GERİ DÖN

Yüksek Lisans Programları


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İKTİSAT - - Tezli Yüksek Lisans

Program Tanımları

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı, 2009 yılından itibaren Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalını bitiren öğrenciler, İktisat yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

Yüksek Lisans

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan düzeyde lisansüstü program yürütür. Öğrenci Kabul ve Kayıt Esasları, Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Üçüncü Bölümü’nde yer alan Lisansüstü Programlarda Kontenjanlar, Başvuru Şartları kısmında belirtilen esaslara göre düzenlenir. Bu yönetmelikte Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmesinde uygulanacak esaslar şunlardır: a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde enstitü yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de dikkate alınarak her anabilim/anasanat dalı için en az üç, en çok beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir aday değerlendirme jürisi ve değerlendirme yöntemi belirlenir. Aday değerlendirme jürisi, adayları ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde yazılı/mülakat sınavına alarak 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Jüri başkanı, adayların yazılı/mülakat ve başarı puanlarını içeren tutanağı ve ilgili sınava ait evrakı ve/veya diğer belge ve kayıtları anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla yazılı/mülakat tarihini izleyen en geç üç iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne iletir. b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede adayın başarı puanı: ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı/mülakat sınavı puanının %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplanması ile elde edilir. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için yazılı/mülakat sınavından en az 50 puan almış olması, başarı puanının 100 tam puan üzerinden en az 60 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Çeşitli nedenlerle kayıt yaptırmayan adayların yerine, yedek listesindeki adaylara lisansüstü akademik takvimdeki süreler içerisinde puanlama sırasına göre kayıt hakkı tanınır. Başarı puanının eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan düzeyde lisansüstü program yürütür. Öğrenci Kabul ve Kayıt Esasları, Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer alan Ders saydırma Madde 20 kısmında belirtilen esaslara göre düzenlenir. Buna göre; (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu kredili lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar, danışmanının görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onaylaması şartıyla devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. (2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerden alınan dersler, eğitim programında eşdeğer olan veya yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte adı ve kredisi ile öğrencinin not dökümüne işlenir.

İktisat yüksek lisans programı, Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen koşul ve kurallar çerçevesinde faaliyetini sürdürür. İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkle ulaşılabilir. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23004&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ordu

Bu programın amacı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalı bünyesinde 4 Bilim Dalı (İktisat Teorisi, İktisadi Gelişme ve Uluslar arası İktisat, İktisat Tarihi, İktisat Politikası) bulunmakta ve bu Anabilim Dalları bünyesinde 1 Doçent ve 6 Yardımcı Doçent ile yüksek lisans öğrencilerinin eğitim – öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat eğitimi, iki temel süreci kapsamaktadır. Bunlardan birincisi iş yaşamında kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli iş gücünün yetiştirilmesidir. İkincisi ise, insan yaşamının her alanında yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmaktır.

Öncelikli amaç, özgün araştırmalar yaparak İktisat Anabilim dalının gelişmesine katkıda bulunacak akademisyenler yetiştirmektir. Bunun yanında İktisat yüksek lisans mezunları, kamu ve özel sektörde çok çeşitli istihdam olanaklarına sahiptirler. Çeşitli bakanlıklar tarafından açılan müfettiş, denetçi ve uzman yardımcılığı sınavlarına girebilir, devlet ve özel sektöre ait bankalarda, işletmelerde, araştırma kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

Programdan mezun olan öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurulunun (YÖK) belirlemiş olduğu sınavlardan gereken puanı almış ve yine YÖK’ün belirlemiş olduğu diğer şartlara uygunluk gösterebilmiş ise sosyal bilimler alanlarının çoğunda doktora programlarına başvurabilir.

