Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ziraat Fakültesi’nin Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü olarak 1992 yılında kurulan bölümümüzün ismi 2004 yılında Gıda Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Bölümümüz lisans öğrenimine 2011-2012 öğretim yılında ek yerleştirmeyle alınan 31 öğrenci ile başlamıştır. Bölümümüzde 2012-2013 öğretim yılı itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak yüksek lisans programı açılmış ve öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır.

Kazanılan Derece


Tezli yüksek lisans programında, Ordu Üniversitesi lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders (60AKTS), bir seminer dersi ve tez çalışmasını (60AKTS ) başarıyla tamamlayan öğrenciler Gıda Yüksek Mühendisi derecesini alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Gıda Mühendisliği anabilim Dalında tezli yüksek lisans öğretim programına Gıda Mühendisliği Lisans diplomasına sahip olan adaylar ile Gıda Mühendisliği Akademik Kurulu'nun uygun gördüğü Gıda Mühendisliği Lisans diploması dışındaki bir lisans diplomasına sahip adaylar da kabul edilirler. Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Bir adayın başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’si, yazılı sınav notunun %20’si ve yabancı dil puanının %10 ‘u toplamıdır. Adayların yazılı notunun 100 üzerinden en az 50, başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak, ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklandığı şekilde yürütülür.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın süresi 4 dönemdir. Bu süre içerisinde tezini tamamlayan öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

Program Profili


Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı altında tek Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için ölçme ve değerlendirme şekli “ders öğretim planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet için öğrencinin Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı programının öngördüğü bütün dersleri başarmış, tezini başarıyla yapıp, jüri önünde savunmuş ve H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen tüm hususları yerine getirmiş olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Doç. Dr. Zekai TARAKÇI Tel : +90 452 2265226 E-mail: zetarakci@yahoo.com Adres: Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Cumhuriyet Mahallesi 52200 Merkez/ Ordu, TÜRKİYE Tel : +90 452 2265226 Fax : +90 452 234 66 32

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandan geldikten sonra Gıda Mühendisliği bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek
2 Gıda Mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
3 Gıda Mühendisliği alanındaki bir sorun veya öngörülemeyen karmaşık bir durum için, bağımsız çalışarak ve sorumluluk alarak stratejik çözümler üretebilmek.
4 Gıda mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek.
5 Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme.
6 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini anlama ve bunu gerçekleştirme yeteneğine sahip olma.
7 Gıda Mühendisliği Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.
8 Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek.
9 Gıda Mühendisliği alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilmek, yeni bilgiler oluşturabilmek ve uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GMB649-(OLPYK) BİTKİSEL GIDALARDA TOKSİT MADDE Zorunlu 3 0 0 0
TBK609-(SBE) BİYOİSTATİSTİK VE İSTATİSTİK PAKET PROGRAMI KULLANIMI Zorunlu 2 2 0 0
GMB611-(OLPYK) DOĞAL ANTİOKSİDANLAR Zorunlu 3 0 0 0
GMB653-(OLPYK) DONDURULMUŞ GIDALAR Zorunlu 3 0 0 0
GMB634-(OLPYK) EKMEK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
GMB638-(OLPYK) GIDA EMÜLSİYONLARI Zorunlu 3 0 0 0
GMB620-(OLPYK) GIDA ENDÜSTRİSİNDE YENİ İŞLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
GMB642-(OLPYK) GIDA İŞLEMEDE BESİNSEL KAYIPLAR Zorunlu 3 0 0 0
GMB646-(OLPYK) GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE AKTARIM OLAYLARI Zorunlu 3 0 0 0
GMB658-(OLPYK) GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL LABORATUAR TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 0
GMB626-(OLPYK) GIDA PROTEİNLERİ Zorunlu 3 0 0 0
GMB627-(OLPYK) GIDA SANAYİNDE MİKROBİYOLOJİK ENZİMLER Zorunlu 3 0 0 0
GMB630-(OLPYK) GIDALARIN DOĞAL PİGMENTLERİ Zorunlu 3 0 0 0
GMB613-(OLPYK) KANATLI ETLERİ VE YUMURTA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
GMB644-(OLPYK) LİPİD KİMYASI Zorunlu 3 0 0 0
GMB651-(OLPYK) PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 0
GMB621-(OLPYK) SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROLÜ Zorunlu 2 2 0 0
GMB616-(OLPYK) SÜT ENDÜSTRİSİ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 0 0
GMB632-(OLPYK) YUMUŞAK BUĞDAY ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FGM624-15 DOĞAL GIDA ANTİOKSİDANTLARI Zorunlu 3 0 0 6
FGM627 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE EĞİTİM VE ETİK Zorunlu 3 0 0 0
FGM609 GIDALARIN MİKRODALGAYLA İŞLENMESİ Zorunlu 3 0 0 6
FGM610 İLERİ GIDA BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
FGM625-15 PROTEİN KİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
FGM613 PROTEİN SAFLAŞTIRMA Zorunlu 3 0 0 6
FGM600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
FGM619 SÜT KİMYASI VE BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
FGM600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
FGM600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
FGM600I UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 8 0 0 62. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FGM602 DENEME PLANLARI VE VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FGM606 GIDA ENDÜSTRİSİNDE ISIL OLMAYAN İŞLEM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FGM607 GIDA MİKOLOJİSİ VE MİKOTOKSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FGM608 GIDA MUHAFAZA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FGM621 GIDA MÜHENDİSLİĞİNDE REOLOJİK METODLAR Zorunlu 3 0 0 6
FGM612 PEYNİRDE OLGUNLAŞMA KRİTERLERİ VE BUNLARIN TAYİN YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FGM600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
FGM619 SÜT KİMYASI VE BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
FGM617 SÜT TEKNOLOJİSİ TESİSLERİNİN KURULUŞ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 3 0 0 6
FGM618 SÜT TEKNOLOJİSİNDE HOMOJENİZASYON Zorunlu 3 0 0 6
FGM600II UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 8 0 0 63. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FGM600T TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 24
FGM600III UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 8 0 0 6