunun en az 60 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre ve lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde kayıt hakkı tanınır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından özel ya da normal öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu kredili lisansüstü derslerden iktisat anabilim dalı ile ilgili olanlar danışmanın görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onaylaması şartıyla iktisat programına (devam etmekte olduğu programa) transfer edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


a) İktisat yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmışolması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplanması ile elde edilir. Yazılı sınav notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarınotunun en az 60 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre ve lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde kayıt hakkı tanınır. Ayrıca; 1) İktisat Anabilim Dalı’na öğrenci kabulünde adayların; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS veya geçerliliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer ulusal ya da uluslararası sınavlardan aldığı puan esas alınır. 2) Enstitüye bağlı iktisat anabilim dalından o yılda birincilikle mezun olan lisans öğrencileri, iktisat anabilim dalında yüksek lisans yapmak istediklerinde, gerekli ALES puanını sağlamış olmak koşuluyla sınavsız olarak yerleştirilebilir. Bölüm birincilerinin belirlenmesinde, birinci ve ikinci öğretim tek bölüm olarak kabul edilir. b) İktisat yüksek lisans programına, hangi lisans programından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verebilir.

Program Profili


Bu programın amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 4 Bilim Dalı (İktisat Teorisi, İktisadi Gelişme ve Uluslar arası İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası) bulunmakta ve bu Bilim Dalları bünyesinde 4 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi, enstitü öğrencilerinin eğitim – öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi iş yaşamında kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanında yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Öncelikli amaç, özgün araştırmalar yaparak iktisat bilim dalının gelişmesine katkıda bulunacak akademisyenler yetiştirmektir. Bunun yanında iktisat yüksek lisans mezunları kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda işletmelerde, araştırma kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Programdan mezun olan öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) belirlemiş olduğu sınavlardan gereken puanı almış ve yine YÖK’ün belirlemiş olduğu diğer şartlara uygunluk gösterebilmiş ise sosyal bilimler alanlarının çoğunda doktora programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama saatinin yarısının toplamıdır. b) Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ordu ÜniversitesiEğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ndeki esaslar uygulanır; ancak ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden 65 puandır. Yarıyıl sonu sınav notunun iktisat yüksek lisans programında en az 60 puan olması gerekir. c) Öğrenci başarısız olduğu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda yeniden kayıt yaptırır. Başarısız olunan dersin açılmaması, programdan kaldırılmış olması ve benzeri durumlarda danışmanın görüşü doğrultusunda İktisat Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başarısız olduğu dersin yerine başka bir lisansüstü ders alabilir. Öğrenci, kayıtlı bulunduğu yüksek lisans programında zorunlu görülen toplamda en az krediyi o programda tamamlamak zorundadır. d) Yüksek lisans programıyla ilgili geçer notlar şunlardır: 93 -100, AA, 4.00; 86-92, BA, 3.50; 79 – 85, BB, 3.00; 72 - 78, CB, 2.50; 65 – 71, CC, 2.00; G (G notu kredisiz dersler içindir.)

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasını en az 3 yarıyıl en fazla 6 yarıyılda başarılı olarak tamamlaması gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU, AKTS / DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU İletişim Adresi: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Gölevi mevki, No:303 52300 Ünye/ORDU Tel: 0452 3238255/3232493 Fax: 0452 3238256

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Bölüm Olanakları


Anabilim dalımız öğrencileri, Ünye İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nin olanaklarından faydalanabilmektedir. Fakültemiz içerisinde idare binası, sosyal tesisler (Konferans salonu, mutfak, yemekhane, öğrenci kantini) ve içinde derslikler ile öğretim elemanı bürolarının bulunduğu hizmet binasından oluşmaktadır. Konferans salonu 250 kişi kapasiteli olup, her türlü etkinliğe cevap verebilecek niteliktedir. Derslik binasının içinde 14 adet dershane, 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 kütüphane ve okuma salonu bulunmaktadır. Yerleşke, deniz ve devlet sahil yolu kenarında konumlanmış olup içinde ayrıca amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları ile oturma alanları mevcut bulunmaktadır. Fakültemiz Ünye’ye 5 km mesafede olup, gerek Ordu, gerekse Samsun yönüne ulaşım düzenli olarak işlemektedir. Ayrıca üniversitemizde çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme ve değerlendirebilme.
2 İktisadi karar birimlerinin ekonomi içerisindeki rollerini açıklayabilme.
3 Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik analiz araçlarını iktisadi sorunlara uygulayabilme.
4 İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları tanımlayabilme ve bunlar hakkında yorum yapabilme.
5 İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme.
6 İktisadi büyüme, iktisadi kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve yorumlayabilme.
7 Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, inisiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme.
8 Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip edebilme, iktisat bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanabilme.
9 Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
10 İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlayabilme.
11 Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme.
12 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
13 Gelir dağılımı ve yoksulluk sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve nedenlerini irdeleyebilme.
14 Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler gösterme.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
İKT600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
İKT600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT629 BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK KALKINMA Zorunlu 3 0 0 5
İKT635 FİNANSAL İKTİSADİ ANALİZ Zorunlu 3 0 0 5
İKT605 İKTİSADİ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ Zorunlu 3 0 0 5
İKT609 İKTİSADİ POLİTİKALAR VE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 5
İKT601 MİKRO İKTİSADİ ANALİZ Zorunlu 3 0 0 5
İKT603 PARA TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 5
İKT600T-I TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 25
İKT600-I UZMANLIK ALAN DERSİ(Z) I Zorunlu 8 0 0 52. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT602 MAKRO İKTİSADİ ANALİZ Zorunlu 3 0 0 5
İKT604 PARA POLİTİKASI VE MERKEZ BANKACILIĞI Zorunlu 3 0 0 5
İKT600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 25
İKT600T-II TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 25
İKT606 TÜRKİYE'DE GELİŞME DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ Zorunlu 3 0 0 5
İKT600-II UZMANLIK ALAN DERSİ(Z) II Zorunlu 8 0 0 53. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT600-III UZMANLIK ALAN DERSİ(Z) III Zorunlu 8 0 0 54. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT600-IV UZMANLIK ALAN DERSİ(Z) IV Zorunlu 8 0 0 5