GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - SANAT TARİHİ - - Tezli Yüksek Lisans

Program Tanımları

2017 yılında kurulan program 2017-2018 eğitim-öğretim yılı Güz yarıyılı itibariyle öğrenci kabulüne başlamıştır.

Sanat Tarihi Anabilim dalı yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlar Sanat Tarihi alanında Yüksek Lisans derecesine (Sanat Tarihi Bilim Uzmanı)sahip olur.

Yüksek Lisans

Fen-Edebiyat, Edebiyat ya da İnsani Bilimler Fakülteleri bünyesinde eğitim veren Sanat Tarihi programından lisans derecesi almış olmak

Anabilim Dalı Kurulu tarafından belirlenir

Alınan derslerde başarılı olmak, seminer ve tez çalışmasını gerçekleştirmiş olmak

Sanat Tarihi Bölümü insanlıkta uygarlığın başladığı dönemlere kadar uzanan uygarlık ürünlerini, genel manada, dönem, din, tarih, sosyolojik ve mitolojik anlamlarına göre inceleyen; özel anlamda ise tarih çağlarına göre belli sistemler içinde tasnif eden ve inceleyen bir disiplinin adıdır. Bölümümüz bu çerçevede oluşturulmuş kültür verilerinin üç anabilim dalı çerçevesinde incelenmelerini sürdüren bir misyonu esas almıştır. Bu vesile ile de belli dönemler içerisindeki uygarlık ürünlerini eğitim-öğretim yoluyla öğrenciler aktarmayı esas görev kabul etmiştir. Ayrıca görsel anlamda konuya ilgi duyan halkımızı da bilgilendirmek ve bilinçlendirmek bölümümüzün amaçları içerisindedir. Bu misyonu yerine getirmenin yanı sıra, bilinmeyen konuları ve kültürleri tanımak ve tanıtmak bölümümüzün eğitim-öğretim ve faaliyet alanı içerisindedir. Bölümümüz, bu amaca ulaşmak için sergi, panel, konferans, seminer, kongre ve sempozyum düzenleyerek görsel ve işitsel olarak insanlığın kavrama ve bakış açılarına olumlu yönden yaklaşmayı ve bu bilgi birikimini gelecek kuşaklara aktarmayı misyon olarak kabul etmiştir. Sanat Tarihi Bölümü, eğitim yoluyla ve görsel olarak sanat, sanat eserleri, kültür ve tabiat varlıkları gibi geniş bir alanda bakış açısını, toplumun bu doğrultuda eğitilmesini ve geliştirilmesini hedef olarak kabul etmiştir.

Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda yeterli şartları sağlayanlar; Araştırma Görevlisi, Okutman ve Öğretim Görevlisi kadroları için aday olabilirler. Ayrıca T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve koruma kurullarında müze asistanı ve raportör olabilme, yerel yönetimlerde (KUDEP) ve valiliklerde (YİKOP) kendi alanlarında istihdam imkanı şansı yakalayabilirler.

Sanat Tarihi Anabilim Dalı'nda Doktora eğitimine devam edebilirler.

Her bir yarı yılı dönemi için bir adet ara sınav ve final sınavı yapılmaktadır. Tez döneminde yaptığı çalışmalardan başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilmektedir. Dönem başarı notu değerlendirilmesinde ara sınav ağırlığı %40, yıl sonu sınav ağırlığı %60'dır.

Alınan derslerde, seminer ve tez çalışmasında başarılı olmak.

E-Öğrenme

Prof. Dr. Ahmet Ali BAYHAN Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Cumhuriyet Mahallesi, ALTINORDU / ORDU

Sanat Tarihi Anabilim Dalı bünyesi altında üç bilim dalında eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Anabilim Dalı'nda 1 Profesör, 2 Doçent ve birisi Ünye MYO kadrosundan olmak üzere 2 Yardımcı Doçent görev yapmaktadır.


