Tel : 0 ( 452 ) 226 52 00    

Derece Programları


Önlisans Programları

  • Program Tanımı
  • Program Çıktıları
  • Müfredat

Program Tanımları

Kuruluş


Ulubey Meslek Yüksekokulu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Kanunun 2880 sayılı kanunla 7/d-2.maddesi uyarınca açılmıştır. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Ordu Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü altında 2011 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece


Bu program, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında 120 AKTS kredilik ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları


Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programından ön lisans derecesi elde edebilmek için; programdaki zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı sağlamak ve 30 günlük staj süresini başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

Program Profili


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programında, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımızın sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde muhasebe ve finansman birimlerinde görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş


Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )


0

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


Öğrenciler her dersten ara sınav ve final sınavına girerler. Ara sınav katkısı %40 final sınavı katkısı %60'tır. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Öğrenciler final sınavından en az 50 almak zorundadır. Derecelendirme sistemi dörtlük sistem olarak ifade edilmiştir.

Mezuniyet Koşulları


Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki staj raporundan geçer not alan öğrenciler "Muhasebe Meslek Elemanı" ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)


Öğr. Gör. Serkan DEMİRTAŞ, Ordu Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu Gündüzlü Mah. Ordu/Ulubey, E-posta: serkandemirtas@odu.edu.tr, Tel: 0 452 861 2005, Fax: 0452 861 20 10

Bölüm Olanakları


Ulubey Meslek Yüksekokulu’nda fiziksel imkanlar ve eğitim öğretim materyali imkanları, bu bölüm için tamamen yeterlidir. Yeterli sayı ve kapasitede sınıf ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur. Öğrenciler, sosyal etkinlikler için kafeteryayı kullanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk
Alabilme Yetkinliği )
1
2
3
YETKİNLİKLER
(Öğrenme Yetkimliği)
1
2
3
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal
Yetkinlik)
1
2
3
4
5
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü
Yetkinlik)
1
2

        Aktif Alan         Pasif Alan

Program Çıktıları

1 Ekonomik analizleri yapabilme yeteneği kazandırmak.
2 Hukuk ve hukuki bilginin yorumlanmasıyla ilgili bilgi sahibi olmak.
3 Ticaret, üretim ve hizmet işletmelerinde bilgisayar teknolojilerini kullanarak Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde muhasebe uygulamalarını gerçekleştirebilmek.
4 Muhasebe bilgisine sahip olmak, muhasebe yazılım paketleri kullanmak ve mali denetim yapabilmek.
5 Mali tabloların analizi ve yorumlanmasında nitelikli olmak.
6 İşletmelerde e- ticaret, pazarlama, finansman faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli teorik bilgiye sahip olmak.
7 Temel matematiksel ve istatistiksel hesaplamaları yapabilmek.
8 Bir disiplin dahilinde takım çalışması gerçekleştirmek.
9 Vergi mevzuatına uygun olarak vergilendirme ve dönem sonu muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek.
10 Öz Sermaye ve Yabancı kaynak temini için kullanılan finansal araçların (menkul kıymetlerin) kavranması ve kaynak maliyetlerinin hesaplanması becerisine sahip olmak.
11 Bilimsel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmek.
12 Bağımsız kararlar alabilmek ve çevresindeki insanlarla güçlü iletişim kurabilmek.
13 Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde olmak.
14 Ulusal ve uluslararası gündem ve sorunları takip etmek.
15 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilen; alanıyla ilgili uluslararası yazışmaları yapabilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahip olmak.
16 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanımı bilgi ve becerisini, yabancı dil bilgisini, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı olmayı, çevresiyle iletişim kurmayı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilir ve sahip çıkar.
17 Kalite konularında bilinç sahibi olabilmek

