Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Anabilim dalımızda yüksek lisans programı 2008/2009eğitim öğretim yılının güz yarıyılında başlamıştır. Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik, Genel Biyoloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji bilimdallarında eğitim vermektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıl başlangıçlarında Biyoloji Amabilim dalı tarafından bildirilen kontenjanlara Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kabul ve kayıt koşullarına uygun olarak yüksek lisans öğrencisi alınmaktadır.

Kazanılan Derece


Biyoloji Yüksek Lisans Diploması (Master of Science)

Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programına, yazılı bilim sınavı yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların yazılı bilim sınavı olacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puan veya Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından 55 ALES puanına eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, Eğer ÜDS sınavından veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir yabancı dil sınavından puan almış iseler bu belgeyi, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri doldururlar ve enstitü müdürlüğüne başvuruda bulunurlar. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %20’si, yazılı bilim sınavınotunun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamıdır. Adayların yazılıbilim sınavı notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için, başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış bulunduğu derslerden ağırlıklı not ortalamasının en az 75/100 olması, halen devam etmekte olduğu lisansüstü öğretim programı ile geçmek istediği program arasında dersler ve giriş koşulları bakımından uyum olması gerekir. Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az üç hafta önce, ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. Bu başvuru Enstitü Yönetim Kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisansüstü dersleri, danışman önerisi de dikkate alınarak ilgili anabilim dalı veya farklı bir anabilim dalından da alınabilir. Öğrenciler, anabilim dalları kurul kararı ile belirlenen ve Enstitü tarafından o dönem açılmasına onay verilen dersleri alabilirler. Bu programda toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

Program Profili


Ordu Üniversitesi Biyoloji Anabilimdalında yürütülen tezli yüksek lisans programının amacı; lisans üstü öğrenim görecek öğrencilerin biyoloji ve alt bilim dalları ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek ve bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır. Bunların yanı sıra yüksek lisans tez çalışmaları anabilim dalı araştırma laboratuarlarında konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri danışmanlığında başarılı birşekilde yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu yüksek lisans proğramından mezunlar ; Laboratuvarlarda, Gıda sanayiinde, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda ve özel okullarda, dersanelerde, İlaç pazarlamada, Araştırma kuruluşlarında, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki kuruluşlarda, Tıbbi ve Tarımsal İlaç sanayiinde, Milli parklarda, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığında, Çevre Bakanlığında ve benzeri kuruluşlarda; Biyolog, Öğretmen, Teknik Eleman, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge),Üretim, Kalite Kontrol, Kalite Güvence ve Satış Pazarlama gibi çok farklı görevleri yerine getirmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, ve yeterli İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans programında öğrencinin aldığı derslere devamı ve öğretim üyesi tarafından yapılacak arasınav ve final sınavlarından geçer not alması gereklidir. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir.Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sınavına alır. Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

Mezuniyet Koşulları


Ordu Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisansprogramından mezun olacak aday toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve tez çalışmasını tamamlamış olmalıdır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ Tel:+ 90 452 234 50 10 -1655 and 1656 Fax:+ 90 0452 233 91 49 e-posta:hsevgili@gmail.com Adresi: Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,Cumhuriyet Yerleşkesi, Ordu

