GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB620 TASAVVUFUN DOĞUŞU VE TARİHİ GELİŞİMİ 927001 1 1 5

Yüksek Lisans


Tasavvuf Tarihi ve Felsefesine ilişkin klasik ve modern literatür bilgisi kazandırmak; Tasavvufun ortaya çıkışı ve tarihi gelişimini ortaya koyarak günümüz tasavvuf düşüncesi hakkında değerlendirme yapabilecek bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak.


Yrd. Doç.Dr. Hatice Çubukcu


1 Alanı ile ilgili temel bilgilerde uzmanlaşacaklardır
2 Alanın konu, kavram ve literatürünü tanıma ve etkin ve donanımlı bir şekilde kullanabileceklerdir.
3 Tasavvuf düşüncesinin oluşumu, önemli tasavvufî mektepler, müesseseleşmesi hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu konulara dair değerlendirme yapabileceklerdir.
4 Alana ait sorunları tespit edebileceklerdir
5
6
7
8

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Mistik düşünce, mistisizm-tasavvuf münasebeti, sufi ve tasavvuf kelimelerinin kökeni, tasavvufun bir ilim olarak teşekkülü, tasavvufi düşüncenin temelleri, tasavvufun tarihi gelişimi, zühd ve tasavvuf dönemi mektepleri.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tasavvuf Tarihi ve Felsefesinin kaynakları I
2 Tasavvuf Tarihi ve Felsefesinin kaynakları II
3 Mistisizmin tanımı, özellikleri, mistisizme yöneltilen tenkitler, Mistisizm-Tasavvuf münasebeti
4 Tasavvuf düşüncesinin önemi, amacı ve İslam düşüncesi içindeki yeri ve özellikleri, Tasavvufun Ortaya Çıkışındaki Etkenler
5 Sufi ve Tasavvuf kavramlarının tarifi, lugat ve ıstılah anlamları, ortaya çıkışı ve kronolojik olarak bu kavramlara yüklenen manalar
6 Tasavvufun diğer İslâmî ilimlerle (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam) münasebeti
7 Tasavvufun sosyal bilimlerle (felsefe, sosyoloji,psikoloji) ve güzel sanatlarla (Edebiyat, mûsıkî vb.) münasebeti
8 Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihinin dönemleri.Tasavvuf Tarihinin belli başlı dönemlerinden Zühd dönemi, bu dönemin temel özellikleri ve Hz. Peygamber ve Sahabe döneminde zühd hayatının yansımaları
9 Belli başlı zühd ekollerinden Medine ve Kufe ekolü, temsilcileri ve temel özellikleri
10 Basra ve Horasan ekolü, temsilcileri ve temel özellikleri.
11 Hicrî III. Asır itibarıyla tasavvuf düşüncesinin gelişimi, Tasavvuf Döneminin temel özellikleri, bu dönemin önemli ekollerinden Nişabur Mektebi’nin önde gelen temsilcileri ve temel özellikleri.
12 Ara sınav
13 Mısır ve Şam Mektepleri, önde gelen temsilcileri ve temel özellikleri
14 Bağdat Mektebi, önde gelen temsilcileri ve temel özellikleri.Tasavvuf Döneminin genel olarak değerlendirilmesi, Hicri III. Ve IV. Asırlardaki tasavvuf yolları, H. V. Asırda tasavvuf
15
16

H. Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İst. 2007. • Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İst. 2006. • Ebü’l-Alâ Afifi, Tasavvuf: İslam’da Manevi Hayat, İst. 1999. • Osman Türer, Tasavvuf Tarihi, İst. 1998. • Dilaver Gürer, Düşünce ve Kültürde Tasavvuf, İst. 2007. • Cemil Çiftçi, Tasavvuf Kitabı, İst. 2007. • Himmet Konur, Sufi Ahlakı, İst. 2007. • Kadir Özköse, “Zühd ve Sufilerin Zühde Yükledikleri Anlam”, CÜİFD, VI, sayı: 1, 2002, ss. 175-194. • M. Necmettin Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Isparta, 2000. • H. Kamil Yılmaz, Nefs Terbiyesinde Açlık ve Az Yemek, İst. 1994. • Tanımı, Kaynakları ve Tesirleriyle Tasavvuf, İst. 1991. • Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İst. 2002. • Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, İst. 1990. • Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İst. 1990. • Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA, c. 40, İst. 2011. • Reşat Öngören, “Tarikat”, DİA, c. 40, İst. 2011.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Makale Yazma 3 10 30
Bireysel Çalışma 15 5 75
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 2 4
ÖÇ 2 4 3 3 1
ÖÇ 3 3 3 2
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek