Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Program 2010 yılında Meslek Yüksekokuluna bağlı olarak açılmış olup, 2010-2011 Eğitim Öğretim yılı itibariyle öğrenci alarak öğretim faaliyetine başlamıştır. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden İşletme Yönetimi Programının normal ve ikili öğretimi bulunmaktadır. Program kontenjanı 50+50 olmak üzere toplam 100 öğrencidir.

Kazanılan Derece


Öğrenciler, 120 AKTS kredilik programı başarılı bir şekilde tamamlayıp, program yeterliliklerini sağladıklarında İşletme Yönetimi Ön Lisans dereceli diplomaya sahip olurlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Öğrencilerin, lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir. Programa, ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre ( YGS-6 puan türünde) yerleştirme yapılmaktadır. Ayrıca Lise, meslek lisesi, teknik lise ve dengi okulların Bankacılık,Bilgisayarlı Muhasebe, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu ,Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe,Finansman ve Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık,Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Ulaştırma Hizmetleri, bölümlerinden mezun olan öğrenciler İşletme Yönetimi programına sınavsız olarak yerleştirilebilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlediği genel esaslara ve Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne uygun olarak diğer öğretim kurumlarından ve üniversitemizin diğer programlarından geçişlerde, ders denklikleri dikkate alınmaktadır. Öğrenciler, bağlı oldukları birimin yönetim kurulundan önceden izin almak koşuluyla, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bunları transfer edebilir. Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere ilk ders kaydını yaptığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar. Ayrıntılar için bu konudaki yönetmeliğe bakılabilir, http://ogidb.odu.edu.tr/index.php/posted/109

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


İlgili öğrenciler, İşletme Yönetimi alanında Ön lisans derecesini elde edebilmek için programda almaları gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS kredi karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olmaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Staj, eğitim öğretim faaliyetlerinden sayılır. Mezuniyet için 30+20 olmak üzere toplam 50 iş günü staj süresinin tamamlanması gerekmektedir.

Program Profili


İşletme Yönetimi Programının temel amacı; Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmalarının, KOBİ'lerin, Anonim Şirket ve Limited Şirket düzeyinde örgütlenmiş olan işletmelerin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin, iş ve meslek örgütlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için ihtiyaç duydukları yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, kritik analiz yeteneği olan, yaratıcı fikirler üretebilen, etkin, nitelikli ve kaliteli, ara eleman yetiştirmektir. Son yıllarda meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal, ekonomik ve siyasi oluşumlar küreselleşmenin etkilerini gün geçtikçe arttırmaktadır. Buna paralel olarak işletmeciliğin önemini de gün geçtikçe artmaktadır. İşletme Yönetimi Programı kaynakların nasıl planlandığını, örgütlendiğini, yönetildiğini ve denetimin nasıl gerçekleştirildiğini, tüm yönetsel fonksiyonların nasıl yürütüldüğünü kavramış nitelikli ve donanımlı girişimcileri ve meslek elemanlarını iş yaşamına kazandırmayı hedeflemektedir. İşletme Yönetimi Programı, öncelikle bölgede eğitim-öğretime devam eden meslek liselerinden mezun olacak öğrencilere ön lisans düzeyinde mesleki eğitim alma olanağı sağlamaktadır. Programın öğrenim süresi dört yarıyıla bölünmüş iki yıllık süreyi kapsamaktadır. İşletme Yönetimi programında; İşletme derslerine ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Bilgisayar, Ekonomi, Finans, İletişim Teknolojileri, Pazarlama ilkeleri ve Satış Yönetimi, Girişimcilik, Elektronik Ticaret İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yabancı Dil Dersleri uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir. Derslerin yürütülmesinde alanında uzman olan kişilerden de yararlanılmakta ve iş yaşamındaki uygulama ve gelişmelerin öğrencilere aktarılmasına olanak sağlanmaktadır. Öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri kavramların gerçek hayattaki örneklerini görmeleri ve bilgilerini arttırmaları amacıyla, bölgede faaliyet gösteren işletmelere teknik geziler düzenlenmektedir. Öğrencilere bölgede faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere, çeşitli işletmelerde 50 iş gününü kapsayan zorunlu staj yaptırılmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler çok geniş iş imkanlarına sahiptirler. İş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde her türlü işletmecilik faaliyetleri, müşteri ilişkileri, çağrı merkezleri, perakende mağazacılık, pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, personel (insan kaynakları) alanlarında, sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde ara eleman olarak iş imkânı bulabilmektedirler. Özellikle iki dönem yapılan mesleki uygulama kapsamındaki işyeri eğitimleri (zorunlu Staj-I,Staj-II ) ile birçok öğrenci ilgili kurum ve işletmelerde personel olarak istihdam edilmektedir. Mezun öğrencilerimiz; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik bürolarında, KOBİ'lerde, Büyük ve küçük ölçekli işletmelerde, finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde, çeşitli devlet kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, Yatırım ve finans kurumlarında, bankalarda, finans kurumlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Ayrıca İşletme Yönetimi Programı mezunları KPSS'de başarılı olmak şartı ile Devlet kurumlarında sözleşmeli veya kadrolu olarak istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


