Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Lisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Sanat Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN başkanlığında 2013 yılında öğrenci alımı ile aktifleştirilmiş, 26.09.2003 tarihli YÖK yürütme kararı ile kurulmuştur. İlk öğrencilerini 2013-2014 öğretim yılında alan Sanat Tarihi Bölümü, Fen - Edebiyat Fakültesi'nde faaliyet göstermektedir

Kazanılan Derece


Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Sanat Tarihi alanında lisans diploması verilir. Anabilim Dalımızın mezun edeceği öğrenciler “Sanat Tarihçi” unvanı alacaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları


1. Lise veya dengi okul diploması, 2. Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın almış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Sanat Tarihi programında lisans derecesi elde edebilmek için (Sanat Tarihçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; 1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak, 2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak yeterlidir.

Program Profili


Sanat Tarihi Bölümü, Türk İslam Sanatları ABD., Bizans Sanatı ABD. ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat ABD. oluşmaktadır. Bölümümüzde 1 Profesör, 3 Yrd. Doçent ve 1 Arş. Görevlisi (ÖYP) bulunmaktadır. Sanat Tarihi Bölümü ilk öğrencilerini (47 ÖÖ/47 İÖ olmak üzere) 2013-2014 eğitim-öğretim yılı içerisinde almıştır. Geçmişi geleceğe aktaran kalıcı belgeler olarak sanat tarihinin önemi her geçen gün gelişen dünyada daha iyi anlaşılmaktadır. Sanat Tarihi Bölümü, eğitim yoluyla ve görsel olarak sanat, sanat eserleri, kültür ve tabiat varlıkları gibi geniş bir alanda bakış açısını, toplumun bu doğrultuda eğitilmesini ve geliştirilmesini hedef olarak kabul etmiştir. Bilinmeyen konuları ve kültürleri tanımak ve tanıtmak bölümümüzün eğitim-öğretim ve faaliyet alanı içerisindedir. Geçmişi geleceğe aktaran kalıcı belgeler olarak sanat tarihinin önemi her geçen gün gelişen dünyada daha iyi anlaşılmaktadır. Sanat Tarihi Bölümü, eğitim yoluyla ve görsel olarak sanat, sanat eserleri, kültür ve tabiat varlıkları gibi geniş bir alanda bakış açısını, toplumun bu doğrultuda eğitilmesini ve geliştirilmesini hedef olarak kabul etmiştir. Bilinmeyen konuları ve kültürleri tanımak ve tanıtmak bölümümüzün eğitim-öğretim ve faaliyet alanı içerisindedir. Sanat Tarihinden mezun olan öğrenciler, mesleki etik sorumluluk bilinci içerisinde aldığı eğitimle; alan, kazı ve yüzey araştırmaları yapabilme kentsel tarihi ve sit arkeolojik sit alanlarını tespit edebilme, müzelerde envanterleme, belgeleme, restitüsyon ve restorasyon yöntemlerini uygulayabilme; plan, kesit ve profil çizimi yapabileceklerdir. Çağdaş sanatlar ve Osmanlı sanatı, Bizans sanatı, Avrupa sanatı, Ortaçağ İslam Sanatları, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Sanatları ile ilgili çalışma ve değerlendirmelerde söz sahibi olabileceklerdir. Malzeme, süsleme ve ikonografik açıdan tarihi eserler ve küçük el sanatları hakkında da bilgi ve donanıma sahip olacaklardır. Ayrıca Osmanlıca ve Epigrafi dersleri ile bu alanda donanımlı uzmanların yetiştirilmesi önemlidir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sanat Tarihi Bölümü mezunları, öğrenim süreci içinde ya da sonrasında Eğitim Fakültelerinden Pedagojik Formasyon Eğitim programını tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve orta dereceli okullarda “Sanat Tarihi Öğretmeni” olarak çalışabilirler. Başarılı mezunlarımız üniversitelerin açtığı aynı programda mastır ve doktora yaparak “Araştırma Görevlisi, Öğretim Üyesi ve Okutman” olabilirler. KPSS sınavına girerek Vakıflar Bölge Müdürlükleri, Müze Müdürlükleri, Koruma Kurullarında teknik eleman olarak atanarak çalışabilirler. Ayrıca, arşivlerde, belediyelerde, mimarlık ofislerinde, sürekli devam ettirilen kazılarda ve turizm sektöründe iş imkânı bulabilirler. Mezunlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde ilgili alanlara başvurabilirler, rehber olarak ta özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Bölümümüz bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları henüz bulunmamaktadır

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’ nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Koşulları


Sanat Tarihi programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek yeterlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


T.C. Ordu Üniversitesi © 2013 Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0452 2345010/1663 e-posta: fenedebiyat @odu.edu.tr web: http://fenedebiyat.odu.edu.tr/bolumler/sanattarihi. Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şerife TALİ /Telefon : 0452 2345010/1663

Bölüm Olanakları


Sanat Tarihi Bölümü, Türk İslam Sanatları ABD., Bizans Sanatı ABD. ve Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat ABD. oluşmaktadır. Bölümümüzde 1 Profesör, 3 Yrd. Doçent ve 1 Arş. Görevlisi (ÖYP) bulunmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Sanatın çeşitli alanları hakkında temel bilgi sahibi olma; insan faaliyetinin farklı alanlarını Sanat Tarihi açısından ele alma ve ifade etme yeteneğini geliştirme
2 Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanmak
3 Sanat Tarihi konusunda başkalarını dinlemenin ve tartışmanın önemini ve gereğini kavrama ve diyaloğun gereklerini yerine getirme.
4 Kültür varlıkları üzerinde yer alan farklı dillerdeki kitabeleri okuyabilme ya da farklı disiplinlerden yardım alarak çözümleyebilme
5 Sanatın çeşitli alanları ve çeşitli kültürlerin sanatsal faaliyetleri hakkında bilgili, bilinçli, işlenmiş, tutarlı görüş sahibi olma
6 .Eserlerin müze gibi ortamlarda sergilenmesine yönelik çağdaş yöntemleri araştırabilme ve uygulayabilme
7 Sanat eserlerini, kültürlerin yaşadığı coğrafya, dönemin yaşam ve düşünce biçimleri ile eserin öz nitelikleri arasında ilişkiler kurarak tanımlayabilme
8 Uygarlıkların kendi içinde ve tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimleri ve bunların kültür varlıkları üzerindeki etkisini ortaya koyabilme.
9 Kendi görüşlerini de eleştirel olarak değerlendirebilme
10 Sanat Tarihinin temel problemleri hakkında açık seçik bir bilgi ve bilinç sahibi olma ve bu bilgileri zamanımızda ortaya çıkan güncel sorunlara uyarlayabilme
11 Bir eserin veya bir eser üzerindeki süslemenin plan, kesit ya da çözümsel izdüşümünü, evrensel çizim tekniklerini ve araçlarını kullanarak çizebilme.
12
13 Bir eserin öz niteliklerinden yola çıkarak, dönemin genel özelliklerini ayırt edebilme ve farklı eserler arasında ilişki kurabilme.
14 Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği bilincine ulaşmak

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ.ALANDIŞI101.2014 ALANDIŞISEÇMELİDERS Seçmeli 0 0 0 0
TİT1012013137 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
SAT1072013137 BİZANS SANATI-I Zorunlu 2 0 0 3
SAT1032013137 ERKEN İSLAM SANATI-I Zorunlu 2 0 0 4
SAT1052013137 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI-I Zorunlu 2 0 0 0
SAT1112013137 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFYA-I Zorunlu 2 0 0 3
SAT1092013137 OSMANLICA-I Zorunlu 2 0 0 4
SAT1012013137 SANAT TARİHİNE GİRİŞ-I Zorunlu 2 0 0 3
TDE1012013137 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
YDI1012013137 YABANCI DİL-I Zorunlu 3 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇ:ALANDIŞI.2 ALADIŞISEÇMELİDERS Seçmeli 0 0 0 0
TİT1022013137 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
SAT1082013137 BİZANS SANATI-II Zorunlu 2 0 0 3
SAT1042013137 ERKEN İSLAM SANATI-II Zorunlu 2 0 0 4
SAT1062013137 İSLAM ÖNCESİ TÜRK SANATI-II Zorunlu 2 0 0 0
SAT1122013137 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFYA-II Zorunlu 2 0 0 3
SAT1102013137 OSMANLICA-II Zorunlu 2 0 0 4
SAT1022013137 SANAT TARİHİNE GİRİŞ-II Zorunlu 2 0 0 0
TDE1022013137 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
YDI1022013137 YABANCI DİL-II Zorunlu 3 0 0 33. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT2052013137 ANADOLU BEYLİKLER SANATI-I Zorunlu 2 0 0 0
SAT2032013137 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-I Zorunlu 2 0 0 0
SAT2112013137 AVRUPA SANATI-I Zorunlu 2 0 0 3
SAT2092013137 BİZANS SANATI-III Zorunlu 2 0 0 3
SAT2072013137 ERKEN DEVİR OSM.MİMARİSİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SAT2012013137 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-I Zorunlu 2 0 0 3
SAT2132013137 OSMANLI TÜRKÇESİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.SAT2012014 SEÇMELİ.3 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT2062013137 ANADOLU BEYLİKLER SANATI-II Zorunlu 2 0 0 0
SAT2042013137 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-II Zorunlu 2 0 0 0
SAT2122013137 AVRUPA SANATI-II Zorunlu 2 0 0 3
SAT2102013137 BİZANS SANATI-IV Zorunlu 2 0 0 3
SAT2082013137 ERKEN DEVİR OSM.MİMARİSİ-II Zorunlu 2 0 0 0
SAT2022013137 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-II Zorunlu 2 0 0 3
SAT2142013137 OSMANLI TÜRKÇESİ-II Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.SAT202-4-2014 SEÇMELİ.4 Seçmeli 0 0 0 05. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT3032013137 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-III Zorunlu 2 0 0 0
SAT3092013137 AVRUPA SANATI-III Zorunlu 2 0 0 3
SAT3072013137 BİZANS SANATI-V Zorunlu 2 0 0 3
SAT3132013137 EPİGRAFİ-I Zorunlu 2 0 0 0
SAT3052013137 KLASİK DEVİR OSM.MİMARİSİ-III Zorunlu 2 0 0 0
SAT3012013137 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-III Zorunlu 2 0 0 0
SAT3112013137 RÖLEVE VE RESTORASYON Zorunlu 2 0 0 4
SEÇ.SAT.301 SEÇMELİ.5 Seçmeli 0 0 0 06. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT3042013137 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
SAT3102013137 AVRUPA SANATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
SAT3082013137 BİZANS SANATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
SAT3142013137 EPİGRAFİ-II Zorunlu 2 0 0 0
SAT3122013137 FOTOGRAFÇILIK Zorunlu 2 0 0 0
SAT3062013137 KLASİK DEVİR OSM.MİMARİSİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
SAT3022013137 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI-IV Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.SAT.302 SEÇMELİ.6 Seçmeli 0 0 0 07. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT4012013137 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-V Zorunlu 2 0 0 0
SAT4072013137 AVRUPA SANATI-V Zorunlu 2 0 0 0
SAT4032013137 BATILILAŞMA DEVRİ OSM.MİMARİSİ-V Zorunlu 2 0 0 0
SAT4112013137 BİTİRME TEZ ÇALIŞMASI-I Zorunlu 2 0 0 0
SAT4052013137 BİZANS SANATI-VII Zorunlu 2 0 0 0
SAT4132013137 MÜZECİLİK ESKİ ESER HUKUKU Zorunlu 2 0 0 0
SAT4092017137 ORTAÇAĞ İSLAM SANATI V Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.SAT.401 SEÇMELİ.7 Seçmeli 0 0 0 08. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT4022013137 ANADOLU SELÇUKLU SANATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
SAT4082013137 AVRUPA SANATI-VI Zorunlu 2 0 0 0
SAT4042013137 BATILILAŞMA DEVRİ OSM.MİMARİSİ-VI Zorunlu 2 0 0 0
SAT4122013137 BİTİRME TEZ ÇALIŞMASI-II Zorunlu 2 0 0 0
SAT4062013137 BİZANS SANATI-VIII Zorunlu 2 0 0 0
SAT4102013137 EPİGRAFİ-IV Zorunlu 2 0 0 0
SAT4142013137 NUMİZMATİK Zorunlu 2 0 0 0
SEÇ.SAT.402. SEÇMELİ.8 Seçmeli 0 0 0 0SEÇ.ALANDIŞI101.2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIO31320121330 BALIK BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
BIO32320121330 DAVRANIŞSAL EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1312014135 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1332014135 ŞEHİR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SSOS1352014135 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
SSOS1372016135 GÜNCEL SORUNLAR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ:ALANDIŞI.2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SSOS1322014135 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1342014135 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1362014135 MODERNİZM VE POSTMODERNİZM EKSENİNDE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1382014135 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SSOS1402016135 SOSYOLOJİK ROMAN ANALİZLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.SAT2012014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT2152013137 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI Seçmeli 2 0 0 0
SAT2212013137 OSMANLI RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 0
SAT2252013137 TÜRK ÇİNİ SANATI Seçmeli 2 0 0 3
SSAT2272017137 KENTLER I Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.SAT202-4-2014
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT2162013137 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 0 0 0
SAT2182013137 TÜRK MİMARİSİNDE SÜSLEME SAN. Seçmeli 2 0 0 0
SAT2202013137 ESTETİK VE SANAT Seçmeli 2 0 0 0
SAT2222013137 ESKİ MISIR SANATI Seçmeli 2 0 0 0
SAT2242013137 TÜRK MEDENİYETİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SAT2262013137 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOK. Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.SAT.301
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT3152013137 BİLİMSEL ARŞ. VE KAZI TEK. Seçmeli 2 0 0 0
SAT3172013137 ARKEOLOJİ-I Seçmeli 2 0 0 0
SAT3192013137 MADEN SANATI Seçmeli 2 0 0 0
SAT3212013137 DİNLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SAT3232013137 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SAT3252013137 TÜRK MEZAR TAŞLARI Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.SAT.302
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT3162013137 SAHA ARAŞTIRMASI Seçmeli 2 0 0 0
SAT3182013137 ARKEOLOJİ-II Seçmeli 2 0 0 0
SAT3202013137 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SAT3222013137 TÜRK SARAY MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SAT3242013137 TÜRK HALI SANATI Seçmeli 2 0 0 0
SAT3262013137 TÜRK MİMARİSİNDE FİGÜRLÜ BEZEME Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.SAT.401
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT4152013137 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATI Seçmeli 2 0 0 0
SAT4172013137 TÜRK SU MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SAT4192013137 TÜRK KONUT MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SAT4212013137 MODERN SANAT AKIMLARI Seçmeli 2 0 0 0
SAT4232013137 MEDENİYETLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 0
SAT4252013137 TÜRK SAN.MODERNİZM VE ETKİLEŞİM Seçmeli 2 0 0 0SEÇ.SAT.402.
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAT4162013137 DÜNYA SANATLARI Seçmeli 2 0 0 0
SAT4182013137 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK MİM. Seçmeli 2 0 0 0
SAT4202013137 TÜRK MİNYATÜR SANATI Seçmeli 2 0 0 0
SAT4222013137 DOĞU ANADOLU HRİSTİYAN MİM. Seçmeli 2 0 0 0
SAT4242013137 SANAT TARİHİNDE BİLGİSAYAR UYG. Seçmeli 2 0 0 0
SAT4262013137 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 0