İktisat yüksek lisans programı, Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen usullere göre sınav tarihlerini belirler ve belirtilen ölçme ve değerlendirme kriterlerime uygun olarak sınav sonuçlarını açıklar. İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkle ulaşılabilir. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23004&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ordu

İktisat yüksek lisans programı, Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen mezuniyet koşullarına göre öğrencinin mezun durumuna gelip gelmediği belirlenmektedir. İlgili yönetmelik aşağıdaki linkten ulaşılabilir. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23004&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=ordu

Tam Zamanlı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU, AKTS / DS Koordinatörü: Doç. Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU , Yrd. Doç.Dr. Oğuz TÜMTÜRK İletişim Adresi: Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Gölevi mevki, No:303 52300 Ünye/ORDU Tel: 0452 3238255/3232493 Fax: 0452 3238256

Anabilim dalımız öğrencileri, Ünye İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nin olanaklarından faydalanabilmektedir. Fakültemiz içerisinde idare binası, sosyal tesisler (Konferans salonu, yemekhane, öğrenci kantini) ve içinde derslikler ile öğretim elemanı bürolarının bulunduğu hizmet binasından oluşmaktadır. Konferans salonu 250 kişi kapasiteli olup, her türlü etkinliğe cevap verebilecek niteliktedir. Derslik binasının içinde 14 adet dershane, 1 kütüphane ve okuma salonu bulunmaktadır. Yerleşke, deniz ve devlet sahil yolu kenarında konumlanmış olup içinde ayrıca amfi tiyatro, voleybol ve basketbol sahaları ile oturma alanları mevcut bulunmaktadır. Fakültemiz Ünye’ye 5 km mesafede olup, gerek Ordu, gerekse Samsun yönüne ulaşım düzenli olarak işlemektedir. Ayrıca üniversitemizde çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönlenebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.


Program Çıktıları

1 Temel iktisadi kavramları, teorileri ve yöntemleri tanımlayabilme ve değerlendirebilme.
2 İktisadi karar birimlerinin ekonomi içerisindeki rollerini açıklayabilme.
3 Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik analiz araçlarını iktisadi sorunlara uygulayabilme.
4 İktisadi sistemleri, karar mekanizmalarını, politikaları ve sorunları tanımlayabilme ve bunlar hakkında yorum yapabilme.
5 İktisadi sorunlar karşısında temel düzeyde politika önerileri sunabilme.
6 İktisadi büyüme, iktisadi kalkınma ve verimlilik sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve yorumlayabilme.
7 Proje hazırlayabilme, bağımsız davranabilme, inisiyatif alabilme ve yaratıcılık becerisi sergileyebilme.
8 Ulusal ve uluslararası ekonomik göstergeleri ve gelişmeleri takip edebilme, iktisat bilgi ve yöntemlerini farklı alanlarda kullanabilme.
9 Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, problem çözebilme ve bilgi teknolojilerini kullanabilme.
10 İktisadi ve sosyal olayları tarihsel bir perspektif çerçevesinde yorumlayabilme.
11 Yenilik, yaratıcılık ve teknoloji kavramlarının dinamik küresel ekonomi içerisindeki rolünü tanımlayabilme.
12 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
13 Gelir dağılımı ve yoksulluk sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve nedenlerini irdeleyebilme.
14 Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamı için faydalı olabilecek beceriler gösterme.

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

TYYÇ
Program Çıktıları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BİLGİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BECERİ
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Müfredat

D : Ders U: Uygulama L: Laboratuvar
0. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT608-09 EKONOMETRİ Zorunlu 3 - - -
İKT620-09 GENEL DENGE TEORİSİ Zorunlu 3 - - -
İKT605-09 İSTATİSTİK Zorunlu 3 - - -
İKT610-09 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI Zorunlu 3 - - -
İKT609-09 TARIM EKONOMİSİ Zorunlu 3 - - -
Toplam 15 0 0
1. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT611 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM Zorunlu 3 - - 5
İKT600T-16 TEZ DANIŞMANLIĞI Zorunlu - 1 - 30
İKT600-16 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 8 - - 30
Toplam 11 1 0 65
2. Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
İKT600S-16 SEMİNER Zorunlu - - - 25
Toplam 0 0 0 25