Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Kuruluş


2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında Ortak Lisansüstü Protokolle açılmıştır.

Kazanılan Derece


Programda mevcut olan 21 kredi karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve tez hazırlayan öğrencilere FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ alanında Yüksek lisans diploması verilir

Kabul ve Kayıt Koşulları


Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. ALES sınavı puanı, lisans veya yüksek lisans başarı notu, bölümce yapılacak olan yazılı veya sözlü değerlendirmede başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Ordu Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (70-74) olması gerekir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için Ordu Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.

Program Profili


Bu programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır. Ayrıca bu program örgün eğitim programı şeklinde yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde Fen Bilgisi öğretmeni olarak Fen ve Teknoloji dersine girmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyesinde ders verebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES ve YDS sınavlarından geçerli not almaları şartıyla doktora eğitimine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakılabilir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrenciler Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Doç.Dr. Cengiz ÖZYÜREK AKTS/DS Koordinatörü: Doç.Dr. Cengiz ÖZYÜREK Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Cumhuriyet Yerleşkesi- ORDU

Bölüm Olanakları


Birbirinden bağımsız Fizik, Kimya ve Biyoloji konularının uzmanlarının dışında fen eğitimi alanında uzmanlaşmış 2 Doç.Dr., 2 Yrd. Doç. Dr. görev yapmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Fen eğitimi alanındaki güncel bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, detaylandırma ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2 Fen eğitimi ile ilgili disiplinler arası bilgi transferini kavrama, analiz ve sentez yapabilme, elde ettiği bilgileri kullanarak yeni bilgilere ulaşabilme.
3 Fen eğitimine yönelik, araştırma veya uygulama yöntemi geliştirebilme ya da bilinen bir yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, yeni bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
4 Fen eğitimine yenilik getiren özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
5 Fen eğitimi ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası düzeyde yayınlayarak alanındaki bilginin genişlemesine katkıda bulunmak
6 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
7 Fen eğitimi ile ilgili eğitsel sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak hayata geçirilebilir önerilerde bulunmak
8 Fen eğitimindeki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri kullanarak yaşadığı toplumun bilim okur-yazarı olma sürecine katkıda bulunabilme.
9 Alanındaki uzman yabancılarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
10 Uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışabilen kendi görüşlerini savunabilen ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
11 Sosyal ilişkileri ve toplumsal olayları inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik önderlik etmek
12 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
13 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
14 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
15 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
16 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
17 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme..
18 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
19 Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilmek.
20 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
21 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme
22 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
23 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
24 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
25 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
26 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İFBE601-(OLPYK) FEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR I Zorunlu 3 0 0 0
İFBE625-(OLPYK) FEN EĞİTİMİNDE TEMEL ASTRONOMİ KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
İFBE605-(OLPYK) İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
İFBE610-(OLPYK) İLKÖĞRETİMDE FEN DENEYLERİ II Zorunlu 2 2 0 0
İFBE614-(OLPYK) İNSAN ÇEVRE VE FEN EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 0
FBE600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBE632 BİLİM ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 0
FBE619-14 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE İLERİ BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
FBE627-14 FEN DENEYLERİ TASARLAMA Zorunlu 3 0 0 6
FBE624-14 FEN EĞİTİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBE629-14 FEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 0 0 6
FBE625-14 İNSAN, ÇEVRE VE FEN EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 6
FBE600T-16 TEZ DANIŞMALIĞI Zorunlu 0 1 0 0
FBE600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 0
FBE600I UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 8 0 0 62. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBE619-14 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE İLERİ BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBE618-14 FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE İLERİ KİMYA Zorunlu 3 0 0 6
FBE613-14 FEN BİLİMLERİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
FBE623-14 FEN EĞİTİMİNDE MEKAN DIŞI (OUTDOOR) UYGULAMALAR Zorunlu 3 0 0 6
FBE600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
FBE600II UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 8 0 0 63. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBE600T TEZ DANIŞMALIĞI Zorunlu 0 1 0 24
FBE600III UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 8 0 0 6