Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Program 2010 yılında Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak açılmış olup, 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı itibariyle öğrenci alarak öğretim faaliyetine başlamıştır. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Yerel Yönetimler Programının normal ve ikili öğretimi bulunmaktadır. Program kontenjanı 50+50 olmak üzere toplam 100 öğrencidir.

Kazanılan Derece


Öğrenciler, 120 AKTS kredilik programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini sağladıklarında Yerel Yönetimler Ön Lisans dereceli diplomaya sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrencilerin, lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir. Programa, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre ( YGS-4 puan türünde) yerleştirme yapılmaktadır. Ayrıca mesleki lise, teknik lise ve dengi okulların mahalli İdareler bölümlerinden mezun olan öğrenciler Yerel Yönetimler programına sınavsız olarak yerleştirilebilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlediği genel esaslara ve Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak diğer öğretim kurumlarından ve üniversitemizin diğer programlarından geçişlerde, ders denklikleri dikkate alınmaktadır. Öğrenciler, bağlı oldukları birimin yönetim kurulundan önceden izin almak koşuluyla, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bunları transfer edebilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere ilk ders kaydını yaptığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar. Ayrıntılar için bu konudaki yönetmeliğe bakılabilir, http://ogidb.odu.edu.tr/index.php/posted/109

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İlgili öğrenciler, Yerel Yönetimler alanında Ön lisans derecesini elde edebilmek için programda almaları gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS kredi karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olmaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Staj, eğitim öğretim faaliyetlerinden sayılır. Mezuniyet için 30+20 olmak üzere toplam 50 iş günü staj süresinin tamamlanması gerekmektedir.

Program Profili


Yerel Yönetimler Programının temel amacı; Büyük şehir Belediyeleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri, diğer yerel yönetim birimleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının etkin ve verimli çalışabilmesi için yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmektir. Program, ülke genelinde yerel ve bölgesel nitelikteki birçok hizmetin yürütülmesini sağlayan ve önemi gün geçtikçe artan yerel yönetim kuruluşlarının yetişmiş ve nitelikli işgücü gereksinimini karşılayabilmek için; yerel yönetimlere ve hizmetlerine ilişkin projeler üreten, araştırmacı, modern yönetim tekniklerini uygulayabilme özelliklerine sahip eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programda öğrencilere yerel yönetimlerin kuruluş, personel ve işleyişlerine ilişkin kural ve süreçler karşılaştırmalı olarak öğretilmektedir. Program kapsamında, öğrencilere yerel yönetimler, yerel siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme, kent planlama, çevre sorunları, büro yönetimi, bilgisayar kullanımı, halkla ilişkiler, yönetim bilimi, muhasebe ve Türkiye ekonomisi gibi dersler kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca, belediyeler ve diğer kamu kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde sağlanan staj olanağı ile öğrencilerin yerel yönetimler sürecine ilişkin olarak deneyim kazanması sağlanmaktadır. Programın öğrenim süresi dört yarıyıla bölünmüş iki yıllık süreyi kapsamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, yerel ve merkezi kamu kurum ve kuruluşlarının genel idare hizmetleri sınıfında çalıştırılmak üzere kadrolu veya sözleşmeli olarak KPSS' de başarılı olmak şartı ile iş olanağı bulmaktadırlar. Özellikle iki dönem yapılan mesleki uygulama kapsamındaki işyeri eğitimleri (zorunlu Staj-I,Staj-II ) ile birçok öğrenci bu kurumlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmektedir. Mahalli idareler, merkez ve taşra teşkilatı birimleri dışında çeşitli kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi bölümleri ile başta büro elemanı olarak özel sektörde de öğrencilerimiz istihdam olanağına sahiptirler. Ayrıca mezun öğrencilerimizden, Belediye Başkanlarına Danışmanlık yapan, Ticaret ve Sanayi Odalarında, İl Özel İdaresi ve Kaymakamlıklardaki ilgili birimlerde ve birçok kamu kurum ve kuruluşlarında kamu görevlisi olarak çalışanlar bulunmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yerel yönetimler programında ön lisans diplomasını alan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Lisans programlarına başvurabilirler. Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler DGS ye girmeden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim işletme ve iktisat fakültelerinin lisans programlarından İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Konaklama İşletmeciliği programlarına doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, bir yarıyılda; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur. İlgili yönetmelik çerçevesinde haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin başvurmaları halinde mazeret sınavı açılabilir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Sportif , kültürel, ve bilimsel faaliyetlerden dolayı üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Ancak bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki toplam saatinin % 50’sinin üzerinde olması durumunda, öğrenci devamsız sayılır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu hesaplanırken proje, seminer, ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye katılabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölüm önerisi ile ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF, FD, F1, F2, F3, F4, ve DD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri hariç, tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler; bir defaya mahsus olmak üzere yazılı başvuruları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, tek ders sınavına alınır. Bu Sınavda 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar eder. Tek dersi kalan öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd. Doç. Dr. Adem KULAÇ, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bucak Mahallesi Serdarzade Mustafa Efendi Cad. No:1 Merkez / ORDU Telefon : 0 452 223 14 86 & Faks : 0 452 225 29 83 sbmyo@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Yönetim ve Organizasyon Bölümünün Yerel Yönetimler Programı ve İşletme Yönetimi Programı olmak üzere iki programı mevcuttur. Her iki programın ikinci öğretimi vardır, ders programına göre gece 11,00'a kadar eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Yönetim ve Organizasyon Bölümünde tam zamanlı bir öğretim üyesi, üç öğretim görevlisi ve bir okutman görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla iki adet Bilgisayar Laboratuarı (toplam 40 adet bilgisayar) bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca Yerel Yönetimler Programında kendi ders müfredatı ve istihdam olanakları itibariyle; mülki amirler, belediye başkanları, daire başkanları ve müdürler ile iş dünyasından üst düzey yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Yapılmış olan protokoller gereğince mesleki uygulama kapsamında gerçekleştirilen işyeri eğitimlerinin dışında; çeşitli teknik-kültürel gezi ve etkinlikler de yapılmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Yerel yönetimler, işletme, hukuk, kamu yönetimi ve ekonomi alanında temel düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak,
2 Yerel yönetimlerle ilgili çağdaş yönetim ve teknikleri ve performans değerlendirme yöntemlerini öğrenmek ve uygulayabilmek.
3 Türkiye´nin yönetim yapısı, mahalli idarelerde stratejik yönetim, kentleşme, çevre sorunları, yerel yönetim politikaları gibi konularda uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olmak,
