Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Otomotiv Teknolojisi II. Öğretim Programı 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacaktır.

Kazanılan Derece


Program mezunlarına Otomotiv Teknikeri ünvanlı diploma verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


ÖSYM sınavı ve sınavsız geçiş ile öğrenci kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Otomotiv alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekmektedir.

Program Profili


Otomotiv Programı; Otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yükseköğretim Programıdır.Programı tamamlayan ve Otomotiv Teknikeri unvanı alan mezunlar, üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Otomotiv teknikerinin almış olduğu eğitim kendisine başkalarıyla ilişki kurması gerektiğini öğretecek, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, ileri teknoloji ve enformasyon teknolojilerindeki çağdaş eğilimleri bilmesini sağlayacaktır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Otomotiv Teknikerleri, ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Fakat üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir. Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezleridir. Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden yalın üretime geçmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha da artmıştır. Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile Mühendislik Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Makine ve Makine Mühendislikleri Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80 devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu şartlı başarılı notudur. Öğrencinin DC notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için, programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir..

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Mezuniyet Koşulları


Programı başarıyla tamamlamak için, programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir..

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi Programı Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE Telefon : 0 (452) 233 48 65/4116 Faks : 0 (452) 233 52 30 kaya_goksel@hotmail.com

Bölüm Olanakları


Otomotiv Programına sektör desteği başta Opel, Ford, Peugeot, Renault, Nissan, Fiat ve Hyundai olmak üzere diğer kurumlarca sürdürülmektedir. Halen programda kadrolu 2 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Otomotiv Programı Laboratuarlarında kesit araçlar ile çok sayıda çalışır durumda çıkma motor bulunmaktadır. 1 adet laboratuarda 30 kişi uygulamalı ders yapabilmektedir. Otomotiv Teknolojisi Programı öğrencileri, Opel, Ford, Peugeot, Renault, Nissan, Fiat ve Hyundai firmaları ile yapılan protokol gereği 4. Yarıyıl'da haftada 2 gün olmak üzere ilgili firmaların yetkili servislerinde uygulamalı eğitim yapabilmektedirler.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Orta öğretimde kazanmış olduğu mesleki yeterlilikler üzerine uygulama ile desteklenen bir alanda bilgi/beceriye sahip olabilmeli
2 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili edindiği kuramsal bilgilerini kullanabilmeli
3 Otomotiv Teknolojisiile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanabilmeli
4 Otomotiv Teknolojisinde yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı
5 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için veri toplama ve kullanmabilmeli
6 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabilmeli
7 Otomotiv Teknolojisiningerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilişim-iletişim teknolojilerini kullanabilmeli
8 Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
10 Düşünce ve önerilerini nitel ve nicel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
11 Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde alanı ile ilgili süreci/ süreçleri planlama becerisi
12 Mesleki özgüven
13 Alanında bağımsız olarak öğrenmek ve öğrendiklerini uygulamak
14 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olmak ve bunu gerçekleştirmek
15 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak
16 Otomotiv Teknolojisi ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme becerisi
17 Ekip çalışmasında uyumlu bir şekilde çalışabilme becerisi
18 Otomotiv teknolojisiile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirleme ve çözüm arama yeterliliği
19 Otomotiv teknolojisi ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
20 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
21 Alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve ugulamaya geçirebilme becerisi
22 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirebilme ve denetleme

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB19120138215 ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
OTO10320138215 FİZİK Zorunlu 4 0 0 4
MAT11720138215 MESLEKİ MATEMATİK -I Zorunlu 4 0 0 8
OTO10720138215 MOTOR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 1 0 4
OTO10920138215 OTOMOTİV ELEKTRİĞİ Zorunlu 3 1 0 5
SEÇOTP101 SEÇMELİ I Seçmeli 0 0 0 0
OTO10520158215 TEKNİK RESİM Zorunlu 2 1 0 0
TDB10120138215 TÜRK DİLİ -I Zorunlu 2 0 0 2
YDB10120138215 YABANCI DİL -I Zorunlu 2 0 0 22. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİTB19220138215 ATATÜRK İLK.VE İNK.TARİHİ -II Zorunlu 2 0 0 2
OTO10220138215 DİZEL MOTORLAR VE YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 3
OTO10220168215 DİZEL MOTORLAR VE YAKIT ENJEKSİYON SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 0
OTO11220158215 MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 0 0
OTO11220168215 MESLEK RESMİ Zorunlu 2 1 0 0
MAT11820138215 MESLEKİ MATEMATİK -II Zorunlu 4 0 0 4
OTO10420138215 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 1 0 3
OTO10420168215 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 1 0 0
SEÇOTP102 SEÇMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STAJ10020138215 STAJ-I Zorunlu 0 0 0 8
OTO10820168215 TAŞITLAR MEKANİĞİ Zorunlu 4 0 0 0
OTO10820138215 TAŞITLAR MEKANİĞİ Zorunlu 3 1 0 3
TDB10220138215 TÜRK DİLİ -II Zorunlu 2 0 0 2
YDB10220138215 YABANCI DİL -II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTO20120138215 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM Zorunlu 2 1 0 3
OTO20320138215 GÜÇ AKTARMA ORGANLARI Zorunlu 3 1 0 4
OTO20520138215 HAREKET KONTROL SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 4
OTO21320138215 HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER Zorunlu 3 0 0 4
OTO20720138215 MAKİNE ELEMANLARI Zorunlu 3 0 0 3
OTO20920138215 MALZEME TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SEÇ20138215_2_1 SEÇMELİ_2_1 Seçmeli 0 0 0 04. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
OTO20220138215 ALTERNATİF MOTOR VE YAKITLAR Zorunlu 1 1 0 2
OTO21820138215 BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARIN YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ Zorunlu 4 0 0 4
OTO21820158215 BUJİ İLE ATEŞLEMELİ MOTORLARIN YAKIT VE ATEŞLEME SİSTEMLERİ Zorunlu 3 1 0 0
SEÇ20138215_2_2 SEÇMELİ_2_2 Seçmeli 0 0 0 0
OTO21620138215 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Zorunlu 3 1 0 4
STAJ20020138215 STAJ-II Zorunlu 0 0 0 5SEÇOTP101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC10520138215 TEKNİK RESİM Seçmeli 2 1 0 3
SEC17120138215 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 1 0 3
SECB10120138215 BEDEN EĞİTİMİ -I Seçmeli 2 0 0 3SEÇOTP102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC11220138215 MESLEK RESMİ Seçmeli 2 1 0 3
SEC19020138215 KALİTE GÜVENCE VE STANDARLAR(ÜRETİM) Seçmeli 2 1 0 3
SEC20420138215 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 0
SEC20620138215 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 2
SEC21220138215 MOTOR TEST VE AYARLARI Seçmeli 3 1 0 0
SEC21820138215 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 0 0
SEC27820138215 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 0
SEC28020138215 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 0
SECB10220138215 BEDEN EĞİTİMİ -II Seçmeli 2 0 0 3SEÇ20138215_2_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC21120138215 EMİSYON KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC21520138215 ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC21720138215 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
SEC27320138215 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3SEÇ20138215_2_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC20420138215 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 3
SEC20620138215 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 2
SEC21220138215 MOTOR TEST VE AYARLARI Seçmeli 3 1 0 4
SEC21820138215 İLKYARDIM Seçmeli 2 0 0 2
SEC22620148215 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 4
SEC27620138215 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
SEC27820138215 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SEC28020138215 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 2