İşletme Yönetimi programında ön lisans diplomasını alan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelerin Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Bankacılık ve Sigortacılık, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programlarına başvurabilirler. Ayrıca programdan mezun olan öğrenciler DGS ye girmeden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim işletme ve iktisat fakültelerinin lisans programlarından İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Konaklama İşletmeciliği programlarına doğrudan dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Sınavlar, bir yarıyılda; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur. İlgili yönetmelik çerçevesinde haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin başvurmaları halinde mazeret sınavı açılabilir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Sportif , kültürel, ve bilimsel faaliyetlerden dolayı üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre devamsızlıktan sayılmaz. Ancak bir öğrencinin izinli sayıldığı süre de dahil, toplam devamsızlık süresi bir dersin o yarıyıldaki toplam saatinin % 50’sinin üzerinde olması durumunda, öğrenci devamsız sayılır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu hesaplanırken proje, seminer, ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye katılabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yarıyıl sonu veya bütünleme sınav notu en az 50, başarı notunun en az 60 olması zorunludur. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Sınavlar, genellikle yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölüm önerisi ile ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Sözlü sınavlar, ders vermeye yetkili en az iki öğretim elemanı gözetiminde yapılır. Öğrenci, bir günde o yarıyıla ait en fazla iki dersin sınavına alınabilir.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, hiçbir dersten FF, FD, F1, F2, F3, F4, ve DD notu almamış olmak ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Mezuniyet için öğretim planında öngörülen derslerin biri hariç, tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler; bir defaya mahsus olmak üzere yazılı başvuruları halinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla, tek ders sınavına alınır. Bu Sınavda 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar eder. Tek dersi kalan öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınav hakkından yararlanırlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Yrd. Doç. Dr. Adem KULAÇ, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bucak Mahallesi Serdarzade Mustafa Efendi Cad. No:1 Merkez / ORDU Telefon : 0 452 223 14 86 & Faks : 0 452 225 29 83 sbmyo@odu.edu.tr

Bölüm Olanakları


Yönetim ve Organizasyon Bölümünün Yerel Yönetimler Programı ve İşletme Yönetimi Programı olmak üzere iki programı mevcuttur. Her iki programın ikinci öğretimi vardır, ders programına göre gece 11,00'a kadar eğitim öğretim faaliyetleri devam etmektedir. Yönetim ve Organizasyon Bölümünde tam zamanlı bir öğretim üyesi, üç öğretim görevlisi ve bir okutman görev yapmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapabilmesini sağlamak amacıyla iki adet Bilgisayar Laboratuarı (toplam 40 adet bilgisayar) bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca Yerel Yönetimler Programında kendi ders müfredatı ve istihdam olanakları itibariyle; mülki amirler, belediye başkanları, daire başkanları ve müdürler ile iş dünyasından üst düzey yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Yapılmış olan protokoller gereğince mesleki uygulama kapsamında gerçekleştirilen işyeri eğitimlerinin dışında; çeşitli teknik-kültürel gezi ve etkinlikler de yapılmaktadır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 İşletme, Hukuk, Muhasebe ve ekonomi alanında temel düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
2 Bilimsel yöntemler çerçevesinde sınıflama, analiz etme ve değerlendirme kabiliyetine sahip olmak.
3 İşletmenin yönetim fonksiyonlarını kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve yeni yönetim tekniklerini takip ederek uygulayabilmek.
4 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilmek.
5 Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini bilmek.
6 Sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
7 Etkin yönetim becerisi kazanarak projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütebilmek.
8 Muhasebe, hukuk ve işletme alanındaki gelişmeleri, temel yöntemleri ve iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak.
9 Takım çalışmasını etkin olarak yürütebilmek, takımdaki kişiler arasında görev paylaşımını ve koordinasyonu sağlayabilme becerisine sahip olmak.
10 İşletme yönetimi alanında teorik ve uygulamalı bilgileri öğrenmek ve kullanabilmek.
11 Yenilikçi fikirler üretebilmek, yeni fikirlerin üretilmesini teşvik etmek ve uygulamaya geçirebilme yetkinliğine sahip olmak.
12 İşletme yönetiminde problem çözme, bağımsız davranma ve karar almaya ilişkin verileri toplama ve uygulamaya koyma yetkinliğine sahip olmak.
13 Bilgisayar kullanmayı öğrenmek ve office programlarının kullanım bilgisine sahip olmak.
14 Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarında toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmek.
15 Mesleği ile ilgili ulusal ve uluslar arası çerçevede güncel ve ekonomik gelişmeleri takip edebilmek ve uygulayabilme becerisine sahip olmak.
16 Kendi adına bir iş yeri açıp çalıştırabilecek işletmecilik bilgisine ve yetkinliğine sahip olmak.
17 İşletme finansmanını yönetmek; işletmenin finansal analizini yaparak finansal sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek.
18 İşletmenin hukuki sorumluluklarını yerine getirebilecek, ilgili mevzuatı takip edip uygulayabilecek bilgi ve donanıma sahip olmak.
19 Türk dilini iyi kullanabilmek, iyi bir yazılı ve sözlü iletişime sahip olmak , kendini doğru şekilde ifade edebilmek ve empati yeteneğine sahip olmak.
20 Teknolojik gelişmeleri takip etmek, alanı ile ilgili teknik araçları etkili bir biçimde kullanabilmek.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB19120109226 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
BIM117201292260 BİLGİSAYARA GİRİŞ Zorunlu 2 1 0 3
İSP10520109226 BÜRO YÖNETİMİ VE İLETİŞİM Zorunlu 1 1 0 0
İSP10920109226 GENEL HUKUK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
ISP1212014847 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 1 0 0
ISP111201292260 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 4
GSEÇ2014847_1_1 GSEÇMELİ_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
İSP10720109226 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
YDB1252014847 İNGİLİZCE - I Zorunlu 2 0 0 0
MAT11520109226 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
TDB10120109226 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB19220109226 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
ISP1142014847 BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Zorunlu 2 1 0 0
ISP1362015847 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 3 1 0 0
YDB1262014847 İNGİLİZCE - II Zorunlu 2 0 0 0
ISP1382015847 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI Zorunlu 1 1 0 0
ISP1322014847 MAKRO İKTİSAT Zorunlu 3 0 0 0
ISP1342014847 SOSYAL BİLİMLERDE İSTATİSTİK Zorunlu 2 1 0 0
STJ1022014847 STAJ - I Zorunlu 0 0 0 0
İSP11220109226 TİCARET HUKUKU BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 2
İSP11020109226 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 2
TDB10220109226 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ISP2172014847 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Zorunlu 3 1 0 0
ISP2252015847 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 3 0 0 0
ISP2272015847 GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 3 1 0 0
ISP2112014847 PAZARLAMA İLKELERİ Zorunlu 1 1 0 0
SECISL201 SEÇMELİ III Seçmeli 0 0 0 0
ISP2232014847 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - I Zorunlu 2 1 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İSP21020109226 İNSAN KAYNAKLARI Zorunlu 2 1 0 3
SECISL202 SEÇMELİ IV Seçmeli 0 0 0 0
STJ200201292260 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 0
ISP2322014847 ÜRETİM YÖNETİMİ Zorunlu 3 1 0 0
ISP2342015847 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Zorunlu 2 1 0 0
İSP21820109226 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II Zorunlu 2 1 0 0GSEÇ2014847_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
GSEC1932014847 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 1 1 0 0
GSEC1952014847 MÜZİK Seçmeli 1 1 0 0
GSEC1972014847 RESİM Seçmeli 1 1 0 0SECISL201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC2212014847 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖN. Seçmeli 3 0 0 0
SEC2232014847 MESLEKİ YABANCI DİL - I Seçmeli 3 0 0 0
SEC2252014847 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 0
SEC2272014847 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0
SEC2292014847 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 0SECISL202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC20220109226 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 0
SEC20420109226 ELEKTRONİK TİCARET Seçmeli 2 0 0 2
SEC20620109226 MASAÜSTÜ YAYINCILIK Seçmeli 2 0 0 0
SEC21020109226 SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC212201292260 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Seçmeli 2 0 0 0
SEC2162015847 MALİYET YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC2182015847 SERMAYE PİYASASI VE FİNAN. KUR. Seçmeli 2 0 0 0