GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
TİB575 KELAM TARİHİ 927001 1 2 5

Yüksek Lisans


Kelam Tarihi dersi, kelam ilminin ortaya çıkışını, tanımını, doğuşuna etki eden nedenleri inceleyerek kavratmayı amaçlar. Ayrıca mezheplerin oluşumuna etki eden faktörleri ele alarak Ehli-Sünnet, Mu’tezile, Haricilik, Şiilik, Mürcie gibi temel kelami ekollerin oluşumu ve başlıca görüşleri hakkında genel değerlendirmelerde bulunur.


Assoc. Prof. Mehmet Kenan SAHIN


1 İslam inanç ve düşüncesinin tarihsel olaylarla bağlantısını kavrar.
2 Dini düşüncenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünü anlar.
3 Dini grupların birbiriyle ilişkisi ve karşılıklı bakış açılarındaki dinsel faktörleri fark eder.
4 Din ile mezhep arasındaki ilişkiyi kavrayarak evrensel bir din telakkisi oluşturma imkanını bulur.
5 Kelam ilmi içerisinde Kelam Tarihi'nin mühim bir yeri kapsadığını fark eder.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kelam ilminin, doğuşu, gelişimi ve geçirdiği evreleri şahıs, grup ve olaylar bağlamında bilimsel ve tarihsel açıdan ele alır.


Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kelam İlminin Doğuşu ve Doğuşuna Etki Eden Nedenler
2 Kelam İlminin Tanımı ve Gayesi
3 Kelam İlmine Verilen İsimler
4 Kelam İlminin Diğer İlimlerle Mukayesesi
5 Kelam İlminin Genel Muhtevası ve Kaynakları
6 İlk Dönem İtikadi Tartışmalar
7 Haricilik ve Temel Görüşleri
8 Ara sınav
9 Cebriyye, Kaderiyye ve Temel Görüşleri
10 Mürcie ve Temel Görüşleri
11 Müşebbihe, Mücessime ve Temel Görüşleri
12 Mutezile ve Genel Düşünce Yapısı
13 Eşarilik ve Genel Düşünce Yapısı
14 Maturidilik ve Genel Düşünce Yapısı
15
16

Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Doç. Dr. Murat Serdar, Doç. Dr. Harun Işık: Kelam TarihiYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Türkçe


Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 3 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
Okuma 12 2 24
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek