Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü lisans programına 2009, yüksek lisans programına ise 2013 yılına öğrenci alınmıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan yada değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Çalışma Ekonomisti ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, 3. Bitirme tezini hazırlamış, sunmuş ve başarılı bir not ile geçmiş olmak.

Program Profili


Sanayi Devrimiyle birlikte çalışmanın önemi ve anlamı değişmekle beraber çalışma hayatı insan hayatının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Günümüzde ise teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızında çalışma hayatının önemi ve anlamı çok boyutlu olarak tekrar değişmekte ve bu durum Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne yönelik olarak akademik ilginin artmasına neden olmaktadır. Toplumların ekonomik ve sosyal sorunlarını özel olarak ise çalışma hayatında işçi ve işveren ilişkileri çok disiplinli bir yaklaşımla ele alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü zengin ve farklı içeriğiyle önemli bir bölüm olarak yerini korumaktadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü farklı disiplinlerin bir arada olduğu oldukça zengin bir içeriğe sahip bölümdür. Temel konuları toplumların sosyal ve ekonomik hayatı olması nedeniyle farklı disiplinleri bir arada aktarılmasını gerektirmektedir. Bu bölümde genel olarak tüm iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencilerine verilen bilgilerin yanı sıra toplumsal hayat ve özellikle çalışma hayatına yönelik konular sosyal, ekonomik ve hukuksal boyutlarıyla incelenip aktarılmaktadır. Bu bağlamda bölümde dört anabilim dalı bulunmaktadır: 1. Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı 2. Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı 3. Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı 4. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Toplumların sosyal sorunlarını saptamak ve bu sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek toplumsal refahın sağlanmasında önemli bir aşamadır. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü de bu amaca hizmet ederek öğrencilere sosyal sorunların ve çözüm yollarının aktarıldığı sosyal politika, sosyal planlama ve sosyal güvenlik disiplinleri ayrıntılı olarak aktarılmaktadır. Diğer yandan bölümde ayrıntılı olarak üzerinde durulan ikinci alan ise çalışma ilişkileridir. Bireysel ve toplu düzeyde çalışma ilişkileri olarak adlandırdığımız işçi ve işveren ilişkileri teorik ve pratik düzeyde öğrencilere aktarılmaktadır. Program adlarının farklılığı diplomaların niteliksel farklılığı sonucunu yaratmamaktadır, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünü başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler "lisans diploması" almaya hak kazanarak Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri "uzmanı" unvanını alırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölüm Mezunlarının çalışma alanları oldukça geniş olup, kamu ve özel sektörde çalışmanın yanı sıra kendi işlerim de kurabilirler. Kamu kurumları arasında DPT, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur, TC.Emekli Sandığı nda müfettiş ve uzman aleşe olarak çalışabilirler. Ayrıca Bakanlıklarda ve KiTlerde uzman, yönetici adayı ve yönetici olarak çalışabilirler, işçi ve işveren kuruluşlarında da uzman olarak istihdam olanakları söz konusudur. Bölüm mezunlarının son yıllardaki en öncelikli çalışma alanlarından biri yaşanan değişim ve gelişmelerin sonucu olarak insanı ön plana çıkaran uygulamalarda adına sıkça rastladığımız ve işletmelerde insan kaynakları ya da personel bölümleri olarak adlandırılan bölümlerdir. Geniş bir yelpazede yönetici adayı yetiştiren bölümün mezun olan öğrencilerinin, çalışma hayatına yönelik başarı şansları üniversite eğitimi sırasında bireysel gelişmeleri İçin yaptıkları ve katıldıkları etkinliklerle de doğrudan bağlantılıdır. Nitekim çalışma hayatına yönelik kariyerleri. bireysel gelişmişlikleri ve düzeyi kamu sektörü için yasal düzenlemeler çerçevesinde oluşturulmuş iken , özel sektör için işveren ve mezunun karşılıklı pazarlıklarının sonucu olarak gerçekleştirdikleri sözleşme ile belirlenmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yükseklisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler mesleki uygulama ve bitirme tezi dersleri dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve birde yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yılsonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4/lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, bitirme çalışmasını başarıyla tamamlayan ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Adresi: Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ordu-Ünye Telefon: 00 90 452 3238255 Faks: 00 90 452 3238256 e-posta: ceko@odu.edu.tr web: http://unyeiibf.odu.edu.tr/Bolumler/tr/index.php?bolumid=11&mid=1&birimid=3 Yönetim: Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Gürol ÖZCÜRE Telefon: 00 90 452 3238255 Faks: 00 90 452 3238256 e-posta: gozcure@odu.edu.tr Bölümler Sekreteri: Tevrat Ateş Telefon: : 00 90 452 3238255 Faks: 00 90 3238256 e-posta:

Bölüm Olanakları


Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ait 11700 metre karelik bir alan üzerinde 6400 metre karelik kapalı bir alan içersinde Kuruludur.. İçersinde İdari Binası, Sosyal Tesisler (Konferans Salonu, Mutfak, Yemekhane, Öğrenci Kantini) ve Derslikler ile motel odalarının içinde barındıran hizmet binalarından oluşmaktadır. Konferans Salonumuz 250 kişi kapasiteli olup, her türlü etkinliğe cevap verebilecek durumdadır. Ayrıca iki katlı lojman binası da bulunmaktadır. Derslikler bloğunda 15 adet derslik bulunmaktadır. Otel Kısmında yapılan tadilat ile 850 öğrenciye aynı anda ders görebilme olanağı saplanmıştır. Derslikler binası içinde 35 bilgisayarlı bilgisayar laboratuarı, bir adet kütüphane, bir adet okuma salonu bulunmaktadır. Bir adet amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları bulunmaktadır. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri üzere sosyal çalıştırıcılar eşliğinde Tiyatro, Halkoyunları, Futbol, Basketbol, ve Voleybol (v.b.) çalışmalar yapılmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Çalışma hayatı ile ilgili temel bilgileri kavramak
2 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahiptir.
3 Bilgiyi uygulamada kullanabilme becerisi edinmek
4 Ana dilde ve İngilizce yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanmak
5 Çalışanların bireysel ve kolektif düzeydeki haklarını koruma becerisi edinmek
6 İşletmelerin fonksiyonları, işleyişi ve insan kaynakları yönetimi ile ilgili konulara ve sorunlara ilişkin stratejik yaklaşımlar geliştirmek
7 Öğrenme ve analitik düşünme yeteneği kazanmak
8 Türkiye'de ve dünyada sendikal hakların ve sosyal politikanın gelişimini, uygulamaları ve sorunları değerlendirmek
9 Çalışma ilişkisinden kaynaklanan hukuki temel hak ve borçları özetleyebilmek
10 Çalışma hayatında yenilikleri ve girişimciliği teşvik edebilme becerisine sahiptir
11 Çalışan bireyin iş ortamını çevresel faktörler, yönetsel uygulamalar ve örgütsel davranış bakımından analiz edebilmek
12 Çalışma hayatının güncel konularını ve sorunlarını tartışmak
13 İşçi ve işveren ilişkilerinin düzenlenmesine ve bununla ilgili sorunlara ilişkin iktisadi, sosyal, hukuki ve çalışma psikolojisi açısından çözümler önermek
14 Çalışma yaşamı alanına ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
15 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluklar alır

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012013224 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
İSL1252013224 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
KMY1052013224 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
İKT1212013224 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
YDI1012013224 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 3
İSL1232013224 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
İSL1052013224 MATEMATİK-I Zorunlu 3 0 0 4
CEK1032013224 SOSYOLOJİ-I Zorunlu 2 0 0 4
TDK1012013224 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022013224 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
İSL1222013224 ENVANTER BİLANÇO Zorunlu 3 0 0 4
YDI1022013224 İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 3
İSL1062013224 MATEMATİK-II Zorunlu 3 0 0 4
İKT1242013224 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
KMY1222013224 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
CEK1062013224 SOSYAL POLİTİKAYA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
CEK1042013224 SOSYOLOJİ-II Zorunlu 2 0 0 4
TDK1022013224 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK2052013224 ÇALIŞMA EKONOMİSİ-I Zorunlu 3 0 0 4
İSL2212013224 İSTATİSTİK-I Zorunlu 2 0 0 2
İKT2212013224 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
SEÇAD2013224_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
CEK2032013224 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
CEK2072013224 SOSYAL PSİKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 4
CEK2092013224 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 44. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY2222013224 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY2242013224 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
CEK2062013224 ÇALIŞMA EKONOMİSİ-II Zorunlu 3 0 0 4
CEK2042013224 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
İSL2222013224 İSTATİSTİK-II Zorunlu 2 0 0 3
MLY2222013224 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 4
SECCEKADSD222 SEÇMELİ ALAN DIŞI 4 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK3012013224 BİREYSEL İŞ HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
CEK3072013224 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ-I Zorunlu 3 0 0 0
CEK3052013224 EMEK TARİHİ Zorunlu 3 0 0 0
CEK3092013224 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ-I Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2013224_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014224_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.CEK301 SEÇMELİ5 Seçmeli 0 0 0 0
CEK3032013224 TÜRKİYENİN SOSYAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 46. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK3022013224 ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ-II Zorunlu 3 0 0 0
CEK3082013224 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ-II Zorunlu 3 0 0 0
CEK3042013224 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2014224_3_2 SEÇMELİ_3_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.CEK302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
CEK3062013224 SENDİKACILIK Zorunlu 3 0 0 4
CEK3102013224 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 57. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2013224_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014224_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.CEK401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2014224_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.CEK402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0SEÇAD2013224_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT2092013221 GENEL EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2112013221 KÜRESEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 4
İSL2212013222 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 4
İSL2232016222 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
İSL2252013222 LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 4
KMY2212016225 SİYASİ İDEOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY2232016225 KENT VE YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY2252013225 DÜNYA UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KMY2272016225 TÜRK SİYASAL HAYATINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
KMY2292016225 TÜRK KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0SECCEKADSD222
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT2082013221 EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2102013221 TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA EKONOMİK KRİZLER Seçmeli 3 0 0 4
İSL2222013222 ZAMAN VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
KMY2262016225 ÇEVRE BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
KMY2282016225 TÜRKİYE’DE MODERN SİYASAL HAYAT Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2013224_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014224_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK3112013224 ÇALIŞMA HAYATI VE KURUMLAR Seçmeli 3 0 0 4
CEK3132013224 İSTİHDAM VE İŞSİZLİK Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.CEK301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014224_3_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK3162013224 TÜRK SOSYAL POLİTİKA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
CEK3202013224 ÇALIŞMA VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.CEK302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014224_4_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2013224_4_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ.CEK401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014224_4_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ.CEK402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS