Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 2013-2014 öğretim yılında Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde açılmıştır. Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Anabilim dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 4 yıldır. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan mezunlar “Okul Öncesi Öğretmenliği” alanında “Lisans” derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ordu Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Ordu Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece 4,00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması gerekmektedir.

Program Profili


Okul öncesi öğretmenliği programının temel amacı, öğrencilere mesleki yaşamlarında gerekli olacak temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bununla birlikte teorik bilgileri ile alan deneyimlerini birleştirebilen, kişisel ve mesleki yaşamlarında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilen, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip, bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olan, insana, topluma ve doğaya duyarlı anaokulu öğretmenleri yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Mezunlar, okul öncesi dönemdeki çocukların eğitimi ile ilgili alanlarda öğretmen-yönetici-denetimci olarak görev yapmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Gerekli şartları sağlayan öğrenciler lisansüstü eğitim yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DD) notu şartlı başarılı nottur. Öğrencinin DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd. Doç. Dr. Nalan ARABACI Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Adres: Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi ABD Merkez-ORDU Telefon: +90 452 2345010/1814 Fax: +90 452 2265246 e-posta: nalanarabaci@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Anabilimdalında üç öğretim üyesi görev yapmaktadır. 10 adet sınıf, 1 adet seminer odası ve 1 adet bilgisayar laboratuarı vardır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Okulöncesi öğretim yöntem ve tekniklerini eğtim ortamlarında uygulayabilme, okulöncesi dönem çocuğunun gelişim düzeylerine uygun biçimde eğitim programını uygulayabilme ve okulöncesi eğitim alanıyla birlikte Türk eğitim sisteminin yapısı ile ilgili bilgilere sahip olabilme.
2 Bu programdan mezun olan öğrenciler, okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özelliklerini tanır, gelişimi destekleyici eğitsel ortam düzenler. Eğitim-öğretim sürecini öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini dikkate alarak tasarlar. Öğretim programındaki amaç ve kazanımlara uygun sınıf içi/dışı farklı etkinlikler tasarlar. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını, aktif katılım, sosyal etkileşim, okulun ve çevrenin şartları gibi faktörleri dikkate alarak kazanımlara en uygun öğretim yöntem ve tekniğini seçer, kazanımların öğrenilmesini kolaylaştıracak öğretim materyallerini belirler.
3 Bağımsız çalışabilme ile ilgili becerileri kazanabilme, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleme ve uygulayabilme.
4 Kendi öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 Toplumu, kültürü, sosyal ve kültürel değerleri, aile içinde ve dışında sosyalleşmeyi, sosyalleşme üzerine sosyal sınıf ve kültürel perspektifleri anlayabilme, toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme.
6 Okulöncesi eğitiminde temel alan bilgisine sahip olma, okulöncesi eğitim kurumlarında yönetim bilgi ve becerisine sahip olabilme, okulöncesi eğitimi alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel gelişmeleri takip edebilme, okulöncesi eğitimi alanı ile ilgili verileri toplayabilme, yorumlayabilme, ve sonuçlarını alana aktarabilme, disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilme, okulöncesi eğitimi alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
7 Problem çözebilme, insiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisini geliştirebilme.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OEG1032013332 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
OEG1052013332 BİLGİSAYAR I Zorunlu 2 2 0 5
OEM1012013332 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
OEA1032013332 İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
OEA1012013332 OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
OEA1052013332 PSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
OEG1012013332 TÜRKÇE-I(YAZILI ANLATIM) Zorunlu 2 0 0 3
OEG1072013332 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OEA1022013332 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLKYARDIM Zorunlu 3 0 0 8
OEG1042013332 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 3
OEG1062013332 BİLGİSAYAR II Zorunlu 2 2 0 3
OEG1102013332 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 5
OEM1022013332 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
OEG1022013332 TÜRKÇE-II(SÖZLÜ ANLATIM) Zorunlu 2 0 0 3
OEG1082013332 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OEA2012013332 ANNE-ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 0 3
OEA2072013332 ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Zorunlu 2 0 0 3
OEG2012013332 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
OEA2032013332 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM I Zorunlu 3 0 0 6
OEM2012013332 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
SEÇ2014332_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
OEA2052013332 YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ Zorunlu 2 2 0 54. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OEA2042013332 ÇOCUK EDEBİYATI Zorunlu 2 0 0 2
OEA2082013332 ÇOCUK RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 5
OEA2102013332 DRAMA Zorunlu 2 2 0 5
OEA2022013332 ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM II Zorunlu 3 0 0 6
OEA2062013332 MATEMATİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 5
OEM2022013332 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 2 2 0 5
OEG2022013332 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 25. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OEA3012013332 BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 2 0 0
OEA3052013332 FEN EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 3
OEA3072013332 GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Zorunlu 2 2 0 4
OEG3012013332 İSTATİSTİK Zorunlu 2 0 0 3
OEA3032013332 MÜZİK EĞİTİMİ I Zorunlu 1 2 0 2
OEM3052013332 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
OEM3032013332 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
OEM3012013332 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 46. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OEG3042013332 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
OEG3022013332 ETKİLİ İLETİŞİM Zorunlu 3 0 0 0
OEA3062013332 MATERYAL GELİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
OEA3042013332 MÜZİK EĞİTİMİ II Zorunlu 2 2 0 0
OEM3042013332 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
OEM3022013332 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 4
OEA3022013332 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
OEG3062013332 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 27. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OEA4012013332 ANNE-BABA EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 0
OEA4032013332 ARAŞTIRMA PROJESİ I Zorunlu 1 2 0 0
OEM4032013332 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 0
OEM4012013332 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2016332_4_1_1 SEÇMELİ_4_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2016332_4_1_2 SEÇMELİ_4_1_2 Seçmeli 0 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OEA4042013332 ARAŞTIRMA PROJESİ II Zorunlu 1 2 0 0
OEA4022013332 İLKÖĞRETİME HAZIRLIK VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
OEM4042013332 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 0
SEÇ2016332_4_2_1 SEÇMELİ_4_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2016332_4_2_2 SEÇMELİ_4_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
OEM4022013332 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0SEÇ2014332_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SÇA20120133321 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE KOSTÜM VE AKSESUAR TASARIMI Seçmeli 3 0 0 5
SÇA2032014332 ÇEVRE EĞİTİMİ VE ÇOCUK Seçmeli 3 0 0 5
SÇA2052017332 ÖZEL EĞİTİMDE EĞİTİCİ ARAÇ YAPIMI Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2016332_4_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SÇA40120133321 EĞİTİCİ OYUNCAK YAPIMI Seçmeli 2 0 0 0
SÇA4032014332 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE PROGRAMLAR VE FARKLI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 0
SÇA4052017332 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2016332_4_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SÇG40320133321 PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 3 0 0 0
SÇG4052014332 EĞİTİM ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ Seçmeli 3 0 0 0
SÇG4072014332 İŞARET DİLİ Seçmeli 3 0 0 0
SÇG4092017332 OKUL ÖNCESİNDE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2016332_4_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SÇA40220133321 ÇOCUĞU TANIMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0
SÇA4042014332 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE GÜNCEL KONULAR VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2016332_4_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SÇA4062014332 MEDYA VE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 0
SÇA40820133321 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE KAYNAŞTIRMA Seçmeli 2 0 0 0
SÇA4102017332 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 0