Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kazanılan Derece


Mezun olan öğrencilerimize uluslar arası geçerliliği olan “Elektronik Teknikeri” ünvanlı diploma verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları


YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Lise veya dengi okul mezunları, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek, yeterli YGS-1 puanı almaları halinde programa başvurabilmektedirler. Meslek liselerinin ilgili bölüm mezunları programa sınavsız geçiş için başvurabilirler. Bu öğrenciler ortaöğretim başarı puanları, okul türleri, METEB'leri ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dâhilinde programa yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


Daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Program mezunları, 'Elektronik Teknikeri' unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü endüstriyel otomasyona sahip tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, otomatik cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımının denetlenmesinde görev alacak olmaları açısından, tüm kamu kurumları ve özel kuruluşlarda istihdam alanı bulabilmektedir. Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Bütün fabrikalarda, alarm ve güvenlik firmalarında, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü gibi kuruluşlarla, başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Öğrenciler, DGS sınavı ile; Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Elektrik Öğretmenliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enerji Öğretmenliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Mühendisliği Lisans programlarına dikey geçiş yaparak, lisans tamamlama imkânına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Ders gereksinimlerine bağlı olarak sözlü ve/veya yazılı sınavlar, proje ve/veya sunumlar üzerinden notlar verilir. Değerlendirme 4’lü kredi sistemine göre yapılır. Yıl içi sınav değerlendirilmesi; vize sınavı, projeler, ödevler ve uygulamalar ile belirlenmektedir. Yıl sonunda final sınavının % 60' ı yıl içi ortalamasının % 40'ı geçme notunu belirlemektedir.

Mezuniyet Koşulları


Öğrenci, 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Ordu Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE Telefon : 0 (452) 233 48 65/4118 Faks : 0 (452) 233 52 30

Bölüm Olanakları


Program YÖK-Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi ile desteklenmiş olup yüksek kalitede öğretim verilmektedir.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Elektronik Teknolojisi alanında yer alan genel kavram ve terimleri temel düzeyde açıklar/tanımlar.
2 Alanında kullanılan mevcut devre elemanları ve kullanımlarını tanımlar/açıklar.
3 Alana yönelik bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirir.
4 Üretim sistemlerinin her aşamasındaki kontrol sistemlerini tanımlar/açıklar.
5 Mikroişlemcili ve mikrodenetleyicili sistemler arasındaki farkı açıklar.
6 Algoritma mantığı ile amaca uygun sistemler geliştirir.
7 Dijital elektronik alanındaki tanımları açıklar.
8 Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır ve elde ettiği verilerin analizini yaparak arıza ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.
9 Endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş sistemleri tanımlar/açıklar.
10 Elektronik haberleşme sistemlerinde radyo frekans tekniklerini tanımlar/açıklar.
11 Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
12 Elektronik Teknolojisi alanında cihaz, donanım ve uygulamadan kaynaklanan öngörülebilir donanımsal, hata ve arızaları tanır.
13 Elektronik Teknolojisi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası standartları tanımlayarak, kalite kontrol ve standartlarını açıklar.
14 Elektronik Teknolojisi alanında güncel teknik araçlar, yöntem ve yaklaşımlarla gerekli sistemleri oluşturmak için devrelerin tasarımlarını gerçekleştirir.
15 Elektronik devre ve sistemlerin oluşturulmasında analiz (planlama, ölçme, gereksinim belirleme v.b.) ve tasarım ( malzeme şeçimi, maliyet hesabı v.b.) aşamalarını uygun şekilde planlar.
16 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak bulduğu çözümleri, elektronik devre ve sistemlerde oluşabilecek her türlü arıza durumunda amacına uygun şekilde kullanır.
17 Elektronik devre analizi ile ilgili alanın gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını amacına uygun şekilde kullanır.
18 Motor ve sürücü devrelerinin işletmeye alınması ile ilgili süreci amacına uygun olarak yürütür.
19 Mevcut endüstriyel elektronik devrelerinin devamlılığını sağlar.
20 Elektronik eleman ve cihazların işletmeye alınması sürecinde iş güvenliği ve iş kazaları ile çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine uygun şekilde çalışan sistemler oluşturur.
21 Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve bunların tek tek veya birlikte kullanılmasıyla elde edilebilen devre davranışlarını tanıyabilme. Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme.
22 Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilme.
23 Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilme.
24 Kelime işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve İnternet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilme.
25 Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilme.
26 Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme.
27 Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilme.
28 Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilme, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilme, ihtiyaç analizi yapabilme.
29 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
30 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
31 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
32 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
33 Elektronik teknikerliği çalışma alanlarında, bilimsel değerleri ve meslek ahlakını göz önünde bulundurarak hizmet ve ürün üretebilme.
34 Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
35 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
36 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
37 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.
38 Çalışan hakları, insan hakları, kalite ve meslek etiği konularında edinilmiş olan temel bilgileri çalışma hayatına taşıyarak uygulayabilme.
39 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
40 Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
41 İş güvenliği ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olma ve uygulamalarını gerçekleştirebilme.
42 Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
43 Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı’nın İleri Düzeyi’nde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine dayalı olarak alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
44 Elektronik devre bileşenlerinin temel işlevlerini ve bunların tek tek veya birlikte kullanılmasıyla elde edilebilen devre davranışlarını tanıyabilme. 4. Elektronik devre bileşenlerinin fiziksel dayanım sınırlarını tanıma ve çalışma koşullarını bunlara göre belirleme. 5. Edinilen kuramsal ve deneysel bilgileri, karşılaşılan olası sorunlarda neden sonuç ilişkisi içinde kullanarak çözüm üretebilme. 6. Seçilmiş bilgisayar destekli elektronik tasarım programlarını, benzetim ve baskı devre oluşturma amaçlı olarak temel düzeyde kullanabilme. 7. Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilme. 8. Kelime işlem, hesap tablosu, sunum, e-posta ve İnternet taraması gibi güncel bilgisayar gerekliliklerini mesleki alanda iyi düzeyde kullanabilme. 9. Elektronik devre ve sistemlerde, gerekli ölçme cihaz ve yöntemlerini belirleyip bunları kullanarak işaret izleme ve ölçme teknikleri yardımıyla hata ve arıza belirleyebilme, gerekli donanım sağlandığında bunları giderebilme. 10. Elektronik devre ve sistemlerde denetim tabanlı işlevlerin tasarımı ve kontrolü hakkında temel bilgileri kullanarak çözüm üretebilme. 11. Üzerinde çalıştığı mesleki konuda teknik bir rapor yazabilme, yazılı bir açıklamaya dayalı olarak istenen çalışmaya ortaya koyabilme, ihtiyaç analizi yapabilme. 12. Elektronik sistem ve bileşenler için anahtar sözcükler ile araştırma yapabilecek düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olabilme, katalog verilerini anlayarak malzeme seçimine karar verebilme.
45 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
46 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
47 Bağımsız çalışmada karar verebilme, meslek içi ve dışı kişilerle yapılan takım çalışmasında inisiyatif alabilme ve uyum sağlayabilme.

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
IAITB19120109124 ATATÜRK İLK. VE İNK. TAR. I Zorunlu 2 0 0 2
ETP10320109124 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Zorunlu 3 1 0 5
IMAT11720109124 GENEL MATEMATİK Zorunlu 4 0 0 4
ETP10120109124 ÖLÇME TEKNİĞİ Zorunlu 3 1 0 5
ETP10520109124 SAYISAL ELEKTRONİK Zorunlu 3 1 0 5
SECETK101 SECMELİ 1 Seçmeli 0 0 0 0
İTDB10120109124 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
IYDB11520109124 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 32. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İAİTB19220109124 ATATÜRK VE İNK. TAR. II Zorunlu 2 0 0 2
ETP114201291240 BİLG DEST. DEVRE TAS. Zorunlu 3 1 0 2
ETP10620109124 ELEKTRONİK I Zorunlu 3 1 0 3
ETP116201291240 MESLEK MATEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
ETP10820109124 SAYISAL TASARIM Zorunlu 3 1 0 3
SECETK102 SECMELİ 2 Seçmeli 0 0 0 0
STJ100201291240 STAJ I Zorunlu 0 0 0 8
ITDB10220109124 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
IYDB11620109124 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 23. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ETP20120109124 ELEKTRONİK II Zorunlu 3 1 0 4
ETP20320109124 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Zorunlu 3 1 0 4
ETP20520109124 MİKRODENETLEYİCİLER I Zorunlu 3 1 0 4
SECETK201 SECMELİ 3 Seçmeli 0 0 0 0
ETP20720109124 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI I Zorunlu 1 1 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
ETP220201291240 ELEKTRİK MOTOR. VE SÜR. Zorunlu 2 1 0 3
ETP224201291240 MİKRODENETLEYİCİLER II Zorunlu 3 1 0 4
ETP20420109124 PROGRAMLANABİLİR DENETLEY. Zorunlu 3 1 0 4
ETP222201291240 SCADA SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
SECETK202 SECMELİ 4 Seçmeli 0 0 0 0
ETP20220109124 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI II Zorunlu 1 1 0 2
STJ200201291240 STAJ II Zorunlu 0 0 0 5SECETK101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC171201291240 BİLGİ VE İLETŞ. TEK. Seçmeli 2 1 0 4
SEC173201291240 ENFORMATİK Seçmeli 2 1 0 4
SEC17520168118 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA Seçmeli 2 1 0 0SECETK102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC17620168118 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 0
SEC178201291240 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 1 1 0 2
SECB10220138118 BEDEN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 2SECETK201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC271201291240 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR Seçmeli 2 0 0 3
SEC273201291240 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SEC275201291240 TIBBİ CİHAZLAR Seçmeli 2 0 0 3
SEC277201291240 ENDÜSTRİYEL AĞLAR Seçmeli 2 0 0 3
SEC279201291240 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
SEC281201291240 SENSÖRLER VE DÖNÜŞT. Seçmeli 2 0 0 3
SEC28320168118 LED TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 0SECETK202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEC22620148115 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0
SEC23020158118 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 4 0 0 0
SEC23220168118 MİKRODENETLEYCİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 1 0 0
SEC284201291240 RADYO TELEVİZYON TEKNİĞİ Seçmeli 2 1 0 3
SEC286201291240 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 0 0 3
SEC288201291240 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ UYG. Seçmeli 2 1 0 3
SEC290201291240 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR Seçmeli 3 0 0 3
SEC29220148118 OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ Seçmeli 2 1 0 3