Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, 6 Ekim 2003 tarih ve 2003/6284 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Daha sonra 17.03.2006 tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının EK 69. Maddesi ile kurulan Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’ne 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diplomasına sahip olmak, 2. Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’ndan yeterli MF-2 türü puan almış ve ÖSYM tarafından Bölümümüz kontenjanına yerleştirilmiş olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği lisans derecesine sahip olabilmek için (Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 3. 30 günlük zorunlu staj dönemini tamamlamış olmak ve bu staj için hazırlanan raporlardan geçerli not almak, 4. Bitirme tezini hazırlamış, sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Program Profili


Ülkemiz yaklaşık 25 milyon Ha’lık deniz alanı ve 8333 km’lik kıyı şeridi, 1 milyon 300 bin Ha’lık göl, gölet ve baraj gölü, toplam 177714 km uzunluğunda 33 adet nehir ve ırmağı ile oldukça yüksek bir su ürünleri üretim poptansiyeline sahiptir. Bu potansiyelden, özellikle Su Ürünleri Fakülteleri ve Deniz Bilimleri Fakülteleri Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümleri’nin mezun vermeye başladığı 1980’li yılların sonlarına kadar özellikle kültür balıkçılığı açısından hemen hemen hiç yararlanılmamıştır. Gerek Su Ürünleri Mühendisi gerekse Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi sayısının artmaya başlamasıyla 1990 yılında 6.000 ton civarında olan ülkemiz kültür balıkçılığı üretimi 2009 yılında yaklaşık 160.000 tona ulaşmıştır. Avcılık yoluyla elde edilen üretim ise, balıkçılık yönetimi konusunda gerekli düzenlemeler yapılmadığı ve gerekli tedbirler alınmadığı için, hem arzu edilen seviyede değildir hem de yıllar itibariyle önemli dalgalanmalar göstermiştir. Sağlıklı beslenme açısından önemi tartışma götürmeyen balığın ülkemizdeki kişi başına tüketim miktarı dünya ortalamasının oldukça altındadır. Yukarıda rakamlarla ifade edilen üretim potansiyeli daha efektif değerlendirildiği taktirde, hem üretim miktarı artırılabilir hem de halkımızın balık tüketimi artırılarak daha sağlıklı bir toplum yaratılmasına katkıda bulunulabilinir. Bu da ancak konu uzmanı iyi yetişmiş teknik elemanların istihdamıyla mümkündür. Bölümümüzden mezun olan Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin alanlarıyla ilgili yeterli bilgi donanımına sahip olduklarını, balıkçılık ve denizcilik sektörlerinde hak ettikleri yeri alacaklarını umuyoruz. Bölümümüzün bağlı bulunduğu Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’nin balık avcılığının en yoğun olarak yapıldığı Doğu Karadeniz’de bulunması önemli bir av bir avantajdır. Bölgede, kültür balıkçılığı açısından bir çok tatlısu kaynağı ile önemli deniz alanları bulunmaktadır. Bölümümüzden mezun olacak Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerinin bu kaynakların değerlendirilmesinde önemli rol oynayacaklardır. Ayrıca verilmekte olan sınırlı vardiya zabitliği eğitiminin Denizcilik Müsteşarlığınca görevlendirilecek denetleme komisyonu tarafından kabul edilmesiyle deniz ulaştırma sektörünün ihtiyaç duyduğu gemi adamı açığının kapatılmasına da katkıda bulunacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, su ürünlerinin yetiştiriciliğini, avcılığını, işlemesini, pazarlamasını yapan işletmelerde, balıkçılık sektöründe kullanılan alet, edevat ve ekipmanların üretimini yapan firmalarda, ağ fabrikalarında, bot ve balıkçı teknesi imal eden tersanelerde çalışabilmekte, bunların yanı sıra kendi işini ve üretim tesislerini kurup işletebilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı su ürünleri ve denizcilik liselerinde öğretmenlik yapabilmekte, Sınırlı Vardiya Zabitliği için gerekli olan bir yıllık Gemi ve Liman stajını tamamlayan ve Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılmakta olan sınavı başaranlar balıkçı gemilerinde ve diğer ticari gemilerde gemi adamı olarak da çalışabilmektedirler

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yükseklisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler mesleki uygulama ve bitirme tezi dersleri dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme tezini başarıyla tamamlayan ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ unvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adresi: Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, Fatsa/Ordu Telefonu: +90 452 4235053 Faks: +90 452 4239953 e-posta: balikcilik@odu.edu.tr web: http://fdbf.odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Bölümde oluşturulan uygulama, balıkçılık biyolojisi, mikrobiyoloji, biyokimya, moleküler genetik, işleme, av araçları ve donatımı, su altı dalış laboratuarlarının alt yapıları eğitim ve araştırma için oldukça iyi düzeydedir. Eksikliği duyulan bazı alt yapı eksikliklerinin tamamlanması içinde çalışmalar sürdürülmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Fen ve Mühendislik alanının gerektirdiği temel bilgilere ile yüzme, cankurtarma ve dalış teknikleri konularında teorik ve pratik bilgiye sahiptir.
2 Sucul ortamların jeolojik, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu ortamlardaki biyolojik çeşitlilik ve gelişen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin canlıları nasıl etkilediğini ve çevrenin nasıl korunacağını bilir.
3 Sucul canlıların sistematik ve tür teşhislerini, genetiğini, yaşam döngülerini, ekolojik ilişkilerini, büyüme, üreme, beslenme, göç özelliklerini, yaşam alanı tercihlerini bilir
4 Balıkçılık yönetimi, balıkçılık biyolojisi ve stok tahmin yöntemleri ve uygulanması konularında gerekli bilgi donanımına sahip olur
5 Su ürünlerinin avcılığı, yetiştiriciliği, işlenmesi, muhafazası için gerekli bilgi ve yeteneğe sahip olur
6 Su ürünlerinin hastalık, teşhis ve tedavilerini, koruyucu tedbirleri, yavru üretimini, bakım ve beslemesini, ıslah ve seleksiyonunu, biyoteknolojik uygulamalarını bilir
7 Uluslar arası mesleki dokümanları inceleyip anlayabilir, onlar üzerinde değerlendirmeler yapabilir
8 Gemi adamı olma koşullarının gerektirdiği bilgi ve deyime sahip olur
9 İletişim, bilgiye ulaşma, veri toplama, bilgisayar ortamında veri işleme, istatistiki analiz, rapor yazma, sunu hazırlama bilgi ve becerisine sahiptir
10 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, pazarlama konularında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilir
11 Su ürünleri üretim ve işleme tesislerinin projelendirilmesini yapabilir, uygulayabilir ve yönetebilir
12 Su ürünlerinin avcılığında kullanılan av araçlarının ve balıkçı gemilerinin tasarımlarını yapabilir, donatabilir ve kullanabilir
13 Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak etkin kullanabilen, mesleğin gerektirdiği iletişim, analitik düşünebilme, problemlere alternatif çözümler üretebilme bilgi ve becerisine sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı birey olurlar
14 Su kaynaklarının kimyasal ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, korunması, kontrolü, sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilir
15 Denizcilik ve balıkçılıkla ilgili mevzuatlar hakkında yeterli bilgi sahibidir ve pratik uygulamalarını bilir

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HYD1002017251 TEMEL İNGİLİZCE Zorunlu 26 0 0 01. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB1012017251 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
AITB1012007251 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
BTB1092017251 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
BTB1092010251 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
BTB1072011251 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 1 0 4
BTB1072017251 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 2 1 0 0
BTB1052017251 GENEL FİZİK Zorunlu 3 0 0 0
BTB1052011251 GENEL FİZİK Zorunlu 3 0 0 4
YDB1012008251 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 4
YDB1012017251 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 0
BTB1032011251 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 6
BTB1032017251 MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 0
BTB1012017251 TEMEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 0
BTB1012011251 TEMEL KİMYA Zorunlu 2 1 0 5
TDB1012017251 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TDB1012007251 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AITB1022007251 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
BTB1262008251 BALIK BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
BTB12220122510 DENİZ BİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
BTB1322010251 GEMİCİLİK Zorunlu 1 2 0 2
YDB1022008251 İNGİLİZCE - II Zorunlu 3 0 0 3
BTB13020122510 MESLEKİ TERMİNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
BTB1242011251 SİSTEMATİĞİN TEMEL PRENSİPLERİ Zorunlu 2 0 0 3
BTB1282011251 SU OMURGASIZLARI Zorunlu 2 1 0 4
TDB1022007251 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
BTB1202010251 YÜZME VE CAN KURTARMA Zorunlu 1 2 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BTB2132011251 BALIK ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 4
BTB2112008251 BALIK SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
BTB2072010251 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 4
BTB2152010251 DENİZDE GÜVENLİK-I Zorunlu 1 2 0 3
BTB2012008251 İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 4
BTB2032011251 OŞİNOGRAFİ Zorunlu 2 0 0 3
BTB2092008251 PLANKTON BİLGİSİ VE KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 1 0 4
BTB2052011251 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 2 0 44. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BTB22420122510 AKUATİK EKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
BTB2262008251 AV ARAÇLARI VE YAPIM TEKNİKLERİ Zorunlu 2 2 0 4
BTB22820122510 BALIK HASTALIKLARI Zorunlu 2 1 0 3
BTB22020122510 DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
BTB23220122510 KABUKLU VE EKLEMBACAKLILAR YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 1 0 3
BTB22220122510 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 4
BTB23420122510 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
SEÇDENİZ202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BTB3012011251 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
BTB3092010251 AVLAMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 1 0 3
BTB3072010251 GENETİK Zorunlu 3 0 0 4
BTB3052011251 MALZEME BİLGİSİ VE MUKAVEMET Zorunlu 3 0 0 4
BTB3132010251 MESLEKİ İNGİLİZCE-I Zorunlu 2 0 0 3
SEÇDENİZ301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 0
BTB3032016251 SEYİR Zorunlu 2 1 0 0
BTB3032011251 SEYİR Zorunlu 1 2 0 3
BTB3112010251 SU KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ Zorunlu 2 1 0 46. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BTB32020122510 BALIKÇILIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 2
BTB32420122510 BALIKÇILIKTA SEMİNER Zorunlu 3 0 0 2
BTB33220122510 MESLEKİ İNGİLİZCE - II Zorunlu 2 0 0 2
BTB32620122510 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 2 1 0 2
BTB3302008251 POPULASYON DİNAMİĞİ Zorunlu 2 2 0 3
SEÇDENİZ302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
BTB3222008251 STAJ Zorunlu 0 0 0 8
BTB3282011251 SU ÜRÜNLERİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 37. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BTB40920122510 BALIKÇI GEMİLERİ VE BALIKÇILIK EKİPMANLARI Zorunlu 2 1 0 3
BTB4052010251 BALIKÇILIK YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
BTB4032010251 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
SEÇDENİZ401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
BTB4012010251 YETİŞTİRİCİLİK TESİSLERİNİN MÜHENDİSLİK PLANLAMASI Zorunlu 2 2 0 58. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BTB42820122510 AKUATİK EKOSİSTEMLER VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
BTB4222011251 BALIK BESLEME VE YEM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 1 0 3
BTB43220122510 BALIKÇILIK MEVZUATI Zorunlu 2 0 0 3
BTB4202012251 BİTİRME TEZİ Zorunlu 0 4 0 5
SEÇDENİZ402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0SEÇDENİZ202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ23620122510 BALIKÇILIKTA LABORATUVAR UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 4
SEÇ23820122510 DALIŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 1 0 4
SEÇ24020122510 DENİZ BİTKİLERİ Seçmeli 2 1 0 4
SEÇ24220122510 DENİZDE GÜVENLİK-II Seçmeli 2 1 0 4SEÇDENİZ301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ3172011251 YAPAY HABİTATLAR VE BALIKÇILIK Seçmeli 2 1 0 3
SEÇ3192011251 KULUÇKAHANE SİSTEMLERİ Seçmeli 2 1 0 3
SEÇ3212011251 AKVARYUM BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 1 0 3
SEÇ3232011251 YÜK İŞLEMLERİ GEMİ YAPISI VE DENGESİ Seçmeli 2 1 0 3SEÇDENİZ302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ34220122510 BALIK ISLAHI VE SELEKSİYONU Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ34420122510 BALIK DAVRANIŞLARI VE GÖÇLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ34620122510 BALIK BESLEME FİZYOLOJİSİ VE BİYOKİMYASI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ34820122510 BİYOÇEŞİTLİLİK VE KORUMA ALANLARI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ35020122510 AĞ KAFES SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ35220122510 TİCARİ DENİZ CANLILARI Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ35420122510 YETİŞTİRİCİLİK VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 2
SEÇ35620122510 VARDİYA STANDARTLARI Seçmeli 2 0 0 2SEÇDENİZ401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ41520122510 SU ÜRÜNLERİNDE GENETİK BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ41720122510 AV ARAÇLARINDA SEÇİCİLİK Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ42120122510 SU ALTI ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ42320122510 ALTERNATİF DENİZ CANLILARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ43120122510 KÜRESEL ISINMA VE BALIKÇILIK Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ43520122510 AKUATİK TOKSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ43720122510 DENİZCİLİK İNGİLİZCESİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ43920122510 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4SEÇDENİZ402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ43620122510 EGZOTİK VE İSTİLACI TÜRLER Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ43820122510 STOK TAHMİN YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ44820122510 İMMÜNOLOJİ VE AŞILAMA Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ45020122510 DENİZLERDE VE İÇSULARDA BALIKLANDIRMA Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ45220122510 DENİZ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ45420122510 DENİZDE HABERLEŞME Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ45620122510 BALIKÇILIKTA EKONOMİ VE PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 4
SEÇ45820122510 SU ÜRÜNLERİNDE KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 4