Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Yüksekokulumuzun ilk olarak eğitim-öğretime başlaması, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 10 Eylül 1992 tarihinde imzalanan protokol ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak Ordu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adı altında, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında ön lisans eğitimi veren Ebelik ve Hemşirelik Programları ile olmuştur. 02 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 10.10.1996 tarih ve 96/8655 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Sağlık Yüksekokullarının kurulması ile, yüksekokulumuzun eğitim süresi dört yıla çıkmış ve adı Ordu Sağlık Yüksekokulu olmuştur. 5467 sayılı Kanunun EK 69. Maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak, Ordu İlinde yeni kurulan Ordu Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuzda 1997-1998 yılından itibaren lisans düzeyinde Hemşirelik Bölümü ile eğitim-öğretime devam edilmektedir.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere HEMŞİRELİK alanında lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı-2 (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan yada değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Hemşirelik alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Hemşire ünvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

Program Profili


İki binli yıllarda mesleki bilgi ve tecrübeye sahip; toplumdaki tüm bireylerin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yüksek nitelikte hizmet sunacak, evrensel ve kültürel değerleri gelişmiş, ekip anlayışı ve bilinci içinde çalışan; yasal sorumluluklarını bilen ve sahip çıkan; insan haklarını, hasta haklarını ve kendi haklarını bilen ve uygulamalarda buna dikkat eden; hemşirelik hizmetlerinde bağımsız karar verme, planlama ve uygulama aşamalarında etkili olan; sağlık alanındaki gelişmeleri takip eden; bireyin ve ailesinin değerlerine saygı duyan; girişimci, aktif ve atak davranış sergileyen; bilgili, sorgulayıcı, sürekli eğitimi alışkanlık haline getirmiş; bilimsel bilgiyi anlayan ve kullanan; profesyonel ölçütlere ve etik değerlere sahip, uluslararası bakım verecek nitelikte kaliteli hemşirelik bakımını sunan hemşireler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümünden mezun olan Hemşireler; Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Özel Sağlık Kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve gereğinde yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve gereğinde yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yükseklisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrencilerin mesleki uygulama derslerinin yıl sonu başarı notunun hesaplanmasında Ordu Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Yüksekokulumuz Uygulama Yönergesi esas alınır. Öğrenciler mesleki uygulama dersleri dışındaki tüm derslerden bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl/yılsonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Nülüfer ERBİL, Ordu Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200, Ordu, Türkiye e-posta: nerbil@odu.edu.tr Telefon: 00 90 452 226 52 48-00 90 452 234 50 10-1791 Faks: 00 90 452 226 52 41

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler Hemşirelik ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Bölüm Olanakları


Öğrenciler uygulamalarını üniversite hastaneleri, resmi ve özel sağlık kurumları sosyal hizmetlere ait kurumlar, eğitim kurumları ve uygulamalı dersin içeriğine uygun olarak diğer kamu ve özel kurumlarda yapabilirler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Hemşirelik eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir
2 Hemşirelik eğitimi en az dört yıl veya 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır
3 Eğitimlerinin bir kısmını en azından eşdeğer düzeyde almış kişilere Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyinin önerisi ve Yükseköğretim Genel Kurulu kararı ile kısmi muafiyet tanınabilir
4 Sağlıklı ve hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları, davranışları, fiziksel ve sosyal çevre arasındaki ilişkiyi yeterli düzeyde anlayabilmek için temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme,
5 Genel hemşireliğin dayandığı bilimler ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme,
6 Hemşirelik mesleğinin temel yapısı, ilkeleri, meslek etiği ve sağlığın temel ilkeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme,
7 Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun olarak gerçekleştirebilme,
8 Hemşirelikle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme,
9 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyebilme, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olabilme,
10 Bireysel çalışabilme ve bağımsız karar verebilme, tüm iletişim yöntemlerini kullanabilme,
11 Disiplinler arası ve disiplin içi ekip çalışması yapabilme,
12 Sorumlu olduğu çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme, yönetebilme,
13 Araştırma sonuçlarını uygulamaya yansıtabilme, araştırma yapabilme,
14 Dünyada ve Türkiye’de hemşirelik girişimlerinin sağlık, güvenlik, çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme,
15 Sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme,
16 Bir yabancı dili kullanarak, mesleğe özgü bilgileri izleyebilme ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilme.
17 Hemşirelik bölümü, dünyanın her yerinde koruyucu, sağlığı geliştirici, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini başarı ile yerine getirebilecek mesleki bilgi ve becerileri en üst düzeyde kazanmış meslek üyeleri yetiştirme hedefi vardır.
18 Mezunlarımızı ülkemizdeki diğer okulların mezunları ile yarışır hale getirmek, öğretim elemanlarını araştırmaları, bilimsel etkinlikleri ve toplumun sağlığı koruma ve yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan, öğretim programları ve uygulamaları ile model oluşturan, ulusal ve uluslararası hemşirelik camiasında tanınır ve tercih edilir konuma getirmektir.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1012013151 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
HEMS1012013151 HEMŞİRELİĞE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 2
HEM1012013151 HEMŞİRELİĞE ÖZEL ANATOMİ Zorunlu 3 1 0 6
HEM1032013151 HEMŞİRELİĞE ÖZEL FİZYOLOJİ Zorunlu 3 1 0 6
HEMS1032013151 HEMŞİRELİĞE ÖZEL MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
HEMS1052013151 HEMŞİRELİKTE İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 2
SEÇ2013151_1_1 SEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
YDI1012013151 TEMEL İNGİLİZCE I Zorunlu 3 0 0 3
TDK1012013151 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
TİT1022013151 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
HEM1022013151 HEMŞİRELİK ESASLARI Zorunlu 8 10 0 13
HEMS1022013151 SAĞLIĞI TANILAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 1 0 3
SEÇ2013151_1_2 SEÇMELİ_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
HEM1042013151 STAJ I Zorunlu 0 0 0 5
YDI1022013151 TEMEL İNGİLİZCE II Zorunlu 3 0 0 3
TDK1022013151 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEMS2052013151 BESLENME Zorunlu 2 0 0 2
HEMS2012013151 HEMŞİRELİĞE ÖZEL FARMAKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
HEMS2032013151 HEMŞİRELİĞE ÖZEL HİSTOPATOLOJİ Zorunlu 3 0 0 3
HEM2012013151 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 10 0 18
HEMS2072013151 MESLEKİ İNGİLİZCE-YAZMA Zorunlu 2 0 0 2
SEÇ2014151_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
HEMS2042013151 ACİL BAKIM VE İLK YARDIM Zorunlu 2 0 0 2
HEM2022013151 CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ Zorunlu 6 10 0 17
HEMS2022013151 HEMŞİRELİKTE ETİK Zorunlu 2 0 0 2
HEMS2062013151 MESLEKİ İNGİLİZCE-DİNLEME Zorunlu 2 0 0 2
SEÇ2014151_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
HEM2042013151 STAJ II Zorunlu 0 0 0 55. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2014151_3_1 SEÇMELİ_3_1 Seçmeli 0 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2014151_3_2 SEÇMELİ_3_2 Seçmeli 0 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2014151_4_1 SEÇMELİ_4_1 Seçmeli 0 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ2014151_4_2 SEÇMELİ_4_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEÇHEM402 SEÇMELİ8 Seçmeli 0 0 0 0SEÇ2013151_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1112013151 HEMŞİRELİĞE ÖZEL BİYOKİMYA Seçmeli 2 0 0 2
SEC1132013151 PSİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC1252013151 RESİM Seçmeli 2 0 0 2
SEC1272013151 KONUŞMA EĞİTİMİ (DİKSİYON) Seçmeli 2 0 0 2
SEC1292013151 TAMAMLAYICI TIP Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2013151_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC1222013151 TİYATRO Seçmeli 2 0 0 2
SEC1282013151 HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 2
SEC1322013151 GÜNCEL FARKINDALIK Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2014151_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2212013151 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC2252013151 AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2SEÇ2014151_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2222013151 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC2262013151 DİYABET HEMŞİRELİĞİ Seçmeli 2 0 0 2SEÇHEM202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014151_3_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇHEM301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014151_3_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇHEM302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014151_4_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇHEM401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇ2014151_4_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEÇHEM402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS