GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - MÜZİK - - Tezli Yüksek Lisans

Program Tanımları

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında akademik kariyeri hedefleyen akademisyenler yetiştirmek için kurulmuş olup, ileri düzeyde bilimsel müzik araştırmaları yapmak üzere çalışmalarını devam ettirmektedir.

Programı başarıyla tamamlayanlara (mezunlara) Müzik Ana Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans diploması verilir.

Yüksek Lisans

Müzik Yüksek lisans programına, mülakat(Uygulama) ve yazılı sınav yapılarak öğrenci alınır. Müzik Yüksek lisans programına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması gerekmektedir. Müzik( Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Konservatuarlar) ile ilgili alanlarda yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için ALES’e girme koşulu aranmaz. Bu öğrenciler için yapılacak değerlendirmede alan yeterliği ile ilgili olarak yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınav puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 olması gerekir. Müzik Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde adayların; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden ÜDS, KPDS veya geçerliliği Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilmiş diğer ulusal ya da uluslararası sınavlardan aldığı puan esas alınır. Bir adayın başarılı sayılmasındaki ilan edilen taban puanı ve bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjana göre ilgili programa yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara puanlama sırasına göre ve lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde kayıt hakkı tanınır

Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olan ve İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Bunun dışında; a)Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış, b) Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 puan olan başarılı öğrenciler lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. c) Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programları arasında yapılır. Enstitü anabilim dalları her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, enstitü müdürlüğüne bildirirler. Kontenjanları enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur. d) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını; yarıyıl başından en az 15 gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne, transkriptlerini de ekledikleri bir dilekçeyle yaparlar. e) Enstitü ana bilim dalınca adaylar; lisans, yüksek lisans başarı notu ile alınan lisansüstü ders sayısı, kredisi ve başarı notu değerlendirilerek sıralanır ve bu sıralama Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Müzik Ana Bilim Dalı(Programı) toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla, en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. 120 kredilik AKTS seviyesini başarı ile tamamlayan ve ilgili tez çalışmasını jüri önünde başarı ile savunan öğrenciler mezuniyet için yeterlilik koşulunu sağlamış olmaktadırlar. (Yeterlilik koşulunu sağlamak için eğitim süresince her bir dersten alınması gereken not 100 üzerinden 70 puandır.)

Müzik Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programında, öğrenciyi bu alanda doktora programına hazırlamak amacına yönelik olarak, müziğin ortaya çıkışı ve gelişme sürecini ele alan ve metodolojik araştırma yöntemlerini içeren dersler yer almakta olup, müziğin kültür, teknik, besteleme ve icra yönü, ayrıntıları ile araştırılmakta, öğrencilerin ilgileri ve ileride yapacağı araştırma alanları da göz önünde tutularak, bunların bir kısmı zorunlu, bir kısmı seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitü’sü Müzik Ana Bilim Dalı’ ndan mezun olan öğrenciler, doktora programına yönelerek, üniversitelerde çeşitli kademelerde araştırmacı, akademisyen ve alanlarında bilim uzmanı olmaya hak ve yetkinlik kazanırlar. Bunun dışında TRT radyo ve televizyonlarında ses ve saz sanatçısı, Kültür Bakanlığı Devlet Korolarında ses ve saz sanatçısı, program yapımcısı, ve formasyon almak koşulu ile ilköğretim ve liselerde; ayrıca halk eğitim merkezlerinde öğretmen olabilirler.

Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, (ALES KOŞULU OLMAKSIZIN), yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler.

Dersler dönemlik olarak verilmekte olup, verilen eğitim vize ve final sınavları ile değerlendirilmektedir.

‘Yeterlilik Koşul ve Kuralları’ bölümünde açıklandığı gibidir.

Tam Zamanlı

Cumhuriyet Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binası Kat: 1 52200 Merkez ORDU Tel: 0 (452)226 52 21 Fax: 0 (452)226 52 31 E- Posta:sbe.odu.edu.tr Koordinatör : Yrd. Doç. Deniz AYDAR

Mevcudiyetinde 3 öğretim üyesi bulunan Müzik Ana Bilim Dalı, Müzik ve Sahne Sanatları bünyesinden olup, 1 bilgisayar laboratuarı, 10 adet derslik ve bireysel çalışma odası, 1 çok amaçlı salon, 1 orkestra dersliği, 1 koro dersliği, 1 enstruman odası, 1 toplantı odası ve kütüphane ve yeterince idari ofislere sahiptir.


Program Çıktıları

1 Müziğin kimliği, kökenleri ve gelişmesi konusunda bilgi sahibi olma
2 Müzik alanında alan araştırma metotlarını öğrenme
3 Müzikle ilgili bir konuyu bilimsel yöntemlerle inceleme ve değerlendirme becerisi kazanma
4 Müzik alanında ayrıntılı fikir üretme ve yazı yazma yeteneği kazanma
5 Müziğin icrası ile ilgili ayrıntılı kavrayışa ve beceriye sahip olabilme
6 Müziğin tekniği ve besteleme ile ilgili ayrıntılı kavrayışa sahip olabilme
7 Müziğin toplumsal ve kültürel yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirme becerisi kazanmak
8 Müzik ile ilgili konuları karşılaştırma yöntemleri ile inceliyebilme
9 Bir müzikal sanat yapıtının inceliklerini görebilme

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ520 OSMANLI TÜRKÇESİ MÜZİK METİNLERİ İNCELEMESİ II Zorunlu 3 - - -
Toplam 3 0 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ503 BESTELEME TEKNİKLERİ I Zorunlu 3 - - 5
MÜZ515 ÇALĞI BİLİM (ORGANOLOJİ) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ521 DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ I Zorunlu 3 - - 5
MÜZ507 KARŞILAŞTIRMALI ARMONİ I Zorunlu 3 - - 5
MÜZ509 KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK TARİHİ Zorunlu 3 - - 5
MÜZ513 MÜZİK VE TOPLUM Zorunlu 3 - - 5
MÜZ511 MÜZİKTE SES SİSTEMLERİ Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501 SESLENDİRME YORUMLAMA I Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501-2 SESLENDİRME YORUMLAMA I (BAĞLAMA) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501-5 SESLENDİRME YORUMLAMA I (KANUN) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501-6 SESLENDİRME YORUMLAMA I (KAVAL) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501-9 SESLENDİRME YORUMLAMA I (NEFESLİ ÇALGILAR) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501-3 SESLENDİRME YORUMLAMA I (PİYANO) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501-1 SESLENDİRME YORUMLAMA I (SES EĞİTİMİ) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501-8 SESLENDİRME YORUMLAMA I (SES EĞİTİMİ-BATI MÜZİĞİ) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501-7 SESLENDİRME YORUMLAMA I (SES EĞİTİMİ-TÜRK MÜZİĞİ) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ501-4 SESLENDİRME YORUMLAMA I (UD) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu - 1 - 30
MÜZ505 TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMALARI I Zorunlu 3 - - 5
MÜZ600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 30
Toplam 62 1 0 150
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
MÜZ504 BESTELEME TEKNİKLERİ II Zorunlu 3 - - 5
MÜZ522 DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ II Zorunlu 3 - - 5
MÜZ508 KARŞILAŞTIRMALI ARMONİ II Zorunlu 3 - - 5
MÜZ512 MÜZİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 - - 5
MÜZ600S-16 SEMİNER Zorunlu - - - 25
MÜZ502 SESLENDİRME YORUMLAMA II Zorunlu 3 - - 5
MÜZ502-2 SESLENDİRME YORUMLAMA II (BAĞLAMA) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ502-5 SESLENDİRME YORUMLAMA II (KANUN) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ502-6 SESLENDİRME YORUMLAMA II (KAVAL) Zorunlu - - - 5
MÜZ502-9 SESLENDİRME YORUMLAMA II (NEFESLİ ÇALGILAR) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ502-3 SESLENDİRME YORUMLAMA II (PİYANO) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ502-1 SESLENDİRME YORUMLAMA II (SES EĞİTİMİ) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ502-4 SESLENDİRME YORUMLAMA II (UD) Zorunlu 3 - - 5
MÜZ506 TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMALARI II Zorunlu 3 - - 5
MÜZ510 TÜRK MÜZİĞİ YAZILI KAYNAKLARI Zorunlu 3 - - 5
Toplam 39 0 0 95