Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Sanat Tarihi Bölümü Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN başkanlığında 2013 yılında kurulmuş ve 2013-2014 yılında Örgün ve İkinci Öğretim programlarına 26.09.2003 tarihli YÖK yürütme kararı ile öğrenci alımı ile aktifleştirilmiştir.

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sanat Tarihi alanında lisans diploması verilir. Anabilim Dalımızın mezun edeceği öğrenciler “Sanat Tarihçi” unvanı alacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Sanat Tarihi programında lisans derecesi elde edebilmek için (Sanat Tarihçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak yeterlidir.

Program Profili


Sanat Tarihi Bölümü, Türk İslam Sanatları ABD., Bizans Sanatı ABD. ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat ABD. oluşmaktadır. Bölümümüzde 1 Profesör, 3 Yrd. Doçent ve 1 Arş. Görevlisi (ÖYP) bulunmaktadır. Sanat Tarihi Bölümü ilk öğrencilerini (47 ÖÖ/47 İÖ olmak üzere) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde almıştır. Geçmişi geleceğe aktaran kalıcı belgeler olarak sanat tarihinin önemi her geçen gün gelişen dünyada daha iyi anlaşılmaktadır. Sanat Tarihi Bölümü, eğitim yoluyla ve görsel olarak sanat, sanat eserleri, kültür ve tabiat varlıkları gibi geniş bir alanda bakış açısını, toplumun bu doğrultuda eğitilmesini ve geliştirilmesini hedef olarak kabul etmiştir. Bilinmeyen konuları ve kültürleri tanımak ve tanıtmak bölümümüzün eğitim-öğretim ve faaliyet alanı içerisindedir. Geçmişi geleceğe aktaran kalıcı belgeler olarak sanat tarihinin önemi her geçen gün gelişen dünyada daha iyi anlaşılmaktadır. Sanat Tarihi Bölümü, eğitim yoluyla ve görsel olarak sanat, sanat eserleri, kültür ve tabiat varlıkları gibi geniş bir alanda bakış açısını, toplumun bu doğrultuda eğitilmesini ve geliştirilmesini hedef olarak kabul etmiştir. Bilinmeyen konuları ve kültürleri tanımak ve tanıtmak bölümümüzün eğitim-öğretim ve faaliyet alanı içerisindedir. Sanat Tarihinden mezun olan öğrenciler, mesleki etik sorumluluk bilinci içerisinde aldığı eğitimle; alan, kazı ve yüzey araştırmaları yapabilme kentsel tarihi ve sit arkeolojik sit alanlarını tespit edebilme, müzelerde envanterleme, belgeleme, restitüsyon ve restorasyon yöntemlerini uygulayabilme; plan, kesit ve profil çizimi yapabileceklerdir. Çağdaş sanatlar ve Osmanlı sanatı, Bizans sanatı, Avrupa sanatı, Ortaçağ İslam Sanatları, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Sanatları ile ilgili çalışma ve değerlendirmelerde söz sahibi olabileceklerdir. Malzeme, süsleme ve ikonografik açıdan tarihi eserler ve küçük el sanatları hakkında da bilgi ve donanıma sahip olacaklardır. Ayrıca Osmanlıca ve Epigrafi dersleri ile bu alanda donanımlı uzmanların yetiştirilmesi önemlidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sanat Tarihi Bölümü mezunları, öğrenim süreci içinde ya da sonrasında Eğitim Fakültelerinden Pedagojik Formasyon Eğitim programını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda “Sanat Tarihi Öğretmeni” olarak çalışabilirler. Başarılı mezunlarımız üniversitelerin açtığı aynı programda mastır ve doktora yaparak “Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi ve Okutman” olabilirler. KPSS sınavına girerek Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Müze Müdürlükleri, Koruma Kurullarında teknik eleman olarak atanarak çalışabilirler. Ayrıca, arşivlerde, belediyelerde, mimarlık ofislerinde, sürekli devam ettirilen kazılarda ve turizm sektöründe iş imkânı bulabilirler. Mezunlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ilgili alanlara başvurabilirler, rehber olarak ta özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları henüz bulunmamaktadır

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’ nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Sanat Tarihi programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Ordu Üniversitesi © 2013 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0452 2345010/1663 e-posta: fenedebiyat @odu.edu.tr web: http://fenedebiyat.odu.edu.tr/bolumler/sanattarihi. Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şerife TALİ /Telefon : 0452 2345010/1663

Bölüm Olanakları


Sanat Tarihi Bölümü, Türk İslam Sanatları ABD., Bizans Sanatı ABD. ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat ABD. oluşmaktadır. Bölümümüzde 1 Profesör, 3 Yrd. Doçent ve 1 Arş. Görevlisi (ÖYP) bulunmaktadır

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Sanat Tarihi alanındaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulama yeteneğine sahip olmak
2 Farklı coğrafyalardaki sanat ve mimarlık ürünlerini karşılaştırma yoluyla objektif ve tutarlı yorumlar yapma becerisi kazanmak.
3 Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme
4 Kendi görüşlerini de eleştirel olarak değerlendirebilme
5 Sanat ve Mimarlık ürünlerinin üretiminde ve gelişiminde malzeme, yapım tekniği, tasarım, siyasi, sosyal, ekonomik, ideolojik vs. faktörlerin etkisini irdeleme ve değerlendirme yeteneğine sahip olmak
6 Sanatın çeşitli alanları ve çeşitli kültürlerin sanatsal faaliyetleri hakkında bilgili, bilinçli, işlenmiş, tutarlı görüş sahibi olma
7 Sanat Tarihinin temel problemleri hakkında açık seçik bir bilgi ve bilinç sahibi olma ve bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunlara uyarlayabilme
8 Bir eserin veya bir eser üzerindeki süslemenin plan, kesit ya da çözümsel izdüşümünü, evrensel çizim tekniklerini ve araçlarını kullanarak çizebilme.
9 Bir eserin öz niteliklerinden yola çıkarak, dönemin genel özelliklerini ayırt edebilme ve farklı eserler arasında ilişki kurabilme.
10 Sanat Tarih biliminin konularında veri kaynağı olan bilgileri toplama, analiz etme, yorumlama, tartışma ve önerilerde bulunma yeteneği kazanmak.
11 Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanmak
12 Sanat eserlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme
13 Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği bilincine ulaşmak
14 Sanat Tarihi biliminin ulusal veya uluslar arası boyutta anlam ve öneminin farkına varmak; günümüze ulaşan sanat ve mimarlık ürünlerinin değerlendirme ve yorumlama yetisine sahip olmak.
15
16

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.(ALANDIŞI)101 ALANDIŞI SEÇMELİ DERS Seçmeli 0 0 0 0
GTİT1012013147 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
GSAT1072013147 BİZANS SANATI-I Zorunlu 2 0 0 3
GSAT1032013147 ERKEN İSLAM SANATI-I Zorunlu 2 0 0 0
GSAT1052013147 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI-I Zorunlu 2 0 0 0
GSAT1112013147 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFYA-I Zorunlu 2 0 0 3
GSAT1092013147 OSMANLICA-I Zorunlu 2 0 0 4
GSAT1012013147 SANAT TARİHİNE GİRİŞ-I Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1012013147 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
GYDI1012013147 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G.SEÇ.ALANDIŞI.2 ALANDIŞISEÇMELİDERS Seçmeli 0 0 0 0
GTİT1022013147 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
GSAT1082013147 BİZANS SANATI-II Zorunlu 2 0 0 3
GSAT1042013147 ERKEN İSLAM SANATI-II Zorunlu 2 0 0 0
GSAT1062013147 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI-II Zorunlu 2 0 0 0
GSAT1122013147 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFYA-II Zorunlu 2 0 0 3
GSAT1102013147 OSMANLICA-II Zorunlu 2 0 0 4
GSAT1022013147 SANAT TARİHİNE GİRİŞ-II Zorunlu 2 0 0 0
GTDE1022013147 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
GYDI1022013147 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSAT2052013147 ANADOLU BEYLİKLER SANATI-I Zorunlu 2 0 0 0
GSAT2032013147 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-I Zorunlu 2 0 0 0
GSAT2112013147 AVRUPA SANATI-I Zorunlu 2 0 0 3
GSAT2092013147 BİZANS SANATI-III Zorunlu 2 0 0 3
GSAT2072013147 ERKEN DEVİR OSM. MİMARİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GSAT2012013147 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-I Zorunlu 2 0 0 0
GSAT2132013147 OSMANLI TÜRKÇESİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.GSAT2012014 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSAT2062013147 ANADOLU BEYLİKLER SANATI-II Zorunlu 2 0 0 0
GSAT2042013147 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-II Zorunlu 2 0 0 0
GSAT2122013147 AVRUPA SANATI-II Zorunlu 2 0 0 3
GSAT2102013147 BİZANS SANATI-IV Zorunlu 2 0 0 3
GSAT2082013147 ERKEN DEVİR OSM. MİMARİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GSAT2022013147 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-II Zorunlu 2 0 0 0
GSAT2142013147 OSMANLI TÜRKÇESİ-II Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.GSAT202-4-2014 SEÇMELİ.4 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSAT3032013147 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-III Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3092013147 AVRUPA SANATI-III Zorunlu 2 0 0 3
GSAT3072013147 BİZANS SANATI-V Zorunlu 2 0 0 3
GSAT3132013147 EPİGRAFİ-I Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3052013147 KLASİK DEVİR OSM. MİMARİSİ-III Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3012013147 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-III Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3112013147 RÖLEVE VE RESTORASYON Zorunlu 2 0 0 4
G.SEÇ:SAT.301 SEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSAT3042013147 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3102013147 AVRUPA SANATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3082013147 BİZANS SANATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3142013147 EPİGRAFİ-II Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3122013147 FOTOGRAFÇILIK Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3062013147 KLASİK DEVİR OSM. MİMARİSİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
GSAT3022013147 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
G.SEÇ:SAT.302 SEÇMELİ.6 Seçmeli 0 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSAT4012013147 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-V Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4072013147 AVRUPA SANATI-V Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4032013147 BATILILAŞMA DEVRİ OSM. MİMARİSİ V Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4112013147 BİTİRME TEZ ÇALIŞMASI-I Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4052013147 BİZANS SANATI-VII Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4132013147 MÜZECİLİK ESKİ ESER HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4092017147 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI V Zorunlu 2 0 0 0
G.SEÇ:SAT.401 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSAT4022013147 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4082013147 AVRUPA SANATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4042013147 BATILILAŞMA DEVRİ OSM. MİMARİSİ VI Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4122013147 BİTİRME TEZ ÇALIŞMASI-II Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4062013147 BİZANS SANATI-VIII Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4102013147 EPİGRAFİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
GSAT4142013147 NUMİZMATİK Zorunlu 2 0 0 0
G.SEÇ:SAT.402 SEÇMELİ.8 Seçmeli 0 0 0 0SEÇ.(ALANDIŞI)101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIO31320121330 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BIO32320121330 DAVRANIŞSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1312014145 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1332014145 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SGSOS1352014145 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
SGSOS1372016145 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0G.SEÇ.ALANDIŞI.2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSOS1322014145 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1342014145 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1362014145 MODERNİZM VE POSTMODERNİZM EKSENİNDE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SGSOS1402016145 SOSYOLOJİK ROMAN ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.GSAT2012014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSAT2212013147 OSMANLI RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 0
GSAT2252013147 TÜRK ÇİNİ SANATI Seçmeli 2 0 0 3
SGSAT2152014147 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT2272017147 KENTLER I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.GSAT202-4-2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSAT2162013147 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 0 0 0
GSAT2182013147 TÜRK MİMARİSİNDE SÜSLEME SAN. Seçmeli 2 0 0 0
GSAT2202013147 ESTETİK VE SANAT Seçmeli 2 0 0 0
GSAT2222013147 ESKİ MISIR SANATI Seçmeli 2 0 0 0
GSAT2242013147 TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
GSAT2262013147 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOK. Seçmeli 2 0 0 0G.SEÇ:SAT.301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSAT3152014147 BİLİMSEL ARAŞTIRM. VE KAZI TEKN. Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3172013147 ARKEOLOJİ-I Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3192013147 MADEN SANATI Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3212013147 DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3232013147 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3252013147 TÜRK MEZAR TAŞLARI Seçmeli 2 0 0 0G.SEÇ:SAT.302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSAT3162014147 SAHA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3182013147 ARKEOLOJİ-II Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3202013147 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3222013147 TÜRK SARAY MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3242013147 TÜRK HALI SANATI Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT3262013147 TÜRK MİMARİSİNDE FİGÜRLÜ BEZEME Seçmeli 2 0 0 0G.SEÇ:SAT.401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSAT4192013147 TÜRK KONUT MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT4212013147 MODERN SANAT AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT4232013147 MEDENİYETLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0G.SEÇ:SAT.402
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SGSAT4162014147 DÜNYA SANATLARI Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT4182013147 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİM. Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT4202013147 TÜRK MİNYATÜR SANATI Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT4222013147 DOĞU ANADOLU HRİSTİYAN MİM. Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT4242013147 SANAT TARİHİNDE BİLGİSAYAR UYG. Seçmeli 2 0 0 0
SGSAT4262013147 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0