Program Çıktıları

1 Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı devri eserleri hakkında bilgilendirme
2 Çağdaş sanatlar konusunda bilgilendirme
3 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci oluşturma
4 İslam öncesi Türk Sanatı’nın kaynakları ve ürünleri konusunda bilgilendirme
5 İslami dönem Türk sanatının ortaya koyduğu kültürel mirası öğrenme, tanıma ve tanıtma yeteneği kazandırma
6 Orta ve yeni çağlar boyunca Avrupa’daki mimari, resim ve heykel konularında bilgilendirme ve değişen üslupları tanıyabilme yeteneği kazandırma
7 Bilimsel çalışmalar yapabilmek için literatür tarayabilme ve katalog düzenleme yeteneği kazandırma
8 Mimari, seramik, halı-kilim vb. dokumalar, minyatür, hat, çini, maden, resim, heykel, kalem işi, sikke ve vb. başlıca Sanat Tarihi konularında bilgilendirme
9 Sanat Tarihi bilimi çerçevesinde belgeleme, restitüsyon ve restorasyon yöntemlerini uygulayabilme, mimari, plan, profil ve kesit çizimi yapma yeteneği kazandırma
10 Kazılarda ortaya çıkan verileri değerlendirme
11 Alan çalışmalarında arazinin yapısına uygun bir çalışma sistemi kurabilme
12 İslam Sanatı’nın oluşumunu ve yayılım alanını kronolojik çerçeve içerisinde sunabilme yeteneği kazandırma
13 Disiplinler arası bir ekip kurabilme ve bu ekibi teknik ve lojistik anlamda yönetebilme
14 Kentsel, tarihi ve arkeolojik sit alanlarında tespit yapma ve uygulama koşulları yeteneği kazandırma
15 Sosyal ve kültürel ilişkileri kurabilme yeteneği kazanma
16 İkonografik değerlendirme ve yorum yapabilme yeteneği kazandırma

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAN615-18 ANADOLU SELÇUKLU SÜSLEME VE EL SANATLARI Zorunlu 3 - - 5
SAN606 BATILILAŞMA DEVRİ OSMANLI MİMARİSİ VE ÜSLUP DEĞİŞMELERİ Zorunlu 3 - - 5
SAN633-18 BİZANS NUMİZMATİĞİ Zorunlu 3 - - 5
SAN632-18 BİZANS RESİM SANATI Zorunlu 3 - - 5
SAN632 BİZANS RESİM SANATI Zorunlu 2 - - 5
SAN626-18 ERKEN BİZANS MİMARİSİ Zorunlu 3 - - 5
SAN629-18 ORTA VE GEÇ DÖNEM BİZANS MİMARİSİ Zorunlu 3 - - 5
SAN605-18 OSMANLI MİMARLIK TEŞKİLATI VE OSMANLI MİMARLARI Zorunlu 3 - - 5
SAN608 SANAT TARİHİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE İLKELERİ Zorunlu 3 - - 5
SAN600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu - 1 - 30
SAN635-18 TÜRK İSLAM SANATI Zorunlu 3 - - 5
SAN612-18 TÜRK SANATI İKONOGRAFİSİ Zorunlu 3 - - 5
SAN600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 30
Toplam 40 1 0 115
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SAN616 ANADOLU SELÇUKLU KENTLERİ Zorunlu 3 - - 5
SAN617 BATILAŞMA DEVRİ OSMANLI MİMARİSİ VE ÜSLUP DEĞİŞMELERİ Zorunlu 3 - - -
SAN625 BİZANS EL SANATLARI Zorunlu 3 - - 5
SAN630 BİZANS MADEN SANATI Zorunlu 3 - - 5
SAN628 BÖLGESEL HRİSTİYAN MİMARİSİ Zorunlu 3 - - 5
SAN631 DOĞU ANADOLU KİLİSELERİNDE FİGÜRATİF SÜSLEMELER Zorunlu 3 - - 5
SAN624 ERKEN HRİSTİYAN SANATININ İSLAM SANATINA YANSIMASI Zorunlu 3 - - 5
SAN603 İSLAM RESİM SANATI Zorunlu 3 - - 5
SAN602 İSLAMİ DEVİR NÜMİZMATİĞİ Zorunlu 3 - - 5
SAN604 OSMANLI KENTLERİ MİMARİSİ Zorunlu 3 - - 5
SAN607 OSMANLI SANATI Zorunlu 3 - - -
SAN600S-16 SEMİNER Zorunlu - - - 25
SAN613 TÜRK DOKUMA SANATLARI Zorunlu 3 - - 5
Toplam 36 0 0 75