Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Ziraat Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak 1992 yılında açılmış, 2006 yılında yeni kurulan Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ziraat Fakültesi’nde 1999 yılına kadar Toprak Bölümü, 1999–2003 yıllarında Bitkisel Üretim ve 2003–2009 yıllarında Ziraat Mühendisliği Programları’nda eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmüştür. Bitkisel Üretim ve Ziraat Mühendisliği programlarındaki öğrenciler ilk üç yıllık ortak temel eğitimden sonra, dördüncü yıl seçmeli olarak Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri ve Toprak alt programlarında uzmanlık alan eğitimi almışlardır. 2009–2010 eğitim-öğretim yılı itibariyle üniversite giriş sınavı aşamasında bölüm tercihi ile Tarla Bitkileri Bölümü’ne öğrenci alınmaya başlanmıştır. Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde “Endüstri Bitkileri” “Çayır Mera ve Yem Bitkileri” ve “Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller” olmak üzere 3 Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ - Tarla Bitkileri Bölümü alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretiminde öncel öğrenimin tanınması süreci tam olarak başlatılmış durumdadır. Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında, eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurumu tarafından tanınan fakülteler/enstitüler/yüksekokullar arasında öğrenci transferi yapılabilmektedir. Buna ilaveten, başarılı meslek yüksekokulları mezunları Dikey Geçiş Sınavından (DGS) başarılı olmaları durumunda fakültelerde öğrenim görebilmektedirler. Bu durumda, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları fakültede alacakları dersler, önceden meslek yüksekokullarında almış oldukları dersler dikkate alınarak böklümlerce belirlenir. Ayrıca, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Bütün öğrenciler bu sınava girme hakkına sahiptir ve sınavdan başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Ziraat Mühendisliği - Tarla Bitkileri Bölümü alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Ziraat Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 3. 30 günlük zorunlu staj dönemini başarılı ile tamamlamış olmak 4. Bitirme tezini hazırlamış, sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Program Profili


Tarla Bitkileri alanında Ziraat Mühendisi ihtiyacının karşılanması amacıyla, çağın gereklerine uygun bilgi ve deneyim ile donatılmış, tarım ve tarıma dayalı endüstri sektörünün gereksinim duyduğu ulusal ve uluslar arası düzeydeki güncel bilgilere sahip, tarımda uygulanacak yeni teknikleri geliştirme ve tarıma kazandırma yeteneğine sahip ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Tarla Bitkileri Bölümü’nde tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır mera ve yem bitkileri konularındaki zorunlu derslerle mezunlarımızın ülkemizin her bölgesinde çalışabilmelerini sağlayacak bilgiler verilmektedir. Bunların dışında öğrencinin özel ilgi alanlarını geliştirmelerine imkân sağlayacak bölüm dışı ve bölüm içi seçmeli dersler de bulunmaktadır. Mezunlarımız edindikleri teorik ve pratik bilgiler ile bireysel ve disiplinler arası çalışmalar yürütmek suretiyle, zirai problemleri tanımlama ve çözümler geliştirebilme erk ve yeteneğine sahip olacaklardır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Tarla Bitkileri Bölümü’nden mezun olan Ziraat Mühendisleri öncelikle Tarım Bakanlığı’na Bağlı Tarım il Müdürlükleri’nde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde teknik eleman, araştırmacı, uzman ve yönetici olarak görev yapabilirler. Ayrıca tarımsal kooperatif ve üretici birlikleri, tarıma dayalı sanayi sektörü (şeker, un, yem ve yağ fabrikaları), tohumculuk ve tarımsal ilaç firmaları, Çevre ve Orman Bakanlıkları, belediyeler ve üniversiteler gibi kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler. Bunlara ilaveten, özel çalışma alanlarına göre özel tarımsal işletme kurarak, sevk ve yönetimini yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler mesleki uygulama ve bitirme tezi dersleri dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 ve geçme notu olarak en az 60 (yarıyıl + final) puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan derslerin tümünden başarılı olan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı akademik not ortalaması elde eden, bitirme tezini başarıyla tamamlayan ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler ZİRAAT MÜHENDİSİ - Tarla Bitkileri Bölümü unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu. Telefon: 00 90 452 2345010 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: tarla@odu.edu.tr Web: http://ziraat.odu.edu.tr/bolumler/tarla Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ş. Metin KARA Telefon: 00 90 452 2345010–1427 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: smkara58@hotmail.com Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Özbay DEDE Telefon: : 00 90 452 2345010–1424 Faks: 00 90 452 2346632 E-posta: ozbay_dede@hotmail.com

Bölüm Olanakları


