Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1994-1995 öğretim yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Kamu Yönetimi Bölümü’nün I. öğretim programı 2011-2012 eğitim- öğretim döneminde başlamıştır. 2012-2013 eğitim- öğretim yılından itibaren de II. Öğretim Programı açılmıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Kamu Yönetimi alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’ce yapılan sınavdan yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Farklı üniversitelerin Kamu Yönetimi lisans programlarından gelen öğrenciler için yatay geçiş imkanı bulunmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Ordu Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi sekiz dönemdir. Azami eğitim– öğretim süreleri, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın üniversitenin dört yıllık fakülte ve yüksek okullar için yedi yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında; hazırlık sınıfında geçen süre ile öğrencilerin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Azami süreler sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri hariç, tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden iki iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, üç iş günü içerisinde tek ders sınavına alınır. Bu Sınavlarda, daha önce aldığı dönem içi notu/not ortalaması hesaba katılmadan 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar eder. Tek dersi kalan öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar. Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Program Profili


Kamu Yönetimi Bölümümüz, kamu yönetimi alanında çağdaş gelişmelere ve değişmelere hazırlıklı, donanımlı, eleştirel düşünme yetisine haiz profesyonel yönetici, bilim insanı, araştırmacı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


(1) Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar o yarıyılın sekiz ile onikinci haftaları arasında yapılır. (2) İzinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır almış sayılır. Yarıyıl/ yılsonu, bütünleme (1) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak şarttır. (2) Bütünleme sınavına; yarıyıl/ yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler başarısız oldukları derslerden girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere F2 notu verilir, bu durumda başarı notu hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır. Değerlendirme Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir: Puan Not Katsayı Derece 92-100 AA 4.00 Pekiyi 84-91 BA 3.50 Pekiyi 76-83 BB 3.00 İyi 68-75 CB 2.50 İyi 60-67 CC 2.00 Orta M Muaf G Geçer FE 0.00 Başarısız-Telafiye Kaldı 50-59 F3 1.50 Başarısız 50-59 F4 1.50 Başarısız 40-49 DD 1.00 Başarısız 30-39 FD 0.50 Başarısız 0-29 FF 0.00 Başarısız F2 0.00 Başarısız-Sınava Girmedi F1 0.00 Başarısız-Devamsız

Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


13 - Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gölevi Mah. Devlet Sahil Yolu Telefon: 04523238255 Fax: 04523238256 E-Posta: uiibf@odu.edu.tr Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Figen Taşkın,

Bölüm Olanakları


Kamu Yönetimi Bölümü'nün öğretim üyesi kadrosu dört yardımcı doçentten oluşmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma
2 Kazandığı kuramsal bilgiyi analiz ederek idari, sosyal ve ekonomik sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma
3 Takım çalışmasına uyumlu olduğu kadar inisiyatifi eline alabilme, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme.
4 Yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme
5 Türkçeyi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi, kendini doğru bir şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olma
6 Kaymakamlık, idari yargı hakimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma.
7 Akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme ve araştırma süreçlerine hâkim olma
8 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi, fikirlere açık ve analitik düşünebilme.
9 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumları, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri olma.
10 Kamu hukuk ve özel hukuk mevzuatına hakim, mevzuat değişikliklerini takip eden, mevzuatı yorumlayabilen ve uygulamaya koyabilme.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012013225 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
TİT1012016225 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
İSL1292016225 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 0
İSL1272013225 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 0 0 4
KMY1052013225 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
KMY1052016225 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
İKT1212016225 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
İKT1212013225 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
YDI1012016225 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 0
YDI1012013225 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 3
KMY1012016225 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
KMY1032013225 TOPLUM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
KMY1032016225 TOPLUM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
TDK1012016225 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TDK1012013225 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
KMY40620122250 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
KMY1072013225 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 4
KMY1072016225 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY1042013225 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
KMY1042016225 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
TİT1022013225 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TİT1022016225 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
İSL1282013225 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 0 0 4
YDI1022016225 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
YDI1022013225 İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 0
İSL1262016225 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
İKT1242013225 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
İKT1242016225 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
KMY1062013225 SİYASAL SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 4
KMY1062016225 SİYASAL SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 0
KMY1082013225 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
KMY1082016225 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDK1022016225 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
TDK1022013225 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
KMY1022013225 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
KMY1022016225 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 3 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY2052013225 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
KMY2052016225 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY2032016225 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY2032013225 KAMU YÖNETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 5
İKT2212013225 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
İKT2212016225 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
SEÇAD2013225_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
KMY2012013225 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 5
KMY2012016225 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 0
KMY2072016225 TÜRK ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY2072013225 TÜRK ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 44. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY2062013225 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY2062016225 DEVLET KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
KMY2102013225 İDARİ YARGI Zorunlu 3 0 0 4
KMY2102016225 İDARİ YARGI Zorunlu 3 0 0 0
KMY2042016225 KAMU POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
KMY2042013225 KAMU YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 5
KMY2082013225 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 4
KMY2082016225 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 0
SECAD2013225_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
KMY20220122250 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 5
KMY20220122250 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 5
KMY20220122250 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 5
KMY2022013225 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 0
KMY2022016225 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY3052013225 CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY3052016225 CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2014225_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 0
KMY3092013225 SİYASAL İDEOLOJİLER Zorunlu 3 0 0 0
KMY3012016225 SİYASİ TARİH-I Zorunlu 3 0 0 0
KMY3032016225 TÜRK SİYASAL YAŞAMI-I Zorunlu 3 0 0 0
İKT3172016225 ULUSLARARASI İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
KMY3072016225 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 0
KMY3072013225 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 56. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY31220122250 19.YÜZYILDAN 20.YÜZYILA EKONOMİ-SİYASET-TOPLUM Zorunlu 3 0 0 0
KMY30820122250 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 2 0 0 4
MLY3222016225 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 0
MLY3222013225 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY30620122250 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2014225_3_2 SEÇMELİ_3_2 Seçmeli 0 0 0 0
KMY31420122250 SİYASET FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY30220122250 SİYASİ TARİH II Zorunlu 3 0 0 0
KMY3022013225 SİYASİ TARİH-II Zorunlu 3 0 0 5
KMY3022016225 SİYASİ TARİH-II Zorunlu 3 0 0 0
KMY3042016225 TÜRK SİYASAL YAŞAMI-II Zorunlu 3 0 0 0
İKT3182016225 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY3062016225 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
KMY3062013225 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
KMY31020122250 ULUSLAR ARASI EKONOMİ POLİTİK Zorunlu 3 0 0 0
ULS3222013225 ULUSLARARASI POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY4012016225 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY4032013225 DEVLET KURAMLARI Zorunlu 2 0 0 0
KMY4032016225 DEVLET KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
KMY4052013225 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY4032017225 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY40520122250 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
SEÇ2014225_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli 0 0 0 0
KMY4092013225 SEMİNER-I Zorunlu 2 0 0 0
KMY4192014225 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
KMY4192016225 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
KMY41120122250 SOSYAL POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 0
KMY40920122250 TOPLUMSAL HAREKETLER Zorunlu 3 0 0 0
ULS4212013225 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
KMY40320122250 ULUSLAR ARASI HUKUK Zorunlu 2 0 0 0
KMY40120122250 ULUSLAR ARASI POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 0
ULS4212016225 ULUSLARARASI POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 0
KMY4052016225 VATANDAŞLIK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
KMY40720122250 VATANDAŞLIK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
KMY4072013225 VATANDAŞLIK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY4042013225 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY4042016225 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY41620122250 DİPLOMASİ TARİHİMİZDE OSMANLI RUS İLİŞKİLERİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY41420122250 EDEBİYAT VE SİYASAL YAŞAM Zorunlu 3 0 0 3
KMY41220122250 HAK VE ÖZGÜRLÜKLER Zorunlu 3 0 0 0
KMY4062016225 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY4062013225 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY40820122250 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY4022013225 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
KMY4022016225 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
KMY4182016225 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2014225_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli 0 0 0 0
KMY4082013225 SEMİNER-II Zorunlu 2 0 0 0
KMY40220122250 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 5
ULS4222016225 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
KMY40420122250 TÜRK İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY4042011225 TÜRK İDARE TARİHİ Zorunlu 0 0 0 0
KMY41020122250 ULUSLAR ARASI İKTİSAT Zorunlu 2 0 0 3
İKT4242016225 ULUSLARARASI İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
KMY40620122250 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0SEÇAD2013225_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK2132013224 ÇALIŞMA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 4
CEK2152013224 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 4
CEK2172013224 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3 0 0 0
İKT2072013221 EKONOMETRİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
İKT2092013221 GENEL EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2112013221 KÜRESEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 4
İSL2212013222 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 4
İSL2232013222 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
İSL2232016222 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
İSL2252013222 LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 4SECAD2013225_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK2142013224 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ VE YÖNETİME KATILMA Seçmeli 3 0 0 4
CEK2162013224 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
CEK2182013224 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2082013221 EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2102013221 TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA EKONOMİK KRİZLER Seçmeli 3 0 0 4
İKT2122013221 TEKNOLOJİ VE EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
İSL2222013222 ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
İSL2242013222 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
İSL2262013222 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2014225_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK3232013225 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 0
CEK3232016225 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 0
KMY31120122250 KAMU REFORMU Seçmeli 3 0 0 0
KMY3112013225 KAMU REFORMU Seçmeli 3 0 0 0
KMY3112016225 KAMU REFORMU Seçmeli 3 0 0 0
KMY31320122250 TÜRKİYE'DE SİYASAL SOSYAL DÜŞÜNÜŞ Seçmeli 3 0 0 4
KMY3132013225 OSMANLI ÇAĞDAŞLAŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
KMY3132016225 TÜRKİYE'DE DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
KMY3152013225 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
KMY3152016225 SİYASAL İDEOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY3172016225 OSMANLI DEVLET DÜZENİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2014225_3_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY3082013225 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK Seçmeli 3 0 0 0
KMY3102013225 TÜRK MODERNLEŞMESİ Seçmeli 3 0 0 0
KMY3122013225 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
KMY3142013225 TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TAİRİHİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2014225_4_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY4112013225 TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY4132013225 DÜNYA SİSTEMLERİ TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0
KMY4152013225 SAVAŞ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 0
KMY4172013225 AFET VE KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2014225_4_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY4102013225 HAK VE ÖZGÜRLÜKLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY4122013225 EDEBİYAT VE SİYASET Seçmeli 3 0 0 0
KMY4142013225 DİPLOMASİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
KMY4162013225 RESMİ YAZIŞMA VE KURUMSAL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 0