Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı resmi gazetede yayınlanan 24.05.2012 tarih ve 2012/3243 sayılı bakanlar kurulu kararı ile Ordu Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur.

Kazanılan Derece


İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz, İlahiyatçı ünvanı alır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesine, lise ve dengi meslek okullarından mezun olmuş öğrenciler arasından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucu başarılı olan öğrenciler kabul edilmektedir. Yabancı ülke ortaöğretim okullarından mezun olanlar için ise, diploma denkliklerinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Denkliği Yükseköğretim Kurulu (YOK) tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Ordu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün ders birimlerinden başarılı olmalıdır.

Program Profili


Toplumu aydınlatma sürecinde; İlköğretim ve lise düzeyindeki okullarda, Diyanet İşleri Başkanlığına ait birimlerde istihdam edilecek personeli çağdaş bilimler ve İslami ilimler ışığında yetiştirmek; ayrıca kütüphanelerimizdeki her türlü kitap ve vesikayı çözüp değerlendirebilecek, klasik ve çağdaş Türk ve İslam kültürüne vakıf araştırmacıları bilim dünyasına kazandırmaktır. Din bilimleri alanında objektif bilgilerle yerel, ulusal ve uluslararası problemlerin çözümüne yönelik çağdaş dini eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti yürüten,bilimsel çalışmalara ve araştırmalara önderlik eden, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip öncü bir fakülte olmaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar hem kamu hem de özel sektörde profesyonel rol alırlar: Resmi ve özel kurumlarda öğretmen ve Diyanet İşleri Başkanlığında müftü, vaiz ve imam.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, Ordu Üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılmakta ve başarı; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev vs. faaliyetlerle ölçülmektedir.

Mezuniyet Koşulları


Ögrencilerin lisans programından mezun olabilmeleri için müfredatta var olan toplam 240 AKTS kredi dersi birimini başarıyla bitirmesi, genel not ortalamasının 2,00 veya üzerinde olması ve bitirme tezinin başarılı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Koordinatörü: Yrd. Doç Dr. Sait KAR Program Koordinatörü Yardımcısı: Okt. Ahmet Selman BAKTI Adres: Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ordu. İletişim: 0452 250 5200

Bölüm Olanakları


Fakültemizde 1 Profesör, 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 4 Öğretim Görevlisi ve 1 okutman bulunmaktadır. Sadece I. Öğretim programı uygulanmakta ve 3 şubede yürütülmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Kur’an’ı ve ilgili konuları bilir, anlar ve yorumlar.
2 Hadis ve ilgili konularını bilir anlar ve yorumlar.
3 Hz. Peygamberin hayatıyla ilgili konuları bilir, anlar ve yorumlar.
4 Temel İslami İlimlerle ilgili konular ve bilgileri anlar, değerlendirir ve yorumlar.
5 Türk ve İslam tarihi, sanatları ile ilgili konular ve bilgileri anlar, değerlendirir ve yorumlar.
6 Felsefe ve din bilimleri konularıyla ilgili bilgileri değerlendirme ve yorumlayabilme yeteneğine sahip olur.
7 İlahiyat alanında toplumun ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel, sosyal ve kültürel ulusal/uluslararası faaliyetlere katılır ve ilgili konularda elde ettiği bilgileri kullanma, geliştirme ve aktarma becerisini kazanır.
8 İlahiyat alanındaki verileri toplama, proje üretme, strateji geliştirme, etkinlik planlama, gerçekleştirme ve topluma sunma becerisine sahip olur.
9 Sistematik, tutarlı, eleştirel ve yaratıcı düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirir. Disiplinler arası bakış açısı ile değerlendirme yapabilir.
10 Türkçeyi güzel ve doğru kullanır ve konuşur. Hitabet sanatının inceliklerini bilir ve uygular.
11 Alanında kendisini daha iyi geliştirmeye yardımcı olacak bilgisayar, internet gibi bilgi teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.
12 Yaşam boyu öğrenme, öğretme ve kendini geliştirme alışkanlığı kazanır.
13 Mesleki dil ve terminolojiye hâkim olur. Arapça, Osmanlıca ve Batı dillerinde yazılmış kaynakları ve metinleri okuyup değerlendirebilir. Yerli ve yabancı meslektaşlarıyla bilimsel ve kültürel iletişim kurabilir.
14 İlahiyat alanındaki sorunları dinî temel kaynaklardan hareketle tanımlar ve gerektiğinde bireysel ve ekip halinde çalışarak çağdaş sorunlara bilimsel ve objektif alternatif çözümler üretebilir.
15 Formasyonunun gerektirdiği kurumlara ve faaliyetlere iştirak ve intibak eder. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası dini, kültürel ve sosyal politikalarının geliştirilmesinde aktif rol üstlenebilir.
16 Bilgi birikimini uygulama ve eğitim-öğretim alanına taşıyabilir ve farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanabilir.
17 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel, dinî değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır Bilgisiyle örtüşen davranışlar sergileyerek topluma örnek olma şuuruyla hareket eden iyi bir insan ve vatandaş olur. Beşeri münasebetlerinde ve iletişiminde gerekli özelliklere sahip olur ve sosyal ilişkileri olumlu düzeyde yürütebilir.
18 Yaşayan dünya dinleri ve dinî akım mensuplarıyla iletişim kurup, aracı roller üstlenip, bir arada yaşamaya yönelik ortak projeler üretebilir.
19 Dini konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme, sorunlara yazılı ve sözlü olarak çözüm önerileri sunma becerisi kazanır.
20 Dinî konularda uzman kişilerle bilgi alışverişinde bulunma ve tartışma becerisine sahip olur.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İLA1032016371 ARAPÇA-I Zorunlu 6 4 0 0
İLA1032015371 ARAPÇA-I Zorunlu 8 4 0 10
ATA1012016371 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
ATA1012015371 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
İLA1152015371 DİNİ MUSİKİ Zorunlu 0 2 0 1
İLA1112015371 İSLAM HUKUK USULÜ Zorunlu 3 0 0 0
İLA1052016371 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 2 0 0 0
İLA1052015371 İSLAM İNANÇ ESASLARI Zorunlu 2 0 0 0
İLA1072015371 İSLAM'IN TEŞEKKÜL DEVRİ VE SİYER-İ NEBİ Zorunlu 3 0 0 3
İLA1072016371 İSLAM'IN TEŞEKKÜL DEVRİ VE SİYER-İ NEBİ Zorunlu 3 0 0 0
İLA1012016371 KUR'AN OKUMA VE TECVİD-I Zorunlu 2 0 0 0
İLA1012015371 KUR'AN OKUMA VE TECVİD-I Zorunlu 2 0 0 2
İLA1132016371 MANTIK Zorunlu 2 0 0 2
İLA1092015371 MANTIK Zorunlu 2 0 0 2
İLA1132015371 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 0 2 0 1
İLA1112016371 OSMANLI TÜRKÇESİ Zorunlu 2 0 0 0
TDİ1012015371 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
TDİ1012016371 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 0
İLA1092016371 TÜRK-İSLAM EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 0
YDİ1012016371 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 0
YDİ1012015371 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İLA1042015371 ARAPÇA-II Zorunlu 8 4 0 10
İLA1042016371 ARAPÇA-II Zorunlu 6 4 0 0
ATA1022016371 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
ATA1022015371 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
İLA1122016371 DİNİ MUSİKİ Zorunlu 2 0 0 0
İLA1162016371 HADİS TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
İLA1142015371 HADİS TARİHİ VE USULÜ-I Zorunlu 2 0 0 0
İLA1102015371 İSLAM HUKUKU-I Zorunlu 2 0 0 0
İLA1062015371 İSLAM İBADET ESASLARI Zorunlu 2 0 0 0
İLA1062016371 İSLAM İBADET ESASLARI Zorunlu 2 0 0 0
İLA1082016371 İSLAM TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 0
İLA1082015371 İSLAM TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
İLA1022016371 KUR'AN OKUMA VE TECVİD-II Zorunlu 2 0 0 0
İLA1022015371 KUR'AN OKUMA VE TECVİD-II Zorunlu 2 0 0 0
İLA1142016371 TEFSİR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
İLA1162015371 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-I Zorunlu 2 0 0 2
TDİ1022015371 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TDİ1022016371 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
İLA1102016371 TÜRK-İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
YDİ1022016371 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 0
YDİ1022015371 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İLA2032015371 ARAPÇA-III Zorunlu 4 8 0 0
İLA2172015371 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
İLA2092015371 FELSEFE TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
İLA2072015371 HADİS TARİHİ VE USULÜ-II Zorunlu 2 0 0 0
İLA2112015371 İSLAM HUKUKU-II Zorunlu 2 0 0 0
İLA2132015371 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 0
İLA2152015371 İSLAM TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
İLA2012015371 KUR'AN OKUMA VE TECVİD-III Zorunlu 2 0 0 0
İLA2052015371 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-II Zorunlu 2 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İLA2042015371 ARAPÇA-IV Zorunlu 4 8 0 0
İLA2182015371 DİN PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
İLA2082015371 HADİS -I Zorunlu 2 0 0 0
İLA2102015371 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 0
İLA2122015371 İSLAM HUKUKU-III Zorunlu 2 0 0 0
İLA2142015371 KELAM TARİHİ Zorunlu 3 0 0 0
İLA2022015371 KUR'AN OKUMA VE TECVİD-IV Zorunlu 2 0 0 0
İLA2062015371 TEFSİR-I Zorunlu 2 0 0 0
İLA2162015371 TÜRK-İSLAM SANATLARI TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0