Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


2014-2015 öğretim yılında kurulmuştur. Heykel Sanatı’na yönelik teorik, pratik tüm bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bu süreç içerisinde öğrencinin evrensel değerler gözeterek yaratma yeteneğini geliştiren, özgün sanat dilini oluşturan, nitelikli ve donanımlı heykel sanatçıları yetiştirmeyi amaçlamanın yanı sıra sektörel ihtiyaçlara yönelik istihdam alanlarına hazırlamaktadır

Kazanılan Derece


lisans Heykeltraş

Kabul ve Kayıt Koşulları


İlgili birimin belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu programlara başvurmak isteyen öğrencilerin YGS puanlarından en az biri 140 ve üzeri olmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Program Profili


Bölümde, birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar verilen plastik sanatların temeli olan desen dersi; birinci sınıfta üç boyutlu geometrik objelerin çizgisel anlatımıyla başlayıp natürmort ve nü çalışmaları ile devam eder. İkinci ve üçüncü sınıflarda okutulan artistik anatomi ve morfoloji dersleri, klasik temelin sağlam olmasına yardımcı olur. Verilen eğitimin amacı, öğrencinin kendi kişiliğini koruyarak onun belirginleşmesini ve sağlam bir temel üzerinde kendi söylemek istediklerini sanatının diliyle anlatabilmesini sağlamaktır. Kil bazlı modelaj çalışmasının temel uygulama ünitesini oluşturduğu Heykel Tasarımı dersleri, büst, rölyef ve figür çalışmaları şeklinde sürdürülür; son sınıfta serbest modelaj çalışmaları ve bitirme projesi ile tamamlanır. Heykel Teknikleri dersleri de tasarımların değişik malzemelerle hayata geçirilmesine olanak verecek alçı, polyester, takı, döküm, metal, taş, ahşap atölyeleri ile desteklenerek, heykel öğrencisini tasarım aşamasından geçirip, tasarladığı işi uygulayabilir düzeye çıkarmayı amaçlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi serbest sanatçı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir. BAŞARI NOTU KATSAYI AA 4,0 AB 3,7 BA 3,3 BB 3,0 BC 2,7 CB 2,3 CC 2,0 CD 1,7 DC 1,3 DD 1,0 FF 0,0

Mezuniyet Koşulları


Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi/ Ordu İLETİŞİM:0452 226 5247 dahili 1749 Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. Nihat Sezer SABAHAT nihatsezerss@hotmail.com

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Heykel sanatının geleneksel ve çağdaş eğilimleri yanında güncel eğilimlerini bilmek analiz etmek ve yorumlamak.
2 Geleneksel ve güncel heykel malzemelerine ilişkin teknikleri ve ilgili araç ve gereçleri bilmek, kendi sanatsal görüşü doğrultusunda kullanmak.
3 Tasarımlarında konusu ile ilgili araştırma yapmak ve sunmak için gerekli teorik bilgi, çizim tekniklerini ve teknolojilerini bilmek, ilişkilendirmelerini yapabilmek ve alanın gerektirdiği profesyonellikte uygulamak.
4 Farklı disiplinler ve kendi disiplini arasında ilişki kuramak, yorumlamak ve analiz etmek.
5 Sanatın geçmişine ve temel kavramlarının bilgisine sahip olmak, teorik dayanaklarını entellektüel bir düzeyde takip etmek.
6 Çalışmalarında kavramsal, kuramsal, yöntemsel kuralları bilir, bilimsel etik çerçeveye göre sonuçlandırmak.
7 Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir
8 Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir
9 İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
10 İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir
11 Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir
12 Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir
13 Disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmak, görev ve sorumluluk bilincinde davranmak.
14 Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir
15 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme
16 Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir
17 Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır
18 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
19 Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir
20 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
21 İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir
22 Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır
23 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
24 Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir
25 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
26 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
27 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme
28 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1012014173 ATATÜRK İLKE VE İNK.TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
HYK1152014173 DESEN I Zorunlu 4 2 0 5
HYK1112014173 MODELAJ I Zorunlu 4 2 0 6
HYK1192014173 SANAT TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
SEÇ2014173_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
HYK1172014173 TEKNİK ÇİZİM VE PERSPEKTİF I Zorunlu 2 0 0 2
HYK1132014173 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I Zorunlu 4 2 0 5
TDE1012014173 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
YDI1012014173 YABANCI DİL I Zorunlu 3 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1022014173 ATATÜRK İLKE VE İNK.TAR. II Zorunlu 2 0 0 0
HYK1162014173 DESEN II Zorunlu 4 2 0 5
HYK1242014173 FOTOĞRAF II Zorunlu 2 0 0 0
HYK1262014173 GRAFİK II Zorunlu 2 0 0 0
HYK1122014173 MODELAJ II Zorunlu 4 2 0 6
HYK1202014173 SANAT TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
HYK1182014173 TEKNİK ÇİZİM VE PERSPEKTİF II Zorunlu 2 0 0 2
HYK1142014173 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II Zorunlu 4 2 0 5
TDE1022014173 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 0
YDI1022014173 YABANCI DİL II Zorunlu 3 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HYK2132014173 DESEN III Zorunlu 4 2 0 6
HYK2172014173 HEYKEL SANATI TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
HYK2212014173 HEYKEL TEKNİKLERİ I Zorunlu 4 2 0 6
HYK2252014173 MADALYON VE ÖDÜL HEYKELCİĞİ TAS. I Zorunlu 2 0 0 2
HYK2192014173 MİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 2
HYK2112014173 MODELAJ III Zorunlu 4 2 0 6
HYK2312016173 MODERN SANAT I Zorunlu 2 0 0 0
HYK2152014173 SANATSAL ANATOMİ I Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ2015173_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HYK2142014173 DESEN IV Zorunlu 4 2 0 6
HYK2182014173 HEYKEL SANATI TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
HYK2222014173 HEYKEL TEKNİKLERİ II Zorunlu 4 2 0 0
HYK2262014173 MADALYON VE ÖDÜL HEYKELCİĞİ TAS. II Zorunlu 2 0 0 2
HYK2122014173 MODELAJ IV Zorunlu 4 2 0 6
HYK2322016173 MODERN SANAT II Zorunlu 2 0 0 0
HYK2202014173 SANAT KAVRAMLARI Zorunlu 2 0 0 2
HYK2162014173 SANATSAL ANATOMİ II Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ2015173_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
HYK2282014173 TAKI TASARIMI II Zorunlu 2 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HYK3192014173 AHŞAP TEKNİKLERİ I Zorunlu 4 2 0 0
HYK3312014173 ANIT HEYKEL TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 0 0 0
HYK3252014173 ÇAĞDAŞ TÜRK HEYKEL SANATI I Zorunlu 2 0 0 0
HYK3132014173 DESEN V Zorunlu 2 2 0 0
HYK3152014173 ESTETİK Zorunlu 2 0 0 0
HYK3332016173 HEYKEL SANATI Zorunlu 2 0 0 0
HYK3112014173 MODELAJ V Zorunlu 4 2 0 0
HYK3172014173 MODELLEME I Zorunlu 2 2 0 0
HYK3272014173 SANAT ESERLERİ ANALİZİ I Zorunlu 2 0 0 0
HYK3212014173 TAŞ TEKNİKLERİ I Zorunlu 4 2 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HYK3322014173 ANIT HEYKEL TEKNİKLERİ II Zorunlu 2 0 0 0
HYK3142014173 DESEN VI Zorunlu 2 2 0 0
HYK3122014173 MODELAJ VI Zorunlu 4 2 0 0
HYK3182014173 MODELLEME II Zorunlu 2 2 0 0
HYK3282014173 SANAT ESERLERİ ANALİZİ II Zorunlu 2 0 0 0
HYK3162014173 SANAT PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 0
HYK3222014173 TAŞ TEKNİKLERİ II Zorunlu 4 2 0 0
HYK3342016173 TÜRK HEYKEL SANATI Zorunlu 2 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HYK4192014173 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 0
HYK4212014173 DİPLOMA PROJESİ Zorunlu 2 2 0 0
HYK4152014173 HEYKEL VE ÇEVRE I Zorunlu 4 0 0 0
HYK4112014173 MODELAJ VII Zorunlu 4 2 0 0
HYK4172014173 MODELLEME III Zorunlu 2 2 0 0
HYK4132014173 SEÇMELİ ATÖLYE III Zorunlu 4 2 0 0
HYK4252014173 TAŞ TEKNİKLERİ III Zorunlu 4 2 0 0
HYK4332014173 TEKNOLOJİ VE MEKAN I Zorunlu 2 0 0 0SEÇ2014173_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HYK1212014173 RESİM I Seçmeli 2 0 0 0
HYK1232014173 FOTOĞRAF I Seçmeli 2 0 0 3
HYK1252014173 GRAFİK I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2015173_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HYK2272014173 TAKI TASARIMI I Seçmeli 2 0 0 0
HYK2292014173 SERAMİK UYGULAMA I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ2015173_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HYK2302014173 SERAMİK UYGULAMA II Seçmeli 2 0 0 0