Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Bölüm, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak 03.07.1992 tarihinde yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Bölüm, Mülkiyeti Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine ait Ünye Dinlenme Tesislerinde 1994-1995 öğretim yılında İşletme Bölümüne öğrenci alınmak suretiyle eğitim faaliyetine geçmiştir. Bölümümüz 02.05.2001 tarih ve 2001/2553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, On Dokuz Mayıs Üniversitesi'ne, 17.03.2006 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5467 sayılı kanun gereği ise Ordu Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Bölüm genel çerçevesi ile işletme ana bilim dalı, ayrıntılı incelendiğinde ise muhasebe-finansman, yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler, ticaret hukuku ve kooperatifçilik gibi işletme ana bilim dalı altında yer alan bilim dalları ile ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerin öğretimini içermektedir.

Kazanılan Derece


Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "İşletme alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Detaylı bilgi için "Ordu Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Kabul ve Kayıt Koşulları Yönetmeliği"ne bakabilirsiniz.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili


İşletme Bölümü mezun öğrencilerinin, Kamu ve Özel sektörün hizmet, turizm ve sanayi sektöründe tercih edilen elemanlar olarak yetişmeleri sağlanır. Ayrıca serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanı ile serbest meslek sahibi ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilen bireyler yetiştirme görevi de bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, hizmet, turizm ve sanayi sektöründe tercih edilen elemanlar oldukları gibi serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanı ile serbest meslek sahibi de olabilmektedirler. Mezunlarımız Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler. Kişisel ilgi alanları ve tercihlerine göre muhasebe, pazar araştırması, üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler, planlama, yönetim ve denetim gibi birçok alanda çalışabilirler. KPSS sınavlarında başarılı olmaları durumunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarında üst düzey yönetici pozisyonlarına atanabilecekleri gibi, müfettiş, kontrolör, denetmen, uzman v.b. görevlere de atanabilmekte veya memur olarak çalışabilmektedirler. Gerekli koşulları taşıyan öğrencilerimiz idari yargı hakimliği sınavlarına da girebilmekte, ÖSYM'ce yapılan yazılı, Adalet Bakanlığınca yapılan mülakat sınavını başarmaları durumunda idari hakim olarak görev alabilmektedirler. Mezunlarımız kendilerini yetiştirebildiği ve öğrenebildiği oranda bilgisayar becerileri ile de çeşitli kurumlarda bilgisayar tabanlı çalışmalar yapabilmektedir. Mezunlarımız çeşitli bilimsel araştırma yapan kurumlarda istihdam edilmekte, proje üretebilmekte, akademisyen olabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir. Detaylı bilgi için "Ordu Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"ne bakabilirsiniz.

Mezuniyet Koşulları


Mezuniyet koşulları “Ordu Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Mezuniyet Koşulları Yönetmeliği” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK İletişim Adresi: Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gölevi Mah. Devlet Sahil Yolu 52300 Ünye ORDU

Bölüm Olanakları


Bölümümüzde işletme alanının alt dallarına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 İşletme alanının temel kavramları, teori ve uygulamaları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak.
2 İşletme faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan temel matematik ve istatistik bilgilerini edinmek.
3 İşletmecilik alanı için gerekli iktisat bilgisi edinerek işletme faaliyetlerinde analiz ve sentez yapmak.
4 Bilgi teknolojileri yardımıyla bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel ve nicel araştırma yöntemlerini kullanarak işletmelerdeki karar verme süreçlerini yönetmek.
5 Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde kaliteli bir personel olma bilgi ve becerisi kazanmak.
6 Karmaşık sorunlara yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak çözüm üretmek.
7 İşletme faaliyetleri açısından kendini en iyi şekilde ifade edebilme becerisine sahip olmak.
8 Doğru bilgiye erişme ve onu kullanma, problem çözme, analitik düşünme ve karar verme gibi becerilerini geliştirmek.
9 İşletme alanındaki gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme becerisi kazanarak güncel konu ve sorunlar hakkında değerlendirme yapabilmek.
10 Etkin ve verimli çalışma alışkanlığı geliştirerek, zaman yönetimi ve öz-disipline sahip olmak.
11 Hayat boyu öğrenme yetkinliğini ilke edinerek kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimi sağlamak.
12 İşletmelerle ilgili sosyal sorumluluk bilinci ve etik konuları hakkında bilgi sahibi olmak ve işletme faaliyetlerini sosyal, bilimsel ve profesyonel etik normlarına göre sürdürmek.
13 Edindiği teorik bilgileri günlük işletme faaliyetlerindeki uygulamalar ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
14 Etkili ve verimli yönetim bilgi ve becerisi kazanmak.
15 İşletme faaliyetleri ile ilgili olarak hızla değişen koşullar karşısında inisiyatif alarak, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorunları çözebilmek.
16 Güncel konu ve sorunlar hakkında fikir sahibi olup, sosyal hayatta karşılaşılan durumlarda değerlendirmek.
17 İşletmenin muhasebe finansman, pazarlama, yönetim, üretim gibi temel fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olup, işletme faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda uygulayabilmek.
18 İşletmeler ile ilgili hukuk bilgisine sahip olup, işletme kurarak bağımsız bir şekilde kendi başına işletmenin sürekliliğini sağlayabilme becerisi kazanmak.
19 İletişim kurabilme yeteneğini kazanmak.
20 Alanındaki gelişmeleri eleştirel bakış açısıyla değerlendirerek tehditleri algılayabilmek ve bunları fırsatlara dönüştürebilme yetkinliğine sahip olmak.
21 Sosyal hayatta iletişim kurabilecek ve alanı ile ilgili bilimsel yayınları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi edinmek.
22 Muhasebe ve finansman alanındaki bilgi ve becerileri yönetim kararlarında kullanma yeteneğine sahip olmak.
23 İşletme faaliyetleri için gereken dökümanları doğru ve kaliteli bir şekilde hazırlamak ve sunumlarını yapmak.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012013222 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
İSL1072013222 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I Zorunlu 2 0 0 2
İSL1032013222 FİNANSAL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 5
KMY1052013222 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
İKT1212013222 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
YDİ1012013222 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 3
İSL1012013222 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 4
İSL1052013222 MATEMATİK I Zorunlu 3 0 0 4
TDK1012013222 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022013222 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
KMY1242013222 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
İSL1082013222 DAVRANIŞ BİLİMLERİ II Zorunlu 2 0 0 2
İSL1042013222 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
YDİ1022013222 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
İSL1022013222 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 4
İSL1062013222 MATEMATİK II Zorunlu 3 0 0 4
İKT1242013222 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 5
TDK1022013222 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL2032013222 İSTATİSTİK I Zorunlu 3 0 0 4
İSL2052013222 İŞLETME YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
İKT2212013222 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
İSL2012013222 MALİYET MUHASEBESİ I Zorunlu 3 0 0 4
SEC2013222_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 0
İSL2072013222 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
İSL2092013222 TİCARİ MALİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 44. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL2062013222 İSTATİSTİK II Zorunlu 3 0 0 4
İSL2082013222 İŞLETME YÖNETİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
MLY2222013222 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 4
İSL2102013222 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
İSL2042013222 MALİYET MUHASEBESİ II Zorunlu 3 0 0 4
SECİSLADSD222 SEÇMELİ ALAN DIŞI 4 Seçmeli 0 0 0 0
İSL2022013222 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 45. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL3032013222 FİNANSAL YÖNETİM I Zorunlu 3 0 0 5
İSL3092013222 İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
İSL3012013222 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 3 0 0 4
SEC2013222_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 0
İSL3072013222 ÜRETİM YÖNETİMİ I Zorunlu 3 0 0 5
İSL3052013222 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI Zorunlu 3 0 0 46. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL3122013222 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 2
İSL3042013222 FİNANSAL YÖNETİM II Zorunlu 3 0 0 5
İSL3102013222 MODERN YÖNETİM VE ÖRGÜT TEORİSİ Zorunlu 2 0 0 2
İSL3022013222 PAZARLAMA YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
İSL3062013222 SAYISAL YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 4
SEÇ.İSL302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
İSL3082013222 ÜRETİM YÖNETİMİ II Zorunlu 3 0 0 57. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL4152014222 İŞLETME VE SANAT I Zorunlu 2 0 0 0
İSL4052013222 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 5
SEÇ.İSL401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
İSL4072013222 SEMİNER I Zorunlu 2 0 0 3
İSL4012013222 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Zorunlu 3 0 0 5
İSL4032013222 YÖNETİM MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 58. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL4022013222 İŞLETME POLİTİKASI VE STRATEJİK YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 5
İSL4102014222 İŞLETME VE SANAT II Zorunlu 2 0 0 4
İSL4062013222 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
SEÇ2014222_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.İSL402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0
İSL4082013222 SEMİNER II Zorunlu 2 0 0 0
İSL4042013222 SERMAYE PİYASASI ANALİZLERİ Zorunlu 3 0 0 5SEC2013222_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK2132013224 ÇALIŞMA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 4
İKT2092013221 GENEL EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2112013221 KÜRESEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 4
KMY2212016225 SİYASİ İDEOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY2232016225 KENT VE YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY2252013225 DÜNYA UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KMY2272016225 TÜRK SİYASAL HAYATINA GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
KMY2292016225 TÜRK KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0SECİSLADSD222
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK2142013224 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ VE YÖNETİME KATILMA Seçmeli 3 0 0 4
CEK2182013224 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2082013221 EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2102013221 TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA EKONOMİK KRİZLER Seçmeli 3 0 0 4
KMY2222016225 MODERN SİYASAL DÜŞÜNCELER Seçmeli 3 0 0 0
KMY2242016225 ÇAĞDAŞ DEVLET KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 0
KMY2262016225 ÇEVRE BİLİMİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
KMY2282016225 TÜRKİYE’DE MODERN SİYASAL HAYAT Seçmeli 3 0 0 0
KMY2302016225 KAMU POLİTİKASI SÜREÇLERİ Seçmeli 3 0 0 0SEC2013222_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL3152013222 MODERN YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 4
İSL3272013222 FİNANSAL KURULUŞLAR VE PİYASALAR Seçmeli 3 0 0 4SEÇ.İSL302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL3162013222 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
İSL3182013222 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 0
İSL3362016222 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.İSL401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL4232013222 BANKACILIK VE FİNANS Seçmeli 3 0 0 4
İSL4252013222 ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 4SEÇ2014222_4_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSL4162013222 ULUSLARARASI PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 4SEÇ.İSL402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS