Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1994-1995 öğretim yılından itibaren eğitim öğretim faaliyetlerini başarı ile sürdürmektedir. Kamu Yönetimi Bölümü’nün I. öğretim programı 2011-2012 eğitim- öğretim döneminde başlamıştır. 2012-2013 eğitim- öğretim yılından itibaren de II. Öğretim Programı açılmıştır.

Kazanılan Derece


Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Kamu Yönetimi alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve ÖSYM’ce yapılan sınavdan yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Farklı üniversitelerin Kamu Yönetimi lisans programlarından gelen öğrenciler için yatay geçiş imkanı bulunmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Ordu Üniversitesinde lisans öğreniminin normal süresi sekiz dönemdir. Azami eğitim– öğretim süreleri, programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın üniversitenin dört yıllık fakülte ve yüksekokullar için yedi yıldır. Bu sürelerin hesaplanmasında; hazırlık sınıfında geçen süre ile öğrencilerin ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen mazeretleri nedeniyle geçen süreler dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu süreler için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Azami süreler sonunda mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Yükseköğretim programlarında mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri hariç, tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden iki iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, üç iş günü içerisinde tek ders sınavına alınır. Bu Sınavlarda, daha önce aldığı dönem içi notu/not ortalaması hesaba katılmadan 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar eder. Tek dersi kalan öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar. Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır

Program Profili


Kamu Yönetimi Bölümümüz, kamu yönetimi alanında çağdaş gelişmelere ve değişmelere hazırlıklı, donanımlı, eleştirel düşünme yetisine haiz profesyonel yönetici, bilim insanı, araştırmacı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


(1) Bir dersin, her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar o yarıyılın sekiz ile onikinci haftaları arasında yapılır. (2) İzinli sayıldığı için veya ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti nedeniyle, ara sınavlara katılamayan öğrencilere, süresi içinde başvurmaları halinde, mazeret sınavı açılır. Haklı ve geçerli bir mazereti olmadan ara sınava katılmamış olan öğrenci, bu sınavdan sıfır almış sayılır. Yarıyıl/ yılsonu, bütünleme (1) Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydını yaptırmak ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olmak şarttır. (2) Bütünleme sınavına; yarıyıl/ yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler başarısız oldukları derslerden girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere F2 notu verilir, bu durumda başarı notu hesaplanmasında yarıyıl sonu sınavlarında alınan puanlar dikkate alınır. Değerlendirme Üniversitenin birimlerinde sınavların değerlendirilmesi, tam not olan 100 puan üzerinden yapılır. Sınavlarda, 100 üzerinden alınan puanlar aşağıdaki sınırlara göre nota çevrilir ve sınav sonuçları öğrenciye hem puan hem de not olarak bildirilir: Puan Not Katsayı Derece 92-100 AA 4.00 Pekiyi 84-91 BA 3.50 Pekiyi 76-83 BB 3.00 İyi 68-75 CB 2.50 İyi 60-67 CC 2.00 Orta M Muaf G Geçer FE 0.00 Başarısız-Telafiye Kaldı 50-59 F3 1.50 Başarısız 50-59 F4 1.50 Başarısız 40-49 DD 1.00 Başarısız 30-39 FD 0.50 Başarısız 0-29 FF 0.00 Başarısız F2 0.00 Başarısız-Sınava Girmedi F1 0.00 Başarısız-Devamsız

Mezuniyet Koşulları


Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gölevi Mah. Devlet Sahil Yolu Telefon: 04523238255 Fax: 04523238256 E-Posta: uiibf@odu.edu.tr Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Figen Taşkın,

Bölüm Olanakları


Kamu Yönetimi Bölümü'nün öğretim üyesi kadrosu dört yardımcı doçentten oluşmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 - Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında kuramsal bilgi ve donanıma sahip olma
2 - Kazandığı kuramsal bilgiyi analiz ederek idari, sosyal ve ekonomik sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma
3 Takım çalışmasına uyumlu olduğu kadar inisiyatifi eline alabilme, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme.
4 - Yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında ortaya çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme
5 - Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olma
6 - Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma.
7 Akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme ve araştırma süreçlerine hâkim olma
8 - Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme.
9 - Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek nitelikleri olma
10 - Kamu hukuku ve özel hukuk mevzuatına hâkim, mevzuat değişikliklerini takip eden, mevzuatı yorumlayabilen ve uygulamaya koyabilme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012016205 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 0
İSL1292016205 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 0
İSL1272013205 GENEL MUHASEBE-I Zorunlu 3 0 0 4
KMY10520122050 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
KMY1052013205 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 4
KMY1052016205 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
İKT1212013205 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
İKT1212016205 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
YDI1012016205 İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 0
YDI1012013205 İNGİLİZCE-I Zorunlu 3 0 0 3
KMY1012013205 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
KMY1012016205 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 0
KMY1032013205 TOPLUM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 3
KMY1032016205 TOPLUM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
TDK1012016205 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
TDK1012013205 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
KMY1072016205 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY1072013205 YÖNETİM BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 42. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY1042016205 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY1042013205 ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 3
TİT1022013205 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TİT1022016205 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 0
İSL1282013205 GENEL MUHASEBE-II Zorunlu 3 0 0 4
YDI1022016205 İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 0
YDI1022013205 İNGİLİZCE-II Zorunlu 3 0 0 3
İSL1262016205 İSTATİSTİK Zorunlu 3 0 0 0
İKT1242016205 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
İKT1242013205 MİKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
KMY1062016205 SİYASAL SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 0
KMY1062013205 SİYASAL SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 4
KMY1082013205 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
KMY1082016205 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 0
TDK1022016205 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
TDK1022013205 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
KMY1022013205 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 3 0 0 4
KMY1022016205 UYGARLIK TARİHİ Zorunlu 3 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY2052016205 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY2052013205 İDARE HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
KMY2032016205 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY2032013205 KAMU YÖNETİMİ-I Zorunlu 3 0 0 5
İKT2212016205 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
İKT2212013205 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 4
SECAD2013205_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 0
KMY2012013205 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 5
KMY2012016205 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-I Zorunlu 3 0 0 0
KMY2072013205 TÜRK ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 4
KMY2072016205 TÜRK ANAYASA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY2062013205 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY2062016205 DEVLET KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
KMY2102016205 İDARİ YARGI Zorunlu 3 0 0 0
KMY2102013205 İDARİ YARGI Zorunlu 3 0 0 4
KMY2042016205 KAMU POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
KMY2042013205 KAMU YÖNETİMİ-II Zorunlu 3 0 0 5
KMY2082016205 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 0
KMY2082013205 MEDENİ HUKUK Zorunlu 3 0 0 4
SECKMYTADSD202 SEÇMELİ ALAN DIŞI 4 Seçmeli 0 0 0 0
KMY2022013205 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 5
KMY2022016205 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ-II Zorunlu 3 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY3052013205 CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY3052016205 CEZA HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2013205_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ2014205_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 0
KMY3092013205 SİYASAL İDEOLOJİLER Zorunlu 3 0 0 0
KMY3012016205 SİYASİ TARİH-I Zorunlu 3 0 0 0
KMY3012013205 SİYASİ TARİH-I Zorunlu 3 0 0 5
KMY3032013205 TÜRK SİYASAL YAŞAMI-I Zorunlu 3 0 0 5
KMY3032016205 TÜRK SİYASAL YAŞAMI-I Zorunlu 3 0 0 0
İKT3172016205 ULUSLARARASI İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
KMY3072016205 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 0
KMY3072013205 YEREL YÖNETİMLER Zorunlu 3 0 0 56. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MLY3222013205 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 0