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar

1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1012013273 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 2
AİİT1012013273 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu 2 0 0 0
UMP1012013273 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 0 5
UMP1012013273 GENEL MUHASEBE I Zorunlu 3 1 0 5
UMP1072013273 MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 2
UMP1072013273 MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 2
UMP1032013273 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 3
UMP1032013273 MİKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
SEC2013273_1_1 SECMELI_1_1 Seçmeli 0 0 0 0
SEC1012015273 SEÇMELİ I Seçmeli 0 0 0 0
SEÇMVU101 SEÇMELİ1 Seçmeli 0 0 0 0
UMP1092013273 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
UMP1092013273 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
UMP1052013273 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
UMP1052013273 TEMEL HUKUK Zorunlu 2 0 0 3
TDK1012011273 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
TD1012013273 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 0
YD1012013273 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 0
YD1012013273 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 02. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
AİİT1022013273 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 0
AİİT1022013273 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu 2 0 0 2
UMP1022013273 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 0 5
UMP1022013273 GENEL MUHASEBE II Zorunlu 3 1 0 5
UMP1042013273 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
UMP1042013273 MAKRO EKONOMİ Zorunlu 3 0 0 4
SEC2013273_1_2 SECMELI_1_2 Seçmeli 0 0 0 0
SEC1022015273 SEÇMELİ II Seçmeli 0 0 0 0
SEÇMVU102 SEÇMELİ2 Seçmeli 0 0 0 0
UMP1102013273 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
UMP1102013273 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
UMP1062013273 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
UMP1062013273 TİCARET HUKUKU Zorunlu 2 0 0 3
UMP1082013273 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 2
UMP1082013273 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 1 1 0 2
TD1022013273 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 0
TD1022013273 TÜRK DİLİ-II Zorunlu 2 0 0 2
YD1022013273 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 2
YD1022013273 YABANCI DİL-II Zorunlu 2 0 0 03. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMP2132015273 DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Zorunlu 1 1 0 0
UMP2052013273 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 2 1 0 4
UMP2052013273 FİNANSAL YÖNETİM Zorunlu 2 1 0 4
UMP2072013273 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 3
UMP2072013273 KAMU MALİYESİ Zorunlu 3 0 0 3
UMP2012013273 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 5
UMP2012013273 MALİYET MUHASEBESİ Zorunlu 3 1 0 5
UMP2032013273 PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 0 4
UMP2032013273 PAKET PROGRAMLAR I Zorunlu 3 1 0 4
SEC2013273_2_3 SECMELI_2_3 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2012015273 SEÇMELİ III Seçmeli 0 0 0 0
SEÇMVU201 SEÇMELİ3 Seçmeli 0 0 0 0
UMP2112013273 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
UMP2112013273 VERGİ HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
UMP2092013273 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA I Zorunlu 1 1 0 34. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMP2142015273 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR Zorunlu 2 0 0 0
UMP2122013273 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
UMP2122013273 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU Zorunlu 2 0 0 2
UMP2022013273 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ Zorunlu 3 1 0 5
UMP2022013273 MALİ TABLOLAR VE ANALİZ Zorunlu 3 1 0 5
UMP2062013273 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
UMP2062013273 MUHASEBE DENETİMİ Zorunlu 2 1 0 4
UMP2042013273 PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 0 4
UMP2042013273 PAKET PROGRAMLAR II Zorunlu 3 1 0 4
SEC2013273_2_4 SECMELI_2_4 Seçmeli 0 0 0 0
SEC2022015273 SEÇMELİ IV Seçmeli 0 0 0 0
SEÇMVU202 SEÇMELİ4 Seçmeli 0 0 0 0
UMP2082013273 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 3
UMP2082013273 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Zorunlu 3 0 0 3
UMP2102013273 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II Zorunlu 1 1 0 3SEC2013273_1_1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMPS1012013273 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 0 2
UMPS1032013273 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 2
UMPS1052013273 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 2
UMPS1072013273 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
UMPS1112013273 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2SEC1012015273
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMPS1012013273 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 1 0 0
UMPS1032013273 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 0
UMPS1052013273 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 0
UMPS1132015273 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 0SEÇMVU101
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2013273_1_2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMPS1022013273 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 0 2
UMPS1042013273 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
UMPS1062013273 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 2
UMPS1102013273 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 2
UMPS1122013273 İŞLETME BECERİLERİ GRUP ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 2SEC1022015273
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMPS1022013273 OFİS PROGRAMLARI Seçmeli 1 1 0 0
UMPS1062013273 PAZARLAMA İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 0
UMPS1102013273 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 0
UMPS1142015273 YÖNETİM ORGANİZASYON Seçmeli 2 0 0 0SEÇMVU102
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2013273_2_3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMPS2012013273 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 3 0 0 3
UMPS2032013273 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 3 0 0 3
UMPS2092013273 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 3
UMPS2112013273 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3SEC2012015273
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMPS2012013273 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 3 0 0 0
UMPS2032013273 MESLEKİ YABANCI DİL-I Seçmeli 3 0 0 0
UMPS2052013273 BANKA MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 0 0
UMPS2072013273 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Seçmeli 3 0 0 0
UMPS2092013273 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
UMPS2112013273 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇMVU201
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTSSEC2013273_2_4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMPS2022013273 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 3 0 0 3
UMPS2062013273 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 0 3
UMPS2082013273 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 3 0 0 3SEC2022015273
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
UMPS2022013273 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 3 0 0 0
UMPS2042013273 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 3 0 0 0
UMPS2062013273 ŞİRKETLER MUHASEBESİ Seçmeli 2 1 0 0
UMPS2122013273 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Seçmeli 3 0 0 0
UMPS2142015273 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 0
UMPS2162015273 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 3 0 0 0SEÇMVU202
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS