Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Bölümümüzün bağlı olduğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 26 Şubat 2010 tarih ve 27505 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu’nca rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur. Üniversitemizin teklifi ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/04/ 2010 tarihli onayı ile Yüksekokulumuz bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon Bölümlerinin açılması uygun görülmüştür.

Kazanılan Derece


Yükseköğretim Kurulu’nun 15.01.1996 tarih ve 55-1114 sayılı yazılarında 2457 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişiklik 43/b maddesine göre mezunlar Lisans mezunu olarak “Spor Yöneticisi ” unvanını alacaklardır. İş tanımları ise, her türlü sportif fiziki yapılara sahip, kamu ve özel kurumların tesislerini yönetmek ve sportif organizasyonları koordine etmektir (YÖK, Sayı 2355, Tarih 07.04.2011).

Kabul ve Kayıt Koşulları


Spor Yöneticiliği Bölümü adaylarında aranan asgari nitelikler, ön kayıt koşulları ve yetenek sınavına ilişkin bilgiler Bölüm Başkanlığı teklifi, Yüksekokul Yönetim Kurulu onayıyla resmi WEB sayfasında ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN" yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Spor Yöneticiliği Bölümü adaylarından, YÖK tarafından belirlenen esaslara ek olarak istenecek asgari nitelikler Bölüm Başkanlığı teklifi, Yüksekokul Yönetim kurulu onayıyla resmi WEB sayfasında ilan edilir.

Program Profili


Yönetim bilimlerinin kavramsal temellerinden hareketle, spor yönetimi alanıyla ilgili mesleki bilgilerle donanmış ve edindiği bu bilgileri diğer disiplinler üzerinde uygulayabilecek yeterliliğe sahip spor yöneticileri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bölümümüzde başarıyla mezun olacak bireylerin; spor örgütlerini, eğitim teknolojilerinden de yararlanarak analiz etmesi ve örgütsel etkililik ve çalışma verimliği adına alternatif fikirler üretmesi beklenmektedir. Bu noktadan hareketle spor alanında hızla değişen çevresel şartlar ve piyasa koşullarının gerekliliklerine göre örgüt etkinliklerini planlayan, örgütleyen, yürüten ve sonuçlarını denetleyen spor yöneticilerinin, bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak elde ettiği bilgiyle ulusal ve uluslararası bilime katkı sunması hedeflenmektedir. Mezuniyet öncesi kendilerini sınamaları ve çalışma alanına giriş yapmaları amacıyla staj ve alan araştırmasına ilişkin uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Spor Yöneticiliği bölüm ve programından mezun olanlar, - Üniversiteler - Gençlik ve Spor Bakanlığı - Milli Eğitim Bakanlığı - Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatları - Spor Federasyonları - Spor Kulüpleri - Fiziksel Uygunluk (Fitness) Merkezleri - Sporcu Eğitim Merkezleri - Belediyelerin Spor Yönetim Birimleri - Kamu Kuruluşları Özel İdareler - Silahlı Kuvvetler- Polis Teşkilatı - Sosyal Tesisler Parklar - Turizm alanlarında - Endüstriyel Kuruluşlarda istihdam edile bileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları


Spor Yöneticiliği bölümünde 156 (240 AKTS) kredi ile ağırlıklı olarak yönetim dersleri, ayrıca spor branşları da yer almaktadır. Programdan Mezun olabilmek için 156 Kredi karşılığı; 142 saat Teorik, 28 Saat Uygulamalı Toplam 170 saat ders almak, ayrıca Staj Yönergesine uygun olarak Staj Uygulamasından başarılı olmak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı ve AKTS Koordinatörü: Yrd. Doç.Dr. Hasan SÖZEN, Ordu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ordu/Türkiye; e-mail: sozenhasan@yahoo.com, telefon: +904522265249.

Bölüm Olanakları


Ordu Üniversitesi, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Spor yönetimi alanıyla ilgili mesleki bilgilerle donanmış ve edindiği bu bilgileri diğer disiplinler üzerinde uygulayabilecek yeterliliğe sahip spor yöneticileri yetiştirebilme
2 Demokratik, Laik, Türkiye Cumhuriyeti değerlerine bağlı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş gençler yetiştirme
3 Bireysel ve takım çalışması becerisini geliştiren, liderlik vasfına sahip, sözlü ve yazılı iletişim yöntemlerini etkin bir şekilde kullanarak, bağımsız karar verme niteliğini kazandırma
4 Yönetim bilimlerinin kavramsal temellerinden hareketle spor tesisleri ve etkinliklerini planlayan, örgütleyen, yürüten ve sonuçlarını denetleyen spor yöneticilerini yetiştirme
5 İnsan vücudunun psikomotor, fiziksel ve fizyolojik gelişimini, sporcu beslenmesinin temel ilkelerini öğrenme ve sportif etkinlikler ile her yaş, cinsiyet ve düzeydeki insanın gelişim dönemleri arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
6 Spor örgütlerini, eğitim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak yönetsel ve çevresel anlamda analiz etmek suretiyle, örgütsel etkililik ve verimlilik adına alternatif fikirler üretme
7 Spor örgütlerinde; insan kaynaklarının hızla değişen çevresel şartlara adaptasyonunu sağlayabilmek için, hizmet içi eğitim programları düzenleyerek, mesleki deneyimlerini geliştirebilme
8 Bilimsel araştırma yöntemlerinden yararlanarak elde ettiği bilgiyle bilime katkı sunma ve uluslararası bilimsel literatürü takip edebilmek için yeterli düzeyde mesleki yabancı dili kullanabilme
9 Ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını düzenleyen ve yürüten kamu kurum ve kuruluşlarını, yapı, görev ve süreç boyutlarında inceleyebilme ve kapsamlı rapor yazabilme
10 Bireysel ve takım sporlarında gerekli becerileri, oyun kurallarını, teknik ve taktik bilgileri, temel ve ileri düzeyde öğrenme ve farklı spor dallarına özgü antrenman planı ve programı yapma ve uygulama yeterliliğine sahip olabilme
11 Farklı kültürlerdeki sportif olgu ve olayları psiko-sosyal açıdan analiz ederek yorumlayabilme ve sonuçlarını paylaşma
12 Evrensel insan hakları ve olimpizm felsefesini benimsemiş, olimpik hareket ve fair-play kavramları kapsamında etik değerlere bağlı kalan, doğa ve çevreyi gözeten spor yöneticileri yetiştirme
13 Pazarlama, ekonomi ve turizm disiplinleri doğrultusunda; spor pazarlaması, spor turizmi, sporun ekonomik boyutları, sporda halkla ilişkiler ve sponsorluk alanlarındaki kavram ve uygulamaları analiz etme, yorumlama ve öneriler geliştirme
14 Ulusal ve uluslararası spor yöneticileri ile spor yönetiminin temel alanları kapsamında iletişim kurabilme, bu kapsamda kişi ve kurumlarla birlikte proje hazırlayıp uygulayabilme
15 Hukuk ve spor hukuku kapsamında spor örgütleri, spor organizasyonları, spor olayları ve spor gerçek kişileri ile ilgili yasal konuları öğrenme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB1012013351 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
SYB1092013351 GENEL CİMNASTİK Zorunlu 2 2 0 5
SYB1072013351 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
SYB1052013351 SAĞLIK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
SEC2013351_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
TDK1012013351 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
YDİ1012013351 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 2
SYB1032013351 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 52. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB1102013351 ATLETİZM Zorunlu 2 2 0 5
SYB1042013351 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
SEC2013351_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SYB1082013351 SPOR ANATOMİSİ VE KİNESİYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
SYB1022013351 SPOR SAKATLIKLARI VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 4
SYB1062013351 SPOR TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
TDK1022013351 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
YDİ1022013351 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT2012013351 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
SEC2014351_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SYB2052013351 SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
SYB2032013351 SPOR FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SYB2072013351 SPOR İKTİSADI VE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 5
SYB2012013351 SPOR YÖNETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 5
SYB2092013351 YÜZME Zorunlu 1 2 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT2022013351 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
SYB2022013351 GENEL İŞLETME BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SEC2014351_2_2_1 SEÇMELİ_2_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2014351_2_2_2 SEÇMELİ_2_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SYB2042013351 SPOR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 5
SYB2102013351 SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE Zorunlu 2 0 0 0
SYB2082013351 SPOR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SYB2062013351 SPOR YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 55. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB3072013351 BİLGİSAYAR Zorunlu 1 2 0 0
SYB3092013351 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
SYB3112013351 MESLEKİ YABANCI DİL-I Zorunlu 2 0 0 0
SEC2015351_3_1_1 SEÇMELİ_3_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2015351_3_1_2 SEÇMELİ_3_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SYB3052013351 SPOR FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
SYB3012013351 SPOR YÖNETİMİNDE LİDERLİK Zorunlu 3 0 0 0
SYB3032013351 SPORDA HALKLA İLİŞKİLER VE MEDYA Zorunlu 2 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB3102013351 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 4
SYB3122013351 MESLEKİ YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 0
SYB3082013351 PSİKOMOTOR GELİŞİM Zorunlu 2 0 0 4
SEC2015351_3_2_1 SEÇMELİ_3_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2015351_3_2_2 SEÇMELİ_3_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
SYB3062013351 SPOR EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI Zorunlu 3 0 0 4
SYB3022013351 SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 0
SYB3042013351 TÜRK SPOR YÖNETİMİ VE İDARİ YAPISI Zorunlu 2 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2016351_4_1_2 BİREYSEL SPORLAR IV Seçmeli 0 0 0 0
SYB4012013351 ENGELLİLER İÇİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Zorunlu 2 0 0 0
SYB4092013351 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 0
SYB4052013351 REKREASYON Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2016351_4_1_3 SEÇMELİ DERS V Seçmeli 0 0 0 0
SYB4032013351 SPOR TESİSLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ Zorunlu 2 0 0 0
SYB4112013351 SPOR YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE-I Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2016351_4_1_1 UZMANLIK I Seçmeli 0 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2016351_4_2_2 BİREYSEL SPORLAR V Seçmeli 0 0 0 0
SYB4042013351 KARŞILAŞTIRMALI SPOR YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2016351_4_2_3 SEÇMELİ DERS VI Seçmeli 0 0 0 0
SYB4102013351 SPOR YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA VE PROJE-II Zorunlu 2 0 0 0
SYB4082013351 SPORDA ORGANİZASYON VE YARIŞMA SİSTEMİ Zorunlu 2 0 0 0
SYB4022013351 SPORDA SPONSORLUK Zorunlu 2 0 0 0
SYB4122013351 STAJ Zorunlu 1 4 0 0
SEÇ2016351_4_2_1 UZMANLIK II Seçmeli 0 0 0 0SEC2013351_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB1112013351 YÜZME Seçmeli 2 2 0 4
SYB1212013351 TENİS Seçmeli 2 2 0 4
SYB1252013351 MASA TENİSİ Seçmeli 2 2 0 4
SYB1292013351 VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS Seçmeli 2 2 0 4
SYB1312013351 ORİENTRİNG Seçmeli 2 2 0 0
SYB1372013351 STEP-AEROBİK Seçmeli 2 2 0 0SEC2013351_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB1122013351 BASKETBOL Seçmeli 2 2 0 4
SYB1142013351 FUTBOL Seçmeli 2 2 0 4
SYB1162013351 HENTBOL Seçmeli 2 2 0 4
SYB1182013351 VOLEYBOL Seçmeli 2 2 0 4SEC2014351_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB2192013351 KAYAK Seçmeli 2 2 0 0
SYB2192016351 KAYAK (ALP DİSİPLİNİ) Seçmeli 2 2 0 0
SYB2232013351 DAĞCILIK Seçmeli 2 2 0 4
SYB2312013351 ORİENTRİNG Seçmeli 2 2 0 4
SYB2532013351 FİZİKSEL UYGUNLUK Seçmeli 3 0 0 0
SYB2552013351 OLİMPİK HAREKET Seçmeli 3 0 0 0
SYB2592013351 SPORCU BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 4
SYB2612013351 SOSYAL İLETİŞİM VE GRUP YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4SEC2014351_2_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB2142013351 FUTBOL Seçmeli 2 2 0 0
SYB2182013351 VOLEYBOL Seçmeli 2 2 0 0SEC2014351_2_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB2222013351 FİZİKSEL UYGUNLUK Seçmeli 3 0 0 0
SYB2282013351 SPORCU BESLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
SYB2322013351 SPOR VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 0SEC2015351_3_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB3212013351 KAYAK Seçmeli 2 2 0 0
SYB3312013351 VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS Seçmeli 2 2 0 0SEC2015351_3_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB3532013351 SPOR KAZALARINDAN KORUNMA VE REHABİLİTASYON Seçmeli 3 0 0 0
SYB3592013351 YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli 3 0 0 0SEC2015351_3_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB3142013351 BASKETBOL Seçmeli 2 2 0 0
SYB3162013351 FUTBOL Seçmeli 2 2 0 0
SYB3182013351 HENTBOL Seçmeli 2 2 0 0
SYB3202013351 VOLEYBOL Seçmeli 2 2 0 0SEC2015351_3_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB3242013351 SPOR MEDYASI Seçmeli 3 0 0 0
SYB3262013351 SPOR MASAJI Seçmeli 3 0 0 0
SYB3282013351 YAŞAM BOYU SPOR Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2016351_4_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB4392013351 STEP-AEROBİK Seçmeli 2 2 0 0
SYB4472013351 İZCİLİK Seçmeli 2 2 0 0SEÇ2016351_4_1_3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB4572013351 STRES YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
SYB4612013351 SPOR VE TURİZM Seçmeli 3 0 0 0
SYB4652013351 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2016351_4_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB4672013351 ENGELLİLERDE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SYB4692013351 ORGANİZASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SYB4712013351 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SYB4732013351 SPOR TESİS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2016351_4_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB4162016351 FUTBOL Seçmeli 2 2 0 0
SYB4182016351 HENTBOL Seçmeli 2 2 0 0SEÇ2016351_4_2_3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB4322016351 SPOR YÖNETİMİNDE ÖRNEK OLAY ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2016351_4_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SYB4362016351 ENGELLİLERDE SPOR YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SYB4402016351 REKREASYON YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SYB4422016351 SPOR TESİS İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 0