MLY3222016205 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 0
SEÇ2014205_3_2 SEÇMELİ_3_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.KMY302 SEÇMELİ6 Seçmeli 0 0 0 0
KMY3022013205 SİYASİ TARİH-II Zorunlu 3 0 0 5
KMY3022016205 SİYASİ TARİH-II Zorunlu 3 0 0 0
KMY3042016205 TÜRK SİYASAL YAŞAMI-II Zorunlu 3 0 0 0
KMY3042013205 TÜRK SİYASAL YAŞAMI-II Zorunlu 3 0 0 5
İKT3182016205 TÜRKİYE EKONOMİSİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY3062016205 TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
KMY3062013205 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Zorunlu 3 0 0 0
ULS3222013205 ULUSLARARASI POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 57. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY4012016205 ÇEVRE BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY4032016205 DEVLET KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 0
KMY40520122050 KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 5
SEÇ2014205_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.KMY401 SEÇMELİ7 Seçmeli 0 0 0 0
KMY4192014205 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
KMY4192016205 SİNEMA SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
KMY40320122050 ULUSLARARASI HUKUK Zorunlu 2 0 0 0
ULS4212016205 ULUSLARARASI POLİTİKA Zorunlu 3 0 0 0
KMY4052016205 VATANDAŞLIK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
KMY40720122050 VATANDAŞLIK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY4042016205 BORÇLAR HUKUKU Zorunlu 3 0 0 0
KMY4162012205 DİPLOMASİ TARİHİMİZDE OSMANLI RUS İLİŞKİLERİ Zorunlu 0 0 0 0
KMY4062016205 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY40820122050 KAMU PERSONELİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 0
KMY4022016205 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
KMY4182014205 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 4
KMY4182016205 SANAT TARİHİ Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ2014205_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇ.KMY402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0
ULS4222016205 TÜRK DIŞ POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 0
KMY41020122050 ULUSLARARASI İKTİSAT Zorunlu 2 0 0 3
İKT4242016205 ULUSLARARASI İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0SECAD2013205_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK2132013204 ÇALIŞMA MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 4
CEK2152013204 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNDE GÜNCEL SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 4
CEK2172013204 TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Seçmeli 3 0 0 0
İKT2072013201 EKONOMETRİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 0
İKT2092013201 GENEL EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2112013201 KÜRESEL EKONOMİK SORUNLAR Seçmeli 3 0 0 4
İSL2212013202 GENEL İŞLETME Seçmeli 3 0 0 4
İSL2232013202 GİRİŞİMCİLİK VE İŞ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 4
İSL2232016202 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
İSL2252013202 LİDERLİK VE EKİP ÇALIŞMASI Seçmeli 3 0 0 4SECKMYTADSD202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK2142013204 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ VE YÖNETİME KATILMA Seçmeli 3 0 0 4
CEK2162013204 İŞ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
CEK2182013204 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
CEK31220122040 AB ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ Seçmeli 3 0 0 4
CEK31420122040 ENDÜSTRİYEL DEMOKRASİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2082013201 EKONOMİK GÖSTERGELERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 4
İKT2102013201 TÜRKİYE'DE VE DÜNYA'DA EKONOMİK KRİZLER Seçmeli 3 0 0 4
İKT2122013201 TEKNOLOJİ VE EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 0
İKT3182009201 MESLEKİ İNGİLİZCE-II Seçmeli 3 0 0 0
İKT3202009201 MATEMATİKSEL İKTİSAT II Seçmeli 3 0 0 0
İKT3222009201 DOĞAL KAY. VE ÇEV. EKO. Seçmeli 3 0 0 0
İSL2222013202 ZAMAN STRES YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
İSL2242013202 SOSYAL GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 0
İSL2262013202 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 0
İSL3182009202 GİRİŞİMCİLİK VE KOBİLER Seçmeli 3 0 0 0
İSL4182009202 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2013205_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014205_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
CEK3232013205 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 0
CEK3232016205 SOSYAL POLİTİKA Seçmeli 3 0 0 0
KMY3112013205 KAMU REFORMU Seçmeli 3 0 0 0
KMY3112016205 KAMU REFORMU Seçmeli 3 0 0 0
KMY3132013205 OSMANLI ÇAĞDAŞLAŞMASI Seçmeli 3 0 0 0
KMY3132016205 TÜRKİYE'DE DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 3 0 0 0
KMY3152013205 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 0
KMY3152016205 SİYASAL İDEOLOJİLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY3172016205 OSMANLI DEVLET DÜZENİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ2014205_3_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY3082013205 ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK Seçmeli 3 0 0 0
KMY3102013205 TÜRK MODERNLEŞMESİ Seçmeli 3 0 0 0
KMY3122013205 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 0
KMY3142013205 TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TAİRİHİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.KMY302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014205_4_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
KMY4112013205 TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 0
KMY4132013205 DÜNYA SİSTEMLERİ TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇ.KMY401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014205_4_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ.KMY402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS