Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Bölümümüzün bağlı olduğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu’nca rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Üniversitemizin teklifi ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/04/ 2010 tarihli onayı ile Yüksekokulumuz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece


Yükseköğretim Kurulu’nun 15.01.1996 tarih ve 55-1114 sayılı yazılarında 2457 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişiklik 43/b maddesine göre mezunlar Lisans mezunu olarak “Spor Yöneticisi ” unvanını alacaklardır. İş tanımları ise, her türlü sportif fiziki yapılara sahip, kamu ve özel kurumların tesislerini yönetmek ve sportif organizasyonları koordine etmektir (YÖK, Sayı 2355, Tarih 07.04.2011).

Kabul ve Kayıt Koşulları


Spor Yöneticiliği Bölümü adaylarında aranan asgari nitelikler, ön kayıt koşulları ve yetenek sınavına ilişkin bilgiler Bölüm Başkanlığı teklifi, Yüksekokul Yönetim Kurulu onayıyla resmi WEB sayfasında ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN" yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Spor Yöneticiliği Bölümü adaylarından, YÖK tarafından belirlenen esaslara ek olarak istenecek asgari nitelikler Bölüm Başkanlığı teklifi, Yüksekokul Yönetim kurulu onayıyla resmi WEB sayfasında ilan edilir.

Program Profili


Yönetim bilimlerinin kavramsal temellerinden hareketle, spor yönetimi alanıyla ilgili mesleki bilgilerle donanmış ve edindiği bu bilgileri diğer disiplinler üzerinde uygulayabilecek yeterliliğe sahip spor yöneticileri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümümüzde başarıyla mezun olacak bireylerin; spor örgütlerini, eğitim teknolojilerinden de yararlanarak analiz etmesi ve örgütsel etkililik ve çalışma verimliği adına alternatif fikirler üretmesi beklenmektedir. Bu noktadan hareketle spor alanında hızla değişen çevresel şartlar ve piyasa koşullarının gerekliliklerine göre örgüt etkinliklerini planlayan, örgütleyen, yürüten ve sonuçlarını denetleyen spor yöneticilerinin, bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak elde ettiği bilgiyle ulusal ve uluslararası bilime katkı sunması hedeflenmektedir. Mezuniyet öncesi kendilerini sınamaları ve çalışma alanına giriş yapmaları amacıyla staj ve alan araştırmasına ilişkin uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Spor Yöneticiliği bölüm ve programından mezun olanlar, - Üniversiteler - Gençlik ve Spor Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı - Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları - Spor Federasyonları - Spor Kulüpleri - Fiziksel Uygunluk (Fitness) Merkezleri - Sporcu Eğitim Merkezleri - Belediyelerin Spor Yönetim Birimleri - Kamu Kuruluşları Özel İdareler - Silahlı Kuvvetler- Polis Teşkilatı - Sosyal Tesisler Parklar - Turizm alanlarında - Endüstriyel Kuruluşlarda istihdam edile bileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Spor Yöneticiliği bölümünde 156 (240 AKTS) kredi ile ağırlıklı olarak yönetim dersleri, ayrıca spor branşları da yer almaktadır. Programdan Mezun olabilmek için 156 Kredi karşılığı; 142 saat Teorik, 28 Saat Uygulamalı Toplam 170 saat ders almak, ayrıca Staj Yönergesine uygun olarak Staj Uygulamasından başarılı olmak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Hasan SÖZEN, Ordu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ordu/Türkiye; e-mail: sozenhasan@yahoo.com, telefon: +904522265249.

Bölüm Olanakları


Ordu Üniversitesi, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Spor yönetimi alanıyla ilgili mesleki bilgilerle donanmış ve edindiği bu bilgileri diğer disiplinler üzerinde uygulayabilecek yeterliliğe sahip spor yöneticileri yetiştirebilme
2 Demokratik, Laik, Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş gençler yetiştirme
3 Bireysel ve takım çalışması becerisini geliştiren, liderlik vasfına sahip, sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak, bağımsız karar verme niteliğini kazandırma
4 Yönetim bilimlerinin kavramsal temellerinden hareketle spor tesisleri ve etkinliklerini planlayan, örgütleyen, yürüten ve sonuçlarını denetleyen spor yöneticilerini yetiştirme
5 İnsan vücudunun psikomotor, fiziksel ve fizyolojik gelişimini, sporcu beslenmesinin temel ilkelerini öğrenme ve sportif etkinlikler ile her yaş, cinsiyet ve düzeydeki insanın gelişim dönemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
6 Spor örgütlerini, eğitim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak yönetsel ve çevresel anlamda analiz etmek suretiyle, örgütsel etkililik ve verimlilik adına alternatif fikirler üretme
7 Spor örgütlerinde; insan kaynaklarının hızla değişen çevresel şartlara adaptasyonunu sağlayabilmek için, hizmet içi eğitim programları düzenleyerek, mesleki deneyimlerini geliştirebilme
8 Bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak elde ettiği bilgiyle bilime katkı sunma ve uluslararası bilimsel literatürü takip edebilmek için yeterli düzeyde mesleki yabancı dili kullanabilme
9 Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını düzenleyen ve yürüten kamu kurum ve kuruluşlarını, yapı, görev ve süreç boyutlarında inceleyebilme ve kapsamlı rapor yazabilme
10 Bireysel ve takım sporlarında gerekli becerileri, oyun kurallarını, teknik ve taktik bilgileri, temel ve ileri düzeyde öğrenme ve farklı spor dallarına özgü antrenman planı ve programı yapma ve uygulama yeterliliğine sahip olabilme
11 Farklı kültürlerdeki sportif olgu ve olayları psiko-sosyal açıdan analiz ederek yorumlayabilme ve sonuçlarını paylaşma
12 Evrensel insan hakları ve olimpizm felsefesini benimsemiş, olimpik hareket ve fair-play kavramları kapsamında etik değerlere bağlı kalan, doğa ve çevreyi gözeten spor yöneticileri yetiştirme
13 Pazarlama, ekonomi ve turizm disiplinleri doğrultusunda; spor pazarlaması, spor turizmi, sporun ekonomik boyutları, sporda halkla ilişkiler ve sponsorluk alanlarındaki kavram ve uygulamaları analiz etme, yorumlama ve öneriler geliştirme
14 Ulusal ve uluslararası spor yöneticileri ile spor yönetiminin temel alanları kapsamında iletişim kurabilme, bu kapsamda kişi ve kurumlarla birlikte proje hazırlayıp uygulayabilme
15 Hukuk ve spor hukuku kapsamında spor örgütleri, spor organizasyonları, spor olayları ve spor gerçek kişileri ile ilgili yasal konuları öğrenme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB1012013361 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
GSYB1092013361 GENEL CİMNASTİK Zorunlu 2 2 0 5
GSYB1072013361 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
GSYB1052013361 SAĞLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
GSEC2013361_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
GTDK1012013361 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
GYDİ1012013361 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 2
GSYB1032013361 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 52. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB1102013361 ATLETİZM Zorunlu 2 2 0 5
GSYB1042013361 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
GSEC2013361_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
GSYB1082013361 SPOR ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
GSYB1022013361 SPOR SAKATLIKLARI VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 4
GSYB1062013361 SPOR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
GTDK1022013361 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
GYDİ1022013361 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTİT2012013361 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
GSEC2014361_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
GSYB2052013361 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
GSYB2032013361 SPOR FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
GSYB2072013361 SPOR İKTİSADI VE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 5
GSYB2012013361 SPOR YÖNETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 5
GSYB2092013361 YÜZME Zorunlu 1 2 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GTİT2022013361 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
GSYB2022013361 GENEL İŞLETME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
GSEC2014361_2_2_1 SEÇMELİ_2_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
GSEC2014361_2_2_2 SEÇMELİ_2_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
GSYB2042013361 SPOR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
GSYB2102013361 SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE Zorunlu 2 0 0 0
GSYB2082013361 SPOR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
GSYB2062013361 SPOR YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 55. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB3072013361 BİLGİSAYAR Zorunlu 1 2 0 0
GSYB3092013361 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
GSYB3112013361 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 0
GSEC2015361_3_1_1 SEÇMELİ_3_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
GSEC2015361_3_1_2 SEÇMELİ_3_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
GSYB3052013361 SPOR FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
GSYB3012013361 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK Zorunlu 3 0 0 0
GSYB3032013361 SPORDA HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA Zorunlu 2 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB3102013361 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
GSYB3122013361 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 0
GSYB3082013361 PSİKOMOTOR GELİŞİM Zorunlu 2 0 0 4
GSEC2015361_3_2_1 SEÇMELİ_3_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
GSEC2015361_3_2_2 SEÇMELİ_3_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
GSYB3062013361 SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 0
GSYB3022013361 SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
GSYB3042013361 TÜRK SPOR YÖNETİMİ VE İDARİ YAPISI Zorunlu 2 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSEÇ2016361_4_1_2 BİREYSEL SPORLAR IV Seçmeli 0 0 0 0
GSYB4012013361 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 2 0 0 0
GSYB4092013361 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 0
GSYB4052013361 REKREASYON Zorunlu 2 0 0 0
GSEÇ2016361_4_1_3 SEÇMELİ DERS V Seçmeli 0 0 0 0
GSYB4032013361 SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
GSYB4112013361 SPOR YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE-I Zorunlu 2 0 0 0
GSEÇ2016361_4_1_1 UZMANLIK I Seçmeli 0 0 0 0
GSYB4072013361 UZMANLIK-I Zorunlu 2 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSEÇ2016361_4_2_2 BİREYSEL SPORLAR V Seçmeli 0 0 0 0
GSYB4042013361 KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
GSEÇ2016361_4_2_3 SEÇMELİ DERS VI Seçmeli 0 0 0 0
GSYB4102013361 SPOR YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE-II Zorunlu 2 0 0 0
GSYB4082013361 SPORDA ORGANİZASYON VE YARIŞMA SİSTEMİ Zorunlu 2 0 0 0
GSYB4022013361 SPORDA SPONSORLUK Zorunlu 2 0 0 0
GSYB4122013361 STAJ Zorunlu 1 4 0 0
GSEÇ2016361_4_2_1 UZMANLIK II Seçmeli 0 0 0 0GSEC2013361_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB1112013361 YÜZME Seçmeli 2 2 0 4
GSYB1212013361 TENİS Seçmeli 2 2 0 4
GSYB1252013361 MASA TENİSİ Seçmeli 2 2 0 4
GSYB1292013361 VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS Seçmeli 2 2 0 4
GSYB1312013361 ORİENTRİNG Seçmeli 2 2 0 0
GSYB1372013361 STEP-AEROBİK Seçmeli 2 2 0 0GSEC2013361_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB1122013361 BASKETBOL Seçmeli 2 2 0 4
GSYB1142013361 FUTBOL Seçmeli 2 2 0 4
GSYB1162013361 HENTBOL Seçmeli 2 2 0 4
GSYB1182013361 VOLEYBOL Seçmeli 2 2 0 4GSEC2014361_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB2192013361 KAYAK Seçmeli 2 2 0 0
GSYB2192016361 KAYAK (ALP DİSİPLİNİ) Seçmeli 2 2 0 0
GSYB2232013361 DAĞCILIK Seçmeli 2 2 0 4
GSYB2312013361 ORİENTRİNG Seçmeli 2 2 0 4
GSYB2532013361 FİZİKSEL UYGUNLUK Seçmeli 3 0 0 0
GSYB2552013361 OLİMPİK HAREKET Seçmeli 3 0 0 0
GSYB2592013361 SPORCU BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
GSYB2612013361 SOSYAL İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4GSEC2014361_2_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB2142013361 FUTBOL Seçmeli 2 2 0 0
GSYB2182013361 VOLEYBOL Seçmeli 2 2 0 0GSEC2014361_2_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB2222013361 FİZİKSEL UYGUNLUK Seçmeli 3 0 0 0
GSYB2282013361 SPORCU BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
GSYB2322013361 SPOR VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 0GSEC2015361_3_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB3212013361 KAYAK Seçmeli 2 2 0 0
GSYB3312013361 VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS Seçmeli 2 2 0 0GSEC2015361_3_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB3532013361 SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
GSYB3592013361 YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli 3 0 0 0GSEC2015361_3_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB3142013361 BASKETBOL Seçmeli 2 2 0 0
GSYB3162013361 FUTBOL Seçmeli 2 2 0 0
GSYB3182013361 HENTBOL Seçmeli 2 2 0 0
GSYB3202013361 VOLEYBOL Seçmeli 2 2 0 0GSEC2015361_3_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB3242013361 SPOR MEDYASI Seçmeli 3 0 0 0
GSYB3262013361 SPOR MASAJI Seçmeli 3 0 0 0
GSYB3282013361 YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli 3 0 0 0GSEÇ2016361_4_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB4392013361 STEP-AEROBİK Seçmeli 2 2 0 0
GSYB4472013361 İZCİLİK Seçmeli 2 2 0 0GSEÇ2016361_4_1_3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB4612013361 SPOR VE TURİZM Seçmeli 3 0 0 0GSEÇ2016361_4_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB4672013361 ENGELLİLERDE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
GSYB4692013361 ORGANİZASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
GSYB4712013361 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
GSYB4732013361 SPOR TESİS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0GSEÇ2016361_4_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB4162016361 FUTBOL Seçmeli 2 2 0 0
GSYB4182016361 HENTBOL Seçmeli 2 2 0 0GSEÇ2016361_4_2_3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB4322016361 SPOR YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0GSEÇ2016361_4_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSYB4362016361 ENGELLİLERDE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
GSYB4402016361 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
GSYB4422016361 SPOR TESİS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0