Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü arasında Ortak Lisansüstü Protokolle açılmıştır.

Kazanılan Derece


Yüksek Lisans Diploması

Kabul ve Kayıt Koşulları


ALES sınavı puanı, lisans veya yüksek lisans başarı notu, bölümce yapılacak olan yazılı veya sözlü değerlendirmede başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrencisi statüsünde ders alan ve kaydı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulu aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğrenimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami öğrenim süresinden düşülerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl Enstitü Ana Bilim Dalı Kurulunun görüşü doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Ayrıntılı bilgi için Ordu Üniversitesi Lisansüstü yönetmeliği incelenebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun en az CC (70-74) olması gerekir. Öğrenciler, öğrenimleri boyunca uzmanlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için Ordu Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğine bakılabilir.

Program Profili


Bu programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağlamaktır. Ayrıca bu program örgün eğitim programı şeklinde yürütülmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde Fen Bilgisi öğretmeni olarak Fen ve Teknoloji dersine girmektedirler. Ayrıca, üniversitelerde lisans ve lisansüstü seviyesinde ders verebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayanlar ALES ve YDS sınavlarından geçerli not almaları şartıyla doktora eğitimine devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Ayrıntılı bilgi edinmek için Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine bakılabilir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrenciler Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Doç.Dr. Cengiz ÖZYÜREK Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Cumhuriyet Yerleşkesi- ORDU

Bölüm Olanakları


Bölümün derslikleri ve Laboratuvar imkanları

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgi ve beceriye sahip olabilmek.
2 Fen bilimleri eğitimi alanıyla ilgili problemleri belirleyebilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler geliştirebilmek.
3 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygulayabilmek.
4 Fen bilimleri eğitimi alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilmek ve Fen bilimleri eğitimine yönelik bakış açısını geliştirebilmek.
5 Fen bilimleri eğitimi ile ilgili alanlarda nicel ve nitel araştırmalar yapabilmek.
6 Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilmek.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar