Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Yüksek Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde eğitimine 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde başlamıştır. Öğrencilerimiz 4 yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Dersler teorik, uygulamalı ve seçmeli olup, yüksek lisans tez çalışmasına yönelik dersler verilmektedir.

Kazanılan Derece


Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kimya bilimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (http://fbe.odu.edu.tr/). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ordu Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Ordu Üniversitesi Kimya Bölümü lisansüstü dersleri, danışman önerisi de dikkate alınarak ilgili anabilim dalı veya farklı bir anabilim dalından da alınabilir. Öğrenciler, anabilim dalları kurul kararı ile belirlenen ve Enstitü tarafından o dönem açılmasına onay verilen dersleri alabilirler. Bu programda toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

Program Profili


Kimya Anabilim Dalı; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Biyokimya ve Polimer Kimyası bilim dallarından oluşmaktadır. Bu anabilim dalı, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş ve mesleki yaşamlarında ortaya çıkabilecek problemleri irdeleyerek çözümlemeyi ilke edinmiş; bilim ve teknolojiye uyum sağlamanın yanısıra katkıda bulunabilecek niteliklere ve temel bilgilere sahip kimyagerler ile geleceğin bilim adamı adaylarının yetiştirilmelerini amaçlamaktadır. Eğitimleri sırasında; kimyayı doğru yorumlamaya, araştırma / geliştirme çalışmaları yürütmeye ve modern analiz tekniklerini teorik ve uygulama temelinde özümsemeye yönelik birikimle donanımlı kılınan mezunlar; kendilerine öğretilen bilgiye erişim tekniklerinin yardımı ile yaşam boyu çağdaş, modern ve bilgili kalabilmenin bilincini de taşımaktadırlar. Lisansüstü eğitime Araştırma laboratuvarları, TÜBİTAK ve Ordu Üniversitesi´nden (BAP)alınan projelerle bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde cihazlarla donatılmıştır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu anabilim dalından mezun olanlar; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma/geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ordu Üniversitesi Kimya Bölümü yüksek lisans programında öğrencinin aldığı derslere devamı ve öğretim üyesi tarafından yapılacak arasınav ve final sınavlarından geçer not alması gereklidir. Bir yüksek lisans dersinin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60’ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 70 olması gerekir.Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tez sınavına alır. Yüksek lisans tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur.Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez sınavında başarılı olan öğrenci yüksek lisans diploması almaya hak kazanır

Mezuniyet Koşulları


Ordu Üniversitesi Kimya Bölümü yüksek lisansprogramından mezun olacak aday toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer ve tez çalışmasını tamamlamış olmalıdır. Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur ve başarılı olursa tezini bastırmak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ Telefon: 00 90 452 2345010–1668 Faks: 00 90 452 2339149 E-posta: lkelebekli@odu.edu.tr Adresi: Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefonu: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2339149 e-posta: fenedebiyat @odu.edu.tr web: http://fenedebiyat.odu.edu.tr/bolumler/kimya

Bölüm Olanakları


Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilimdalı Yüksek Lisans Programı öğretim kadrosu 1 Profesör 3 Doçent ve 5 Yardımcı Doçent ten oluşmaktadır. Ayrıca Organik Kimya, Fizikokimya, Biyokimya, Polimer Kimyası, Analitik Kimya ve Anorganik Kimya araştırma laboratuvarları ile yüksek lisans öğrencilerine eğitim vermeye devam etmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
3 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4 Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur
5 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
6 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
8 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarına, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
9 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri korur.
10 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngürülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
12 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çercevesinde değerlendirir.
13 Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
14 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
15 Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/ veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
16 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBK600S-16 SEMİNER Zorunlu 0 0 0 0
FBK600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBK609 ANALİTİK KİMYANİN TEORİK TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK611 ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK619-13 ANORGANİK KİMYADA İLERİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK616 BİYOANORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 6
FBK658 BİYOKİMYA LABORATUVARINDA TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 3 0 0 0
FBK657-14 BİYOMALZEMELER Zorunlu 3 0 0 6
FBK601 ELEKTROKİMYA LABORATVUAR TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK645 ELEKTROLİT ÇÖZELTİLERİNİN TERMODİNAMİĞİ II Zorunlu 3 0 0 6
FBK637 HETEROSİKLİK BİLEŞİKLER I Zorunlu 3 0 0 6
FBK615 İLERİ ANORGANİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 6
FBK633 İLERİ ORGANİK SPEKTROSKOPİ I Zorunlu 3 0 0 6
FBK651 KİMYADA ARAŞTIRMA-SUNMA TEKNİKLERİ VE BİLİMSEL ETİK Zorunlu 3 0 0 6
FBK613 MALZEME BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK623 NÜKLEOTİD VE NÜKLEİK ASİT BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
FBK653 ORGANİK SENTEZLERDE YÜKSELTGENME VE İNDİRGENME Zorunlu 3 0 0 6
FBK631 ORGANOSÜLFÜR BİLEŞİKLERİNİN KİMYASI I Zorunlu 3 0 0 6
FBK627 POLİMER FİZİKOKİMYASI I Zorunlu 3 0 0 6
FBK624 PROTEİN KİMYASINDA TEKNİKLER Zorunlu 3 0 0 6
FBK625 SERBEST RADİKALLER VE ANTİOKSİDANLAR Zorunlu 3 0 0 6
FBK600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 0
FBK603 UYGULAMALI ELEKTROKİMYA Zorunlu 3 0 0 6
FBK600I UZMANLIK ALAN DERSI I Zorunlu 8 0 0 6
FBK600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBK618 ANORGANİK KİMYADA ANALİZ YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK614 BİYOSENSÖRLER Zorunlu 3 0 0 6
FBK650 ELEKTROKİMYASAL İLERİ OKSİDASYON YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK644 ELEKTROLİT ÇÖZELTİLERİNİN TERMODİNAMİĞİ I Zorunlu 3 0 0 6
FBK620 ENZİM KİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
FBK648 İLERİ ADSORPSİYON VE UYGULAMASI Zorunlu 3 0 0 6
FBK622 İLERİ BİYOKİMYA Zorunlu 3 0 0 6
FBK602 İLERİ ELEKTROANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 6
FBK602 İLERİ ELEKTROANALİTİK KİMYA Zorunlu 3 0 0 6
FBK640 İLERİ ORGANİK KİMYA I Zorunlu 3 0 0 6
FBK626 İLERİ POLİMER KİMYASI Zorunlu 3 0 0 6
FBK646 İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK UYGULAMASI Zorunlu 3 0 0 6
FBK654-13 KARBONİL ALFA-SÜBSTİTÜSYON VE KARBONİL KONDENZASYON REAKSİYONLARI Zorunlu 3 0 0 6
FBK635-13 LABORATUVAR TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK612 NANOBİLİM VE TEKNOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK635 ÖZEL LABORATUVAR TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
FBK634 PERİSİKLİK TEPKİMELER Zorunlu 3 0 0 6
FBK628 POLİMER FİZİKOKİMYASI II Zorunlu 3 0 0 6
FBK655-13 POLİMERLERİN KARAKTERİZASYONU Zorunlu 3 0 0 6
FBK638 REAKTİF ARA ÜRÜNLER Zorunlu 3 0 0 6
FBK600S SEMİNER Zorunlu 0 0 0 6
FBK656-13 STEREOKİMYA Zorunlu 3 0 0 6
FBK600II UZMANLIK ALAN DERSI II Zorunlu 8 0 0 63. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
FBK600T TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu 0 1 0 24
FBK600III UZMANLIK ALAN DERSI III Zorunlu 8 0 0 6