Tarla Bitkileri Bölümü’nde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin yanı sıra, Karadeniz Bölgesi’nde ekonomik önemi olan tarla bitkilerinin tarımında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yapılmaktadır. Bölümde 2 profesör, 2 doçent ve 2 yardımcı doçent olmak üzere tam zamanlı 6 öğretim üyesi ve 6 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Akademik personelin başlıca araştırma alanlarını; tahıllar, yemeklik dane baklagiller ve endüstri bitkileri yetiştirme ve ıslahı, çayır-mera amenajmanı ve ıslahı, yem bitkileri kültürü, tıbbi ve aromatik bitkiler, tarla bitkileri ekolojisi, bitki fizyolojisi, tohumluk üretim ve teknolojisi ve bitki ıslahı oluşturmaktadır. Bölümde 2 adet bitki analiz laboratuarı ve 1 sera mevcut olup, yapılması planlanan araştırmalar kapsamında alt yapı olanakları sürekli olarak geliştirilmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Dünya’da ve Türkiye’de tarla bitkilerinin üretimi, tüketimi, kullanımı ve ticareti hakkında bilgi sahibidir
2 Tahıllar ve yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır mera yem bitkilerinin sistematiğini, biyolojisini, morfolojisini ve fizyolojisini bilir.
3 Tarla bitkilerinin iklim ve toprak isteklerini bilir, tarla tarımında bölge ve bitkiye uygun ekim nöbeti ve yetiştirme tekniklerini belirleme ve uygulama becerisine sahiptir
4 Tarla tarımında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini ve nasıl kullanılacağını ve tarla ürünlerinin hasadı, standardizasyonunu, depolanmasını ve pazarlamasını bilir.
5 Tarla bitkilerinin çoğaltma yöntemlerini bilir, tarla bitkilerinde sertifikalı tohumluk üretimi ve pazarlamasını yapabilir
6 Tarla bitkilerinin gübrelenmesi, sulama metotları ve yabancı oy kontrolü konusunda bilgi sahibidir, tarla bitkilerinde önemli hastalık ve zararlıları tanır, mücadele yöntemlerini bilir ve uygular
7 Tarla bitkilerinin genetiği, bitki ıslahı ve biyoteknoloji konularında ve uygulanan ıslah yöntemleri hakkında yeterli bilgi sahibidir
8 Bilimsel düşünme yeteneği kazanmıştır, yeniliklere açıktır, rapor ve proje hazırlar, bağımsız veya ekip içinde bilimsel araştırmalar tasarlar ve yürütür, danışmanlık yapabilir
9 Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı, biyolojik çeşitlilik, çevre, güvenli gıda üretimi ve organik tarım bilincine sahiptir
10 Tarla bitkileri alanında bir zirai işletmenin kurulumunu bilir ve işletmesini yapabilir, tarla bitkileri üretimindeki sorunları belirleme ve çözümler geliştirebilme becerisi kazanmıştır
11 Temel bilimler, Genel Mühendislik ve Ziraat Mühendisliği alanında temel bilgileri ve genel kavramları bilir ve bu bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir
12 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ahlaki ve mesleki sorumluluk sahibidi; tarımsal, sosyal ve kültürel konularda öncü rol üstlenebilir
13 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğin bilincine erişmiştir, kişisel ve mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilir
14 Mesleki alanla ilgili yasal mevzuatı bilir ve takip eder; mesleki hak, yetki ve sorumluluklarının farkındadır
15 Alanıyla ilgili kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve her türlü bilgi kaynaklarını kullanır, istatistik prensipleri ve araştırma deneme metotlarını uygular
16 Tahıllar ve yemeklik dane baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır mera yem bitkilerinin sistematiğini, biyolojisini, morfolojisini ve fizyolojisini bilmek
17 Standardizasyonun yararları ve amaçlarını irdeleyerek, dünya ve Türkiye’deki sürecini yorumlamak
18 • Bitkisel üretimde en önemli ürün grubunu oluşturan serin ve sıcak iklim tahıllarının ile yemeklik baklagil tanelerini karşılaştırmalı olarak tanımak ve öğrenmek

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTB1192016955 ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
ZTB1072016955 BOTANİK I Zorunlu 2 0 0 0
ZTB1032016955 FİZİK Zorunlu 2 0 0 0
ZTB1212016955 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 0
ZTB1052016955 KİMYA Zorunlu 2 2 0 0
ZTB1012016955 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 0
ZTB1152016955 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 0
ZTB1132016955 TARIMSAL İKLİM BİLGİSİ VE EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 0
ZTB1172016955 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTB1202016955 ATATÜRK İLK. VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
ZTB1102016955 BOTANİK II Zorunlu 2 0 0 0
ZTB1142016955 HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 0
ZTB1222016955 İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 0
ZTB1062016955 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 0
ZTB1082016955 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
ZTB1122016955 TARLA TARIMI İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 0
ZTB1022016955 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 0
ZTB1182016955 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTB2012016955 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
ZTB2072016955 BİTKİ KORUMA I Zorunlu 2 2 0 0
ZTB2032016955 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
SEC2017955_2_1_2K SEÇMELİ_2_1_2K Seçmeli 0 0 0 0
SEC2017955_2_1_3K SEÇMELİ_2_1_3K Seçmeli 0 0 0 0
SEÇTAR201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