Bölüm Olanakları


Biyoloji bölümünde Zooloji, Botanik, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genel Biyoloji anabilim dalları bulunmaktadır ve bölümde halen 1 Profesör, 4 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, ve 11 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Zooloji‘de 4, Botanik’te 3, Moleküler Biyoloji ‘de 1, Hidrobiyoloji’de 1 adet ve Genel Biyoloji’de 1 adet olmak üzere 10 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde Zooloji laboratuvarı, Botanik laboratuvarı, Hidrobiyoloji laboratuvarı, Moleküler Biyoloji laboratuvarı ve Genel Biyoloji laboratuvarı olmak üzere toplam 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Üniversitemizde Bilimsel Araştırma Projesi Fonu sayesinde, bölümümüzde bilimsel araştırmalar yapmak isteyen öğrencilerimize finansal olarak destek sağlamaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme
2 Alanı ile ilgili gerek laboratuarda gerekse saha çalışmalarında yeterli tecrübe ve disiplin kazanabilme
3 Bilimsel makale okuma, anlama ve etkili bir şekilde değerlendirebilme
4 Biyolojinin belli alanlarında özelleşerek tez hazırlama, araştırma projesi tasarlama ve sonuçların değerlendirilmesi konusunda yeterlilik kazanabilme
5 Biyoloji alanındaki uygulamalarda, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve sorumluluk sahibi bireyler olabilme
6 Bilimsel yöntemlerle biyoloji ile ilgili verileri kullanarak bilgi ve teoriyi geliştirebilme
7 Disiplinler arası çalışmalara katılabilme
8 Biyolojik teknolojileri endüstriye, tarıma, eğitime, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ631 BÖCEK BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
FBİ639 HÜCRE KÜLTÜRÜ VE VİROLOJİK TEKNİKLER Zorunlu 3 0 0 0
FBİ640-10 MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
FBİ600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
FBİ685-14 SİTOTOKSİSİTE TEST SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
FBİ628 SUCUL EKOSİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 0
FBİ627-10 TATLISU FİTOPLANKTON EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ681 ATİPİK KALITIM HASTALIKLARI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ649 BALIK SİSTEMATİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ664 BALIKLARIN KEMİKSİ YAPILARINDA GÜNLÜK HALKALAR Zorunlu 3 0 0 6
FBİ619 BİTKİ TOPLULUKLARINDA EKOLOJİK FAKTÖRLER Zorunlu 3 0 0 6
FBİ606 BOTANİKTE ADLANDIRMA Zorunlu 3 0 0 6
FBİ621 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ675 DENEY HAYVANLARI VE KULLANIM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ612 DİNAMİK BİTKİ EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ658 DNA İZOLASYON YÖNTEMLERİ VE AGAROZ JEL TEKNİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ680 EKOTOKSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ625 FİKOLOJİ Zorunlu 2 2 0 6
FBİ669 HAYVAN DAVRANIŞLARI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ682 HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ650 İLERİ İHTİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ677 KORUMA BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ641 MİKROBİYAL MÜCADELE Zorunlu 3 0 0 6
FBİ633 MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ683 MOLEKÜLER PROTOZOOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ661 MUTASYONLAR Zorunlu 3 0 0 6
FBİ629 ÖTROFİKASYON VE KİRLENME Zorunlu 3 0 0 6
FBİ662 SİTOGENETİK Zorunlu 3 0 0 6
FBİ600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
FBİ601 TOHUMLU BİTKİ ANATOMİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ651 TÜRKİYE LAGÜNLERİ BALIK FAUNASI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ608 TÜRKİYENİN ENDEMİK BİTKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
FBİ600I UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 8 0 0 6
FBİ654 ZOOCOĞRAFYA Zorunlu 3 0 0 62. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ740 BİLİM ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
FBİ605 BİTKİ ÜREME BİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ604 BİTKİSEL HORMONLAR Zorunlu 3 0 0 6
FBİ614 BİTKİ-TOPRAK İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ666 BİYOAKUSTİK Zorunlu 3 0 0 6
FBİ679 BİYOLOJİK PREPARASYON TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ686-14 DOĞAL YAŞAM FOTOĞRAFÇILIĞI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ620 ETNOBOTANİK Zorunlu 3 0 0 6
FBİ678 HAYVAN İZLEME VE YAKALAMA TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ626 HİDROBİYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ655 MEMELİLERDE KROMOZOM ÇALIŞMALARI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ660 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ALANI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ634 REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
FBİ685-14 SİTOTOKSİSİTE TEST SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ624 TATLI SU BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
FBİ672 TÜRKİYE GÖLLERİ BALIK FAUNASI Zorunlu 3 0 0 6
FBİ600II UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 8 0 0 63. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBİ600T TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 24
FBİ600III UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 8 0 0 6