GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - TEMEL EĞİTİM - SINIF ÖĞRETMENLİĞİ - Tezli Yüksek Lisans

Program Tanımları

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında öğrenci almaya başlamıştır.

Sınıf Öğretmenliği alanında Yüksek Lisans derecesi

Yüksek Lisans

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Toplam yirmi dört krediden az olmamak üzere, açılan dersler ile bir seminer dersi (toplam 60 AKTS) ve tez çalışmasından başarılı olmak gerekmektedir.

Programın amacı Sınıf Öğretmenliği dalında eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.

Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler.

Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, diğer üniversitelere bağlı Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Sınıf Öğretmenliği Doktora Programlarına veya yakın programların öngörülen koşulları sağlamaları halinde Doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Ayrıntılı bilgi içinOrduÜniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine bakınız

Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere ilköğretim alanında yüksek lisans diploması verilir.

Tam Zamanlı

Anabilim Dalı Başkanı : Doç. Dr. Gökhan ÖZSOY

Kablosuz Internet erişimi Çalışma odası Derslik


Program Çıktıları

1 Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili kavramları uygulama ortamlarına transfer eder, yerinde ve etkili bir şekilde kullanır, aralarındaki ilişkileri açıklar.
2 İlkokul ders programlarının alan bilgilerine, kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere; bu alan bilgileri ile kazanımlara ve içeriğe en uygun öğretim yöntem ve tekniklerine; ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
3 Bilim ve teknoloji okuryazarı olarak bilimsel bilgiye ulaşma, yeni çalışmaları izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
4 . Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili temel kaynakları, süreli yayınları, ulusal ve uluslararası örgütlerin eğitim raporlarını izler; yorumlar ve kullanır
5 Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olur.
6 . Okul ve sınıf süreçlerinde karşılaştığı problem durumlarını bilimsel araştırma konusu yapar, tanımlar, uygun araştırma yöntem ve tekniği ile veri toplar, analiz eder, yorumlar, çözüm önerileri geliştirir
7 İlkokul öğrencilerinin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını, hazır bulunuşluklarını, çevre olanaklarını ve ders programlarını dikkate alarak öğretme-öğrenme sürecini planlar; eğitim ortamlarını düzenler; eğitim teknolojilerini etkili kullanır; uygun materyaller geliştirir; öğrenme-öğretme strateji, yöntem ve tekniklerini kuramsal temellerine uygun bir şekilde kullanır ve çoklu değerlendirme araçları kullanarak öğrenci kazanımlarını değerlendirir.
8 Toplumun ya da okulun sürekli iyileştirilmesi amacıyla kalite yönetimi süreçlerinde yer alır, liderlik eder ya da takım üyesi olarak sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirir.
9 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek Millî Eğitim Bakanlığının düzenlediği hizmet içi eğitim etkinliklerine ek olarak ulusal ve uluslararası düzeyde meslek örgütleri, üniversiteler ve diğer okulların da programlarına ve etkinliklerine katılarak mesleki gelişiminin sürekliliğini sağlar.
10 İlkokulun içinde bulunduğu farklı sosyo-kültürel çevrelerde kabul görür; kültürün, sosyal yaşamın ve çevre bilincinin gelişmesi amacıyla çevreye yönelik toplumsal sorumluluk projeleri ve etkinlikler planlar ve uygular
11 Türkçeyi doğru ve etkili kullanır. En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
12 Yaşam boyu öğrenme davranışı ve anlayışı kazanır.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SÖB502 EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA İSTATİSTİK UYGULAMALARI (Z) Zorunlu 3 - - 5
SÖB509 EĞİTİM BİLİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ Zorunlu 3 - - 5
SÖB501 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (Z) Zorunlu 3 - - 5
SÖB506 EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE UYGULAMALARI Zorunlu 3 - - 5
SÖB514 İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Zorunlu 3 - - 5
SÖB510 İLKOKUL MATEMATİK EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 - - 5
SÖB511 İLKOKULDA HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 - - 5
SÖB503 İLKOKULDA MATEMATİK EĞİTİMİ (Z) Zorunlu 3 - - 5
SÖB507 İLKOKULDA SANAT VE ESTETİK EĞİTİMİ Zorunlu 3 - - 5
SÖB505 İLKOKUMA YAZMA VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 - - 5
SNF308 MATEMATİK ÖĞRETİMİ II. Zorunlu 3 - - 5
SÖB504 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ (Z) Zorunlu 3 - - 5
SÖB508 PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 - - 5
SÖB500T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu - 1 - 30
SÖB500-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 30
Toplam 47 1 0 125
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SÖB518 HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 - - 5
SÖB513 İLKOKULDA FEN EĞİTİMİ Zorunlu 3 - - 5
SÖB516 İLKOKULDA FEN EĞİTİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 - - 5
SÖB515 İLKOKULDA ÖĞRETİMİN TASARIMI VE YENİ YAKLAŞIMLAR Zorunlu 3 - - 5
SÖB512 İLKOKUMA YAZMA VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 - - 5
SÖB517 ÖĞRENMENİN ÖZDENETİMİ:ÜSTBİLİŞ Zorunlu 3 - - 5
SÖB500S-16 SEMİNER Zorunlu - - - 25
Toplam 18 0 0 55