4 Bilgi teknolojilerini beceriyle ve güvenle kullanarak, yerel yönetimlerin kaliteli hizmet verme faaliyetlerinde etkili özelliklere sahip olabilmek.
5 Yerel Yönetimlerle ilgili idari ve mali bilgi ve becerilere sahip olmak, muhasebe kayıtlarını tutabilmek,
6 Bilgi teknolojilerini, Office programlarını beceriyle ve güvenle kullanabilmek,
7 Etkin yönetim becerisi kazanarak projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütebilmek,
8 Yerel yönetimler, işletme, hukuk, kamu yönetimi ve ekonomi alanındaki gelişmeleri, temel yöntemleri ve iş dünyasındaki gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmak.
9 Takım çalışmasını etkin olarak yürütebilmek, takımdaki kişiler arasında görev paylaşımını ve koordinasyonu sağlayabilme becerisine sahip olmak.
10 Yerel yönetimler alanında teorik ve uygulamalı bilgileri öğrenmek ve uygulayabilmek.
11 Yenilikçi fikirler üretebilmek, yeni fikirlerin üretilmesini teşvik etmek ve uygulamaya geçirebilme yetkinliğine sahip olmak.
12 Yerel yönetimlerde problem çözme, bağımsız davranma ve karar almaya ilişkin verileri toplama ve uygulamaya koyma yetkinliğine sahip olmak,
13 Kamu ve yerel yönetim kuruluşlarında, orta kademe yönetici adayları olarak, yerel yönetimlerin performansının artmasına katkıda bulunabilecek etkin davranış becerisini kazanabilmek.
14 Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.
15 Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek ve uygulayabilme becerisine sahip olmak.
16 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
17 Yerel Yönetimler mevzuatı çerçevesinde gerekli olan bilgi, beceri ve profesyonel davranışları sergileyecek kişilik özelliklerini geliştirebilmek.
18 Veri girişi, çözümlemesi ve analizi ile araştırma ve planlama gibi yönetim konularında gerekli temel bilgisayar programlarını kullanabilmek,
19 Türk dilini iyi kullanabilmek, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olmak , kendini doğru şekilde ifade edebilmek ve empati yeteneğine sahip olmak.
20 Teknolojik gelişmeleri takip etmek, alanı ile ilgili teknik araçları etkili bir biçimde kullanabilmek.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB19120109227 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 3
BİM11520109227 BİLGİSAYAR KULLANIMI-I Zorunlu 1 1 0 3
YYP1192014848 EKONOMİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
YYP1232014848 GENEL MUHASEBE Zorunlu 2 1 0 3
GSEÇ2014848_1_1 GSEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
YDB1252014848 İNGİLİZCE -I Zorunlu 2 0 0 0
YYP117201292270 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 0
YYP11120109227 TEMEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 0
TDB10120109227 TÜRK DİLİ-I Zorunlu 2 0 0 2
YYP113201292270 YEREL YÖNETİMLER-I Zorunlu 4 0 0 4
YYP115201292270 YÖNETİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 42. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB19220109227 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
BİM11620109227 BİLGİSAYAR KULLANIMI-II Zorunlu 1 1 0 0
YDB1262014848 İNGİLİZCE -II Zorunlu 2 0 0 0
YYP1282014848 İŞLETME YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 0
YYP1202014848 KAMU YÖNETİMİ Zorunlu 4 0 0 0
YYP116201292270 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 2
SECYYP102 SEÇMELİ II Seçmeli 0 0 0 0
YYP1322014848 SİYASET BİLİMİ Zorunlu 3 0 0 0
STJ1022014848 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 0
TDB10220109227 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
YYP1182014848 YEREL YÖNETİMLER - II Zorunlu 4 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIM2272014848 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - I Zorunlu 1 1 0 2
YYP2292015848 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 1 0 0
YYP213201292270 İDARE HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
YYP215201292270 İŞ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
YYP219201292270 KAMU MALİYESİ Zorunlu 2 0 0 3
YYP20320109227 KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI Zorunlu 2 0 0 0
YYP2312015848 MESLEKİ ÇALIŞMA-I Zorunlu 1 1 0 0
SECYYP201 SEÇMELİ III Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
BIM218201292270 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-II Zorunlu 2 1 0 0
YYP2262014848 HALKLA İLİŞKİLER Zorunlu 2 1 0 0
YYP2202014848 KAMU PERSONELİ YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 0 0
YYP2242014848 MESLEKİ ÇALIŞMA -II Zorunlu 2 1 0 0
SECYYP202 SEÇMELİ IV Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201292270 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 0
YYP2122014848 YEREL KAMU HİZMETLERİ Zorunlu 3 1 0 0GSEÇ2014848_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSEC1932014848 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 0
GSEC1952014848 MÜZİK Seçmeli 1 1 0 0
GSEC1972014848 RESİM Seçmeli 1 1 0 0SECYYP102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC102201292270 KENT EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC1062015848 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 0SECYYP201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC209201292270 YATIRIM PROJELERİ Seçmeli 3 0 0 0
SEC211201292270 VERGİ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 4
SEC2172015848 KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL SİS. Seçmeli 3 0 0 0
SEC2192015848 SOS.BİL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0SECYYP202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2182015848 MEDYA VE MEDYA PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 0
SEC2202015848 TÜRKİYE EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2222015848 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2242015848 İMAR MEVZUATI VE UYG. Seçmeli 2 0 0 0
SEC2262015848 ANAYASA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0