Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2547 sayılı kanunun 2880 kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 2014 tarihinde öğrenci alım kabulüne karar verilmiştir. Bölümün eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Programda, teorik ve uygulamalı olmak üzere ‘Alan Bilgisi’, ‘Öğretmenlik Meslek Bilgisi’ ve ‘Genel Kültür’ derslerine yer verilmektedir.

Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları; •Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak, • Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren programlarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Programa öğrenci kabulü “Ordu Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Bölümden mezun olabilmek için, ‘Ordu Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki koşulları yerine getirmek ve Ek-1’de verilen bütün zorunlu dersleri ve belirtilen sayıdaki seçmeli dersleri toplam 158 kredi olacak şekilde başarı ile tamamlamak gerekir. Normal öğretim süresi 4 yıldır. Öğrenciler mezun olmadan önce gerekli olan bütün zorunlu ve seçmeli dersleri almak, geçmek ve en az 2.00 genel ortalamaya ulaşmak zorundadır. Derslere %70 devamlılık gerekmektedir. Resmi öğretim dili Türkçe’dir.

Program Profili


Porgam Yök tarafından belirlenmektedir. 4 sene ve 8 yarıyıldan oluşmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde lisansını tamamlayanlar, Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okullar, halk eğitim merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları, spor federasyonları, spor kulüpleri, fiziksel uygunluk (fitness) merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde çalışabileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki iş tanımları; her yaş düzeyinde ve uzmanlaşma koşuluyla engellilerde, oyun-hareket eğitimine, temel spor eğitimine, halk oyunlarına ve dans eğitimine ilişkin beden eğitimi ve spor programlarının hazırlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi şeklinde yapılabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Vize final ve bütünleme sınavları yapılmaktadır. Derslerde pratik veya teorik sınavlar uygulanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd. Do.ç. Dr. Alparslan İNCE - aince@odu.edu.tr - 452-226 5249

Bölüm Olanakları


Mevcut öğretim elemanlarının yeterliliklerinin yüksek olması ve Ordu Üniversitesinde bulunan spor tesisleri vb.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Temel ve uygulamalı bilimler ile sosyal bilimlerin temel kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
2 Olay ve olgu karşısında durumu felsefi, tarihsel, sosyolojik ve ekonomik yönleriyle tanımlayabilme ve açıklayabilme
3 Beden eğitimi ve spor alanının belli başlı kavramlarını, varsayımlarını, tartışmalarını, araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanabilme
4 Bir bilgiye ait kavramsal çercevenin öğrencinin öğrenmesini nasıl etkilediğini anlayabilme
5 Öğreteceği alan ile ilgili bilgileri, diğer konu alanları ile ilişkilendirerek; alanın okul çapında uygulanan program içindeki yerini anlayabilme
6 Alana ait bilgilerin karmaşık, sürekli ve değişen bir yapıda olduğunu kavrayabilme
7 Farklı bakış açılarını kabul ederek bilginin nasıl geliştiğini öğrencilere aktarabilme
8 Öğrettiği alana ilişkin gelişmeleri yakından izleyerek, günlük yaşamla ilişkisini kurabilme
9 Sürekli öğrenmeyi alışkanlık hale getirerek alana ile ilgili faaliyetelere ve alanın öğretimi konusundaki profesyonel etkinliklere aktif olarak katılabilme
10 Öğrencilerin çeşitli özelliklerini (fiziksel,sosyo-ekonomik,zihinsel,duygusal ve psikomotor) tanıyabilme
11 Bireysel farklılıkların, içsel ve dışsal motivasyonun, çalışma ve öğrenme alışkanlıklarının, kalıcı ve anlamlı öğrenmede önemli olduğunu kavrayabilme
12 Öğreteceği alanın temel kavramlarını, araştırma ve inceleme araçlarını ve yapılarını anlayarak alanın bu özelliklerini öğrenciye anlamlı gelecek biçimde öğrenme deneyimlerini yaratabilme
13 Eleştirel düşünme, problem çözme ve performans becerilerine ait gelişmelerini özendirmek için çeşitli öğretim stratejilerini uygulabilme
14 Öğrencilerin aktif biçimde ders katıldığı, anlamlı ve kalıcı öğrenmenin oluştuğu, öğrencinin kendini güvende hissettiği bir öğrenme ortamı oluşturabilmeiçin gerekli olan birey ve grup yönentimi ilke vs stratejilerini uygulayabilme
15 Öğrencinin bilişsel, duyuşsal sosyal fisiksel gelişimini sürekli olarak değerlendirmek için formal ve informal değerledirme stratejilerini kullanabilme
16 Öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişmeleri ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikleri, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilme
17 Öğrencilerin temel okuma, yazma, matematik, iletişim ve diğer yaşamsal becerilerini geliştirmelerine yardım ederek öğrencilerin mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimini destekleyecek öğrenme fırsatları yaratabilme
18 Bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından, özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere, özelliklerine uygun olanak ve fırsatlarını yaratabilme
19 Ergenlerin nasıl öğrendiklerini, nasıl geliştiklerini bilerek ve onlara entellektüel, mesleki, toplumsal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek öğrenme fırsatları oluşturabilme
20 Öğrencilerin öğrenmesini ve bireysel gelişimlerini desteklemek için öğrenci velileri, okuldaki meslektaşları ve sivil toplum örgütleri ile ilişkiler kurabilme
21 Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları, sorunları ve geleceği hakkında duyarlılık gösterebilme
22 Öğretmenlik mesleği için geçerli olan etik kurallara her zaman uygun davranabilme
23 Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme
24 Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİT1012014352 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
BES107A2014352 BASKETBOL Zorunlu 2 2 0 5
BES101A2014352 BEDEN EĞİTİMİ VE SPORUN TEMELLERİ Zorunlu 2 0 0 3
BES111MB2014352 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
BES103A2014352 GENEL CİMNASTİK Zorunlu 1 2 0 4
BES105A2014352 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİSİ Zorunlu 4 0 0 5
TDL1012014352 TÜRKÇE-I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
BES109A2014352 YÜZME Zorunlu 2 2 0 52. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES102A2014352 ARTİSTİK CİMNASTİK Zorunlu 1 2 0 4
AİT1022014352 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
BES104A2014352 ATLETİZM-I Zorunlu 2 2 0 5
BES106A2014352 DOĞA SPORLARI Zorunlu 1 2 0 4
BES110MB2014352 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
BES100A2014352 SAĞLIK BİLGİSİ VE İLK YARDIM Zorunlu 1 2 0 4
BES108GK2014352 TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 2
TDL1022014352 TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES207GK2014352 BİLGİSAYAR-I Zorunlu 2 2 0 4
BES201A2014352 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
BES205A2014352 HENTBOL Zorunlu 2 2 0 4
BES211MB2014352 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
BES203A2014352 RİTİM EĞİTİMİ VE DANS Zorunlu 1 2 0 3
SEÇ2015352_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
YBD2092014352 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES200A2014352 ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 2 2 0 4
BES208GK2014352 BİLGİSAYAR-II Zorunlu 2 2 0 0
BES202A2014352 FUTBOL Zorunlu 2 2 0 4
BES204A2014352 HALK OYUNLARI Zorunlu 2 2 0 4
BES212MB2014352 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 0
BES210MB2014352 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2015352_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
YBD2062014352 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES307A2014352 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
BES303A2014352 FİZİKSEL UYGUNLUK Zorunlu 2 2 0 0
BES313MB2014352 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 0
BES311MB2014352 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-I Zorunlu 2 2 0 0
BES301A2014352 PSİKOMOTOR GELİŞİM Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2016352_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 0
BES309GK2014352 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
BES305A2014352 VOLEYBOL Zorunlu 2 2 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES300A2014352 BECERİ ÖĞRENİMİ Zorunlu 3 0 0 0
BES308GK2014352 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
BES302A2014352 EGZERSİZ VE BESLENME Zorunlu 2 0 0 0
BES304A2014352 EĞİTSEL OYUNLAR Zorunlu 1 2 0 0
BES310GK2014352 ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ Zorunlu 3 0 0 0
BES314MB2014352 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 0
BES306A2014352 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Zorunlu 2 2 0 0
BES312MB2014352 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES403GK2014352 DRAMA Zorunlu 2 2 0 0
BES401A2014352 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 1 2 0 0
BES409MB2014352 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2017352_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli 0 0 0 0
BES405GK2014352 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 0
BES407MB2014352 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES400A2014352 ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu 2 2 0 0
BES402A2014352 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
BES404MB2014352 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 0SEÇ2015352_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES243GK2014352 MÜSABAKA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 0
BES247GK2014352 SPOR MASAJI Seçmeli 2 0 0 0
BES255MB2014352 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BES267MB2014352 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 0
BES271MB2014352 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2015352_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES230A2014352 MASA TENİSİ Seçmeli 2 2 0 0
BES242A2014352 SATRANÇ Seçmeli 2 2 0 0
BKE1012014352 BİLİMSEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2016352_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES329A2014352 TENİS Seçmeli 2 2 0 0
BES331A2014352 MASA TENİSİ Seçmeli 2 2 0 0SEÇ2017352_4_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BES415A2014352 SPOR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0