ZTB2112016955 SULAMA VE DRENAJ Zorunlu 2 2 0 0
ZTB2092016955 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 0
ZTB2052016955 TARLA TARIMINDA MEKANİZASYON Zorunlu 2 2 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTB2022012955 ARAŞTIRMA DENEME METOTLARI Zorunlu 3 0 0 3
ZTB21020129550 BAHÇE BİTKİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
ZTB2042012955 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME Zorunlu 3 0 0 5
ZTB2082012955 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 2 0 5
ZTB2062012955 GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
SEÇTAR202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTB3072011955 BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
ZTB3012011955 BİTKİ ISLAHI Zorunlu 3 0 0 5
ZTB30520129550 KEYF BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 4
ZTB3172011955 MESLEKİ UYGULAMA-I Zorunlu 0 4 0 4
SEÇTAR301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 0
ZTB30920129550 TOHUMLUK TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 46. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTB3062012955 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 2
ZTB3042012955 BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 4
ZTB30220129550 LİF BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
ZTB3182012955 MESLEKİ UYGULAMA-II Zorunlu 0 4 0 4
SEÇTAR302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
ZTB3202012955 STAJ Zorunlu 0 0 0 6
ZTB31020129550 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Zorunlu 3 0 0 37. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTB40520129550 ÇAYIR MERA YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ZTB41520129550 MEZUNİYET TEZİ-I Zorunlu 0 4 0 4
ZTB40320129550 NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ Zorunlu 2 0 0 4
SEÇTAR401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
ZTB4012009955 SERİN İKLİM TAHILLARI Zorunlu 3 0 0 4
ZTB40720129550 YAĞ BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 48. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZTB40420129550 ÇAYIR MERA ISLAHI Zorunlu 2 0 0 4
ZTB41620129550 MEZUNİYET TEZİ-II Zorunlu 0 4 0 5
SEÇTAR402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0
ZTB40220129550 SICAK İKLİM TAHILLARI Zorunlu 2 0 0 5
ZTB40620129550 YEMEKLİK DANE BAKLAGİLLER Zorunlu 3 0 0 5SEC2017955_2_1_2K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS2052016955 MEYVE AĞAÇLARINDA ÇOĞALTMA Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2072016955 LABORATUVAR ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2092016955 YETİŞTİRME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2312016955 BAL ARISI YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2332016955. KOMPOST TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2352016955. HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0SEC2017955_2_1_3K
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS2192016955 SEBZECİLİK Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2212016955 MEYVE BAHÇE TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2272016955 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2292016955 PEYZAJ MİMARLIĞININ TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2372016955 SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇTAR201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS20520129550 MEYVE AĞAÇLARINDA ÇOĞALTMA Seçmeli 2 0 0 0
ZFS20720129550 LABORATUAR ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20920129550 YETİŞTİRME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS21120129550 BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS21320129550 YABANCI OTLAR VE FAYDALI ÖZELLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21520129550 TARIM ALET VE MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21920129550 SEBZECİLİK Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22120129550 MEYVE BAHÇESİ TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22320129550 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ VE GÜBRELEME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS22720129550 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS22920129550 PEYZAJ MİMARLIĞININ TEMEL İLKELERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS23120159510 BAL ARISI YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2312015957 SÜS BİTKİLERİNİN BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS2332016955 KOMPOST TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2352016955 HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2372016955. GENEL BAHÇE BİTKİLERİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇTAR202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS20420129550 KESME ÇİÇEKÇİLİK Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20620129550 GENEL SERACILIK Seçmeli 2 0 0 4
ZFS20820129550 ÇEVRESEL ATIK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS21020129550 BİTKİLERDE BESLENME BOZUKLUKLARI TANISI Seçmeli 2 0 0 4
ZFS21220159510 SÜT SIĞIRCILIĞI Seçmeli 3 0 0 0
ZFS21620129550 SULAMA SİSTEMLERİ VE PROJELENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
ZFS22220129550 MODERN BAĞ TESİSİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS22420129550 GÜBRELEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS22820129550 HAYVAN BESLEME Seçmeli 3 0 0 4
ZFS2302016955 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2322016955 İNŞAAT MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS2362016955 MEYVECİLİK Seçmeli 3 0 0 0SEÇTAR301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS30320129550 MANTAR YETİŞTİRME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZFS30520129550 BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30720129550 BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30920129550 BİTKİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31120129550 TARLA BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31320129550 ET ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31920129550 MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA Seçmeli 3 0 0 0
ZFS32120129550 İYİ TARIM UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32320129550 ORGANİK TARIMDA BİTKİ BESLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS32520129550 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS32720129550 SÜT ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32920129550 KÜLTÜR TEKNİK Seçmeli 3 0 0 4
ZFS33120159510 TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS33320159510 BILDIRCIN VE KEKLİK YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3352016955 YABANCIOTLAR Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3372016955 BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ HAST. VE MÜCAD. YÖNTL. Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3392016955 BAHÇE BİTKİLERİNDE HASAT VE MUHAFAZA Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3412016955 BUDAMA VE TERBİYE SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3432016955 SULAMA SİSTEMLERİ VE PROJELENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3452016955 TOPRAK VE BİTKİ ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3472016955 KIRSAL KALKINMA Seçmeli 2 0 0 0SEÇTAR302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS30420129550 SALON SÜS BİTKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30620129550 ÖRTÜALTI MEYVECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS30820129550 SEBZELERDE GÜBRELEME Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31020129550 YAPRAK GÜBRELEMESİ Seçmeli 2 0 0 4
ZFS31220129550 BAHÇE BİTKİLERİ ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31420129550 TARLA BİTKİLERİ HASTALIKLARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS31820129550 HAYVAN BARINAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
ZFS32020159510 HAYVANCILIK ORGANİZASYONLARI Seçmeli 2 0 0 0
ZFS32620129550 TARIMDA UZAKTAN ALGILAMA VE CBS Seçmeli 3 0 0 4
ZFS32820129550 TOPRAK KORUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS33220129550 SERA ZARARLILARI VE MÜCADELE YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS33420129550 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 4
ZFS3362013956 BAHÇE ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZASI Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3362016955 SERA YAPIM TEKNİĞİ VE OTOMASYONU Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3382016955 BÖLGESEL KALKINMA STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 0
ZFS3402016955 HAYVANCILIKTA SÜRÜ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3422016955 MEYVE SEBZE İŞLEME VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 3 0 0 0
ZFS3442016955 BİTKİLERDE MOLEKÜLER MARKÖRLER Seçmeli 3 0 0 0SEÇTAR401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFS40120129550 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40320129550 PAZARLAMA VE REKLAMCILIK Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40520129550 İLETİŞİM Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40720129550 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40920129550 MESLEKİ ETİK Seçmeli 2 2 0 5
ZTBS40320129550 TARLA ÜRÜNLERİ STANDARDİZASYONU VE DEPOLAMA Seçmeli 2 0 0 3
ZTBS40520129550 ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 3
ZTBS40720129550 TARIMSAL BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 2 0 0 3
ZTBS40920129550 MESLEKİ İNGİLİZCE I Seçmeli 2 0 0 3
ZTBS41120129550 SUNUM VE SUNU HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
ZTBS41320129550 TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3SEÇTAR402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ZFFS40220129550 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS40420129550 TİYATRO Seçmeli 2 2 0 0
ZFS40620129550 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 2 0 3
ZFS40820129550 DOĞRU VE ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 2 0 5
ZFS41020129550 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 2 0 0
ZTBS40220129550 ÇİM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN TESİSİ Seçmeli 2 0 0 3
ZTBS40420129550 EKİM NÖBETİ Seçmeli 2 0 0 3
ZTBS40620129550 TOHUMLUK KONTROL VE SERTİFİKASYON Seçmeli 2 0 0 4
ZTBS40820129550 TARIMSAL DANIŞMANLIK Seçmeli 2 0 0 3
ZTBS41020129550 MESLEKİ İNGİLİZCE II Seçmeli 2 0 0 3
ZTBS41